ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1708 รายการ จากคำว่า 2550

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
721 การศึกษาเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ระหว่างนักศึกษาที่เป็นนักกีฬามหาวิทยาลัยเชียงใหม่และที่ไม่ใช่นักกีฬา = A Comparative study of emotional quotient between Chiang Mai University Student athletes and nonathletes / เบญจรัตน์ สีหะไกร / 2550 /Full Text
Subject
Emotional intelligence
ความฉลาดทางอารมณ์
นักกีฬา
722 การศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนระหว่างเตาเผาเซรามิกแบบอุโมงค์และเตาเซรามิกแบบโรลเลอร์ของอุตสาหกรรมผลิตเซรามิกในจังหวัดลำปาง = A Comparative study of cost and return on investment of tunnel and roller kilns used in ceramic industry in Lampang Province / อดิศร มหามงคล / 2550 /Full Text
Subject
เตาเผาเซรามิก
อุตสาหกรรมเซรามิก
723 การศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดด้านการควบคุมภายในของ COSO และระบบการควบคุมภายในของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาฮอด จังหวัดเชียงใหม่ = A Comparative study of the internal control concept of COSO and the internal control system of bank for agriculture and agricultural cooperatives.Hot Branch, Chiang Mai Province / ทิพย์สุดา เมฆฉาย / มหาวิทาลัย 2550 /Full Text
Subject
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
การควบคุมภายใน
724 การศึกษาเปรียบเทียบแนวปฏิบัติการบัญชีของ ธุรกิจเกษตรทั่วไปกับร่างมาตรฐานการบัญชีไทยเรื่องการบัญชีเกษตรกรรม = The comparative study of general agricultural accounting practices and a draft Thai accounting standard agricultural ;The comparative study of general agricultural accounting practices and a draft Thai accounting standard agricultural / กวิน สิงหโกวินท์ / 2550 /Full Text
Subject
การบัญชี
เกษตรกรรม -- การบัญชี
725 การศึกษาเปรียบเทียบแนวปฏิบัติทางการบัญชีระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทย = A comparative study of the accounting practices between the people's republic of China and Thailand ;A comparative study of the accounting practices between the people's republic of China and Thailand / ศริญญา พงศ์จันทร์ตา / 2550 /Full Text
Subject
การบัญชี -- จีน
การบัญชี -- ไทย
726 การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการในการชำระค่าสินค้าและบริการระหว่างเคาน์เตอร์เซอร์วิสและเลเซอร์เอทีเอ็มของธนาคารพาณิชย์ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = A Comparative study of factors affecting customers' choice for bill payment between counter service and laser ATM of a commercial bank in Chiang Mai Province / จีรัฐิกาล นันทการณ์ / 2550 /Full Text
Subject
ธนาคารพาณิชย์ -- เชียงใหม่
การชำระเงิน -- เชียงใหม่
727 การศึกษาเปรียบเทียบระบบภาษีอากรนำเข้าระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีไทย-จีน = A Comparative study of import tax system between Thailand and The People's Republic of China Under Thai-China Free Trade Agreement / สุภาวดี จันทร์เมือง / 2550 /Full Text
Subject
ภาษีศุลกากร
อากร
เขตการค้าเสรี
ไทย -- การค้ากับต่างประเทศ -- จีน
728 การศึกษาเปรียบเทียบวิธีปฏิบัติด้านการบัญชีสินทรัพย์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและมาตรฐานการบัญชีไทย = The comparative study of the asset accounting practices between provincial electricity authority and Thai accounting standard / ศุภพงศ์ อินทวัฒน์ / 2550 /Full Text
Subject
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การบัญชี -- มาตรฐาน
การบัญชีสินทรัพย์
729 การศึกษาเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนกลุ่มหลักทรัพย์จัดตามลักษณะเฉพาะและผลตอบแทนกลุ่มหลักทรัพย์จัดตามผลตอบแทนที่ผ่านมาในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = A Comparison study of returns on portfolios by using characteristic base and prior base on the stock exchange of Thailand / ภัททิรา ยอดคำลือ / 2550 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักทรัพย์
อัตราผลตอบแทน
730 การศึกษาโปรแกรมการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าเพื่อการจัดการสินค้าคงคลัง = A Study of customer needs analysis program for inventory management / ลักษมี ตันรัตนวงศ์ / 2550 /Full Text
Subject
สินค้าคงคลัง
731 การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้บริการสินเชื่อประเภทผ่อนชำระสินค้าและบริการของสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = A Study of consumer behavior in using installment for goods and services from non-bank financial institution in Mueang District, Chiang Mai Prvince / จตุพร ธรรมทิลา / 2550 /Full Text
Subject
สินเชื่อ -- เชียงใหม่
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
สถาบันการเงิน -- เชียงใหม่
732 การศึกษาเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของโรงเรียนสัตยาไส = Education for human excellence of Sathya Sai school / นาถนัดดา ชื่นแสงเนตร์ / 2550 /Full Text
Subject
มนุษย์
โรงเรียนสัตยาไส
733 การศึกษาลักษณะของอาร์เอ็นเอเส้นคู่ในเชื้อไตรโคเดอร์มาที่แยกได้ ในจังหวัดเชียงใหม่ = Charactcrization of double-stranded RNA in trichoderma spp. Isolates in Chiang Mai province / โสภา จอมอิ่น / 2550 /Full Text
Subject
ไตรโคเดอร์มา
อาร์เอ็นเอ
เชื้อรา
โรคเกิดจากราในพืช
734 การศึกษาลักษณะและการเจริญเติบโตของกล้วยไม้เอื้องน้ำต้น = Characterization and growth and development of Calanthe cardioglossa schltr. ; Characterization and growth and development of Calanthe cardioglossa schltr. / จารุวรรณ สุขเกษม / 2550 /Full Text
Subject
กล้วยไม้ -- การเจริญเติบโต
กล้วยไม้ -- การขยายพันธุ์
735 การศึกษาวรรณกรรมทำนายของล้านนา = A study of Lanna prophetic literature ;A study of Lanna prophetic literature / ตุลาภรณ์ แสนปรน / 2550 /Full Text
Subject
วรรณกรรมไทย (ภาคเหนือ)
การทำนาย
736 การศึกษาศักยภาพของชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวชนบท : กรณีศึกษาชุมชนบ้านสามขา ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง = A Study of community's potential for rural tourism : a case study of Ban Sam Kha Community, Hua Suea Subdistrict, Mae Tha District, Lampang Province / รพีพงศ์ อินต๊ะสืบ / 2550 /Full Text
Subject
การศึกษาชุมชน
ชุมชน
ชุมชน -- แง่เศรษฐกิจ
การท่องเที่ยว
การท่องเที่ยว -- ลำปาง
737 การศึกษาสมรรถนะในการดูดติดสีย้อมรีแอคทีฟของถ่านที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และวัชพืช = Performance studies of reactive dyes adsorption by charcoal made from agricultural residues and weeds / อรรถพล ตันไทย / 2550 /Full Text
Subject
ถ่านไม้ -- การดูดซับ
สี -- การดูดซับ
ของเสียทางการเกษตร
738 การสนับสนุนทางสังคมเพื่อเสริมการหยุดดื่มของผู้ติดสุรา = Social support to enhance abstinence among alcohol dependents / พิทักษ์ สุริยะใจ / 2550 /Full Text
Subject
ผู้ติดสุรา -- เชียงใหม่
739 การสร้างข้อมูลจำลองดาวเทียม THEOS จากข้อมูลดาวเทียม SPOT และข้อมูลดาวเทียม Landsat : กรณีศึกษา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Generating simulated THEOS data from SPOT and Landsat data : a case study of Samsai District, Chiang Mai Provice / กมลวรรณ วัฒนชัย / 2550 /Full Text
Subject
ดาวเทียม
740 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเกี่ยวกับวัฒนธรรมฝรั่งเศส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 = Construction of computer - assisted instruction lesson about French culture for mathyom suksa 4 students / จาริณี มาเวหา / 2550 /Full Text
Subject
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
วัฒนธรรมฝรั่งเศส
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86