ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1708 รายการ จากคำว่า 2550

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
701 การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเอากากมัสตาร์ดมาใช้เป็นอาหารสัตว์ = Feasibility study of mustard meal for pet food ; Feasibility study of mustard meal for pet food / ศรีเพชร ขัดทา / 2550 /Full Text
Subject
อาหารสัตว์
กากมัสตาร์ด -- การใช้เป็นอาหาร
ของเสียทางการเกษตร -- การใช้ประโยชน์
702 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจที่พักแบบพำนักนานสำหรับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น ในจังหวัดเชียงราย = Feasibility study of investmemt in long stay lodging business for Japanese Tourists in Chiang Rai Province / หทัย แบบแผน / 2550 /Full Text
Subject
การลงทุน -- เชียงราย
นักท่องเที่ยว -- ญี่ปุ่น
ที่พัก
703 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจรับติดตั้งอุปกรณ์ในการใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) สำหรับรถยนต์ ในจังหวัดเชียงใหม่ = Feasibility study on the investment of natural gas vechicles (NGV) installation business in Chiang Mai Province / นฤมล เป็งโก / 2550 /Full Text
Subject
การศึกษาความเป็นไปได้
การลงทุน -- การศึกษาความเป็นไปได้
ก๊าซธรรมชาติในรถยนต์
704 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจร้านกาแฟดอยคำของมูลนิธิโครงการหลวง บริเวณ ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ = A Feasibility study of investment on Doikham coffec shop by Royal Project Foundation at Khrung Thai Bank PCL. vatana district, Bangkok / กฤษฎ์ เฟื่องวณิชศาสตร์ / 2550 /Full Text
Subject
ร้านกาแฟ -- กรุงเทพฯ
มูลนิธิโครงการหลวง
กาแฟ
705 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนประกอบกิจการร้านอาหารประเภทแฟรนไชส์ ร้านเย็นเตาโฟเครื่องทรง โดย อ.มัลลิการ์ ในห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ จังหวัดเชียงใหม่ = Feasibility study of investment on franchising Yentafo krueng songe by Ajarn Mallika in the Chiang Mai Hypermarket / อกนิษฐ์ เกตุทิม / 2550 /Full Text
Subject
การศึกษาความเป็นไปได้
ธุรกิจร้านอาหาร
การลงทุน
ธุรกิจขนาดย่อม
706 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนหอพักเอกชนในอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา = Feasibility study of investment in private dormiory located in Mueang District, Phayao Province / อัญญารัตน์ ยศกุณา / 2550 /Full Text
Subject
การลงทุน
หอพัก -- พะเยา
707 การศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการดำเนินการรถขนส่งมวลชนภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย = Feasibility study on tha mass transportation project in Mae Fah Luang University, Chiang Mai province ; Feasibility study on tha mass transportation project in Mae Fah Luang University, Chiang Mai province / ปราณีย์ ขัติยะ / 2550 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
การขนส่งมวลชน
รถประจำทาง -- เชียงราย
708 การศึกษาโครงการแก้ไขหนี้สินภาคประชาชนของธนาคารออมสินภาค 7 = A Study of people debt restructuring project of Government Savings Bank Region 7 / เบญจมาภรณ์ จันทร์ประสิทธิ์ / 2550 /Full Text
Subject
ธนาคารออมสิน ภาค 7
หนี้
709 การศึกษาโครงสร้างการบริโภคของครัวเรือนในจังหวัดเชียงใหม่ = A Study of household consumption structure in Chiang Mai Province / วิไลพร วินัยสถาพร / 2550 /Full Text
Subject
บริโภคกรรม (เศรษฐศาสตร์)
ครัวเรือน -- เชียงใหม่
710 การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกปาล์มน้ำมันและสบู่ดำในเขตพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย = Cost and benefit analysis of oil palm and jatropha production in Northern Thailand / อรอนงค์ พลอยวิเลิศ / 2550 /Full Text
Subject
ต้นทุนการผลิต
ปาล์มน้ำมัน -- ไทย (ภาคเหนือ)
สบู่ดำ (พืช) -- ไทย (ภาคเหนือ)
711 การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนโครงการเพาะกล้าพืชผักศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง = A Study of costs and benefits of vegetable seedling project at KHun Wang Development Center / เนตรภา สมใจ / 2550 /Full Text
Subject
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง
ต้นทุนการผลิต
ผัก
โครงการเพาะกล้าพืชผัก
เกษตรกร -- แม่วาง (เชียงใหม่)
712 การศึกษาตำรวจชุมชนสัมพันธ์ในการควบคุมอาชญากรรมตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = A Study of community relations police in preventing crimes in Ta Kwang, Sarapee District, Chiang Mai / บุญลือ เอี่ยมใย / 2550 /Full Text
Subject
ตำรวจชุมชนสัมพันธ์
อาชญากรรม -- สารภี (เชียงใหม่). ตำบลท่ากว้าง
713 การศึกษาแนวทางการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีสหกรณ์ตามมาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 220 ของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 = A Study of guidelines for quality control of cooperative auditing works conformed to auditors in the Regional Cooperative auditing Office No.7 Area / ถนอมจิตต์ ท้าวแดนคำ / 2550 /Full Text
Subject
สหกรณ์ -- การสอบบัญชี
714 การศึกษาบทบาทของพระนางยโสธราในเรื่องยโสธรานิพพานฉบับล้านนา = A study of Yasodhara's roles in the Lanna version of Yasodhara nibbana ; A study of Yasodhara's roles in the Lanna version of Yasodhara nibbana / ดลยา แก้วคำแสน / 2550 /Full Text
Subject
พระนางยโสธรา
ยโสธรานิพพาน
715 การศึกษาประสิทธิภาพการจัดเก็บและการประมาณการรายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัดลำปาง = A Study of tax collection efficiency and tax estimation of value-added tax revenue in production sector of Lampang Province / นิตยา สิทธิชุม / 2550 /Full Text
Subject
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ลำปาง -- อุตสาหกรรม
716 การศึกษาปริมาณวิตามินของน้ำฟักทองที่ผ่านการพาสเจอไรซ์และระหว่างการเก็บรักษา = A study about the vitamin contents in pumpkin juices after pasteurization and during storage / อัญญารัตน์ ปรียะธรรม / 2550 /Full Text
Subject
วิตามิน
น้ำฟักทอง
น้ำผัก
วิตามินในโภชนาการมนุษย์
717 การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการในการทำกิจกรรมกลุ่มย่อย กรณีศึกษาบริษัทซี เอ็ม ดี วู้ดเด้นท์ โปรดักส์ จำกัด = A study of factors related to production operator participation in small group activities : A case study of CMD wooden products company limited ;A study of factors related to production operator participation in small group activities : A case study of CMD wooden products company limited / พัฒนุช ผดุงมาตรวรกุล / 2550 /Full Text
Subject
บริษัทซี เอ็ม ดี วู้ดเด้นท์ โปรดักส์ -- พนักงาน
กลุ่มสัมพันธ์
718 การศึกษาปัญหาด้านบุคลากรทางการบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย = A Study on accountant problem of small and medium enterprise in Mueang District, Chiang Rai Province / ศักดา ลักษณ์แสงวิไล / 2550 /Full Text
Subject
การบัญชี
ธุรกิจขนาดกลาง -- เชียงใหม่
ธุรกิจขนาดย่อม -- เชียงใหม่
719 การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายและข้อบังคับที่ใช้ในการกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กับตลาดหลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกา = A Comparative study of laws and regulations used for supervising listed companies in the stock exchange of Thailand and stock exchanges in the United States of America / ฐิติชญา วิลัยทอง / 2550 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กฎหมาย
บริษัท
ตลาดหลักทรัพย์ -- สหรัฐอเมริกา
720 การศึกษาเปรียบเทียบการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดนครสวรรค์ = Comparative studies of the implementation of good governance in Tambon adinistrative organization, Nakhon Sawan Province / คุณากร กรสิงห์ / 2550 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล
ธรรมรัฐ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86