ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1708 รายการ จากคำว่า 2550

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
681 การวิเคราะห์สารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่โดยใช้ทฤษฎีฟัซซี = Geographic information analysis for Chiang Mai tourism using Fuzzy theory / ชัยพันธ์ สุทธาวาส / 2550 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยว
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
682 การวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบของการไปทำงานในต่างประเทศของแรงงานลาวในนครหลวงเวียงจันทน์ = An Analysis of causes and impacts of working abroad of Lao Labors in Vientiane / มีชัย แสงจันทร์ทะวงค์ / 2550 /Full Text
Subject
แรงงาน -- ลาว
683 การวิเคราะห์หลักธรรมาภิบาลในวรรณกรรม เรื่อง สี่แผ่นดิน = Analysis of good governance in Si Phaen Din literature / วทัญญู ขลิบเงิน / 2550 /Full Text
Subject
ธรรมรัฐ
พุทธศาสนากับการเมือง
สี่แผ่นดิน -- ประวัติและวิจารณ์
วรรณกรรมกับประวัติศาสตร์
684 การวิเคราะห์อัตราส่วนของไบโอดีเซลกับดีเซลที่เหมาะสมสำหรับการวางแผนนโยบายของรัฐโดยใช้ระบบฟัซซี่ = Analysis of the best ratio of bio-diesel and diesel in Thailand for government policy planning using fuzzy system / คเณศ สัมพุทธานนท์ / 2550 /Full Text
Subject
การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
เชื้อเพลิงไบโอดีเซล -- นโยบายของรัฐ
เครื่องยนต์ดีเซล
685 การวิเคราะห์อุณหภาพของห้องเผาไหม้แบบต่อเนื่องที่ใช้น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์เป็นเชื้อเพลิง = Thermal analysis of continuous burning combustor using refined palm oil as fuel / พิพัฒน์พงศ์ วัฒนวันยู / 2550 /Full Text
Subject
การเผาไหม้
พืชพลังงาน
น้ำมันปาล์ม
686 การวิเคราะห์อุปสงค์การนำเข้าเหล็กและเหล็กกล้าของประเทศไทย = An Analysis of import demand for Iron and Steel of Thailand / วรัทยา ชินกรรม / 2550 /Full Text
Subject
อุปสงค์
เหล็ก
เหล็กกล้า
687 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา กรณีศึกษา : โรงเรียนบ้านหนองเกิด ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน = Participatory action research for environmental study : a case study of Ban Nonggerd School, Thatoom Sub-district, Pa Sang District, Lamphun Province / ทิวาวรรณ ชัยขาว / 2550 /Full Text
Subject
สิ่งแวดล้อมศึกษา
วิจัยเชิงปฏิบัติการ
โรงเรียน -- ป่าซาง (ลำพูน). ตำบลท่าตุ้ม
688 การศึกษาการใช้เวกเตอร์ในการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ ของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่ 1 = Study of using vectors in solving physics problems of engineering freshmen / ชาญวิทย์ คำเจริญ / 2550 /Full Text
Subject
เวกเตอร์ (พืชคณิต)
การแก้ปัญหา
ฟิสิกส์ -- การศึกษาและการสอน
689 การศึกษาการนำโปรแกรมช่วยในการตรวจสอบบัญชี ACL มาใช้ช่วยในการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ที่ 7 = A Study on implementing ACL cooperative auditing program in auditing cooperatives in the Regional Cooperative Auditing Office No.7 area / วิรชัย สุภจินต์ / 2550 /Full Text
Subject
สำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ที่ 7
การสอบบัญชี
สหกรณ์ -- การบัญชี
สหกรณ์ -- ไทย (ภาคเหนือ)
690 การศึกษาการปฏิบัติทางบัญชี เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มสื่อสาร = A study of accounting practice on intangible Assets of registered companies in the communication group of the stock exchange of Thailand ;A study of accounting practice on intangible Assets of registered companies in the communication group of the stock exchange of Thailand / ธารทิพย์ ศรีประมวล / 2550 /Full Text
Subject
การบัญชี
691 การศึกษาการปรับปรุงโครงการสร้างหนี้ของบริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน) = A Study of debt structuring of Thai petrochemical industry public company limited / เทียมแข บุญสิทธิ์ / 2550 /Full Text
Subject
บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย
หนี้
692 การศึกษาการลงทุนในกองทุนรวม = A Study of mutual fund investment / วรัณญา นวะมะรัตน / 2550 /Full Text
Subject
การลงทุน
กองทุนรวม
693 การศึกษาการลดต้นทุนค่าซื้อกระแสไฟฟ้า : กรณีศึกษาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) = A Study of electricity purchasing cost reduction: a case study of Provincial Electricity Authority Area 1 (North) / เพ็ญพร อุบลศรี / 2550 /Full Text
Subject
กระแสไฟฟ้า
การควบคุมต้นทุนการผลิต
อุตสาหกรรม
ต้นทุน
ผลตอบแทน
694 การศึกษาความเครียดและพฤติกรรมการเผชิญความเครียดของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ปีการศึกษา 2549 = A Study on stress and coping behavior of Mathayomsuksa 6 students in educational region, 1, Mueang district, Chiang Mai province in the academic year 2006 / ศุภนิช สังฆวะดี / 2550 /Full Text
Subject
นักเรียน -- พฤติกรรม
นักเรียน -- แง่จิตวิทยา
นักเรียน -- เชียงใหม่
ความเครียดในวัยรุ่น
695 การศึกษาความเป็นไปได้ของการทำธุรกิจตู้ขายบัตรเติมเงินโทรศัพท์ในบริเวณหอพักและห้องเช่าในจังหวัดเชียงใหม่ = Feasibility study of telephone card vender machines business in apartments and dormitory in Chiang Mai province ;Feasibility study of telephone card vender machines business in apartments and dormitory in Chiang Mai province / ภูมิจิตต์ แก้ววังปลา / 2550 /Full Text
Subject
เครื่องขายอัตโนมัติ
บัตรโทรศัพท์
หอพัก -- เชียงใหม่
696 การศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนโครงการหอพักในตำบลป่าตัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = A Feasibility study on the investment of a rental in a posidentail apartment building Tambol Patan Amphoe Mueang, Changwat Chiang Mai / ชัชชัย วรกิติสรณ์ / 2550 /Full Text
Subject
การลงทุน
หอพัก -- เชียงใหม่. ตำบลป่าตัน
697 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการผลิตหน้ากากอนามัยแบบใยสังเคราะห์ ชนิดฆ่าเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = A Feasibility study of antibacterial and antifungal hygiene non woven face mask project in Mueang district Chiang Mai province ;A Feasibility study of antibacterial and antifungal hygiene non woven face mask project in Mueang district Chiang Mai province / เกสรา แสนใจบาล / 2550 /Full Text
Subject
การจัดการธุรกิจ -- เชียงใหม่
โครงการผลิตหน้ากากอนามัยแบบใยสังเคราะห์
หน้ากาก
แบคทีเรีย
เชื้อรา
การจัดการ -- เชียงใหม่
698 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร : กรณีศึกษา หมู่บ้านปางมะโอ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง = Feasibility study of agro-tourism management : a case study of Ma-O village, Mae Tha district, Lampang province ; Feasibility study of agro-tourism management : A case study of Ma-O village, Mae Tha district, Lampang provinc / เกศณีย์ สัตตรัตนขจร / 2550 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร -- แม่ทะ (ลำปาง)
หมู่บ้านปางมะโอ (ลำปาง)
699 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการสถานที่จอดยานพาหนะด้วยระบบการชี้เฉพาะด้วยคลื่นความถี่วิทยุ = The feasibility study of oarking management system using radio frequency indentification ;The feasibility study of oarking management system using radio frequency indentification / จุฑามาศ แสงทอง / 2550 /Full Text
Subject
ที่จอดรถ
ระบบกำหนดรหัสประจำตัวด้วยคลื่นความถี่วิทยุ
700 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งโรงพิมพ์ครบวงจร ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Feasibility study on a complete printing plant set-up in Mueang District, Chiang Mai Province / นงนุช เหล่าพาณิชย์กุล / 2550 /Full Text
Subject
โรงพิมพ์
ธุรกิจ -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86