ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1708 รายการ จากคำว่า 2550

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
661 การวิเคราะห์ผลของการใช้มาตรการทางภาษีอากรที่มีต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในจังหวัดลำปาง = An Analysis of the impact of tax measures on small and medium enterprises in Lampang Province / กัณฐิกา โพธิ์เอี้ยง / 2550 /Full Text
Subject
ภาษี -- ลำปาง
ธุรกิจขนาดกลาง -- ลำปาง
ธุรกิจขนาดย่อม -- ลำปาง
662 การวิเคราะห์พฤติกรรมการสื่อสารและการใช้ภาษาเฉพาะกลุ่มในห้องสนทนาทางอินเทอร์เน็ต = Analysis of communicative behaviors and language use of specific grougs in internet chat rooms / บูรณี ภักดีณรงค์ / 2550 /Full Text
Subject
ภาษา
การสื่อสาร
อินเตอร์เน็ต
663 การวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจลงทุนในโครงการจัดซื้อรถโดยสาร กรณีศึกษา บริษัทชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด = Decision making analysis for bus purchasing investment : A cass study of Chaipattana transportation Chiang Mai Co., Ltd ; Decision making analysis for bus purchasing investment : A cass study of Chaipattana transportation Chiang Mai Co., Ltd / ทองดี ปู่ด้วง / 2550 /Full Text
Subject
บริษัทชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่
การวิเคราะห์การลงทุน
การลงทุน -- การตัดสินใจ
รถประจำทาง -- การจัดซื้อ
664 การวิเคราะห์เพื่อการพยากรณ์หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยใช้แบบจำลองโลจิต = Analysis for forecasting the non performing loan of Krung Thai Bank (Public) Company Limited in Mueang Chiang Mai district using logit model รพีพรรรณ ดวงคำสวัสดิ์;Analysis for forecasting the non performing loan of Krung Thai Bank (Public) Company Limited in Mueang Chiang Mai district using logit model / รพีพรรณ ดวงคำสวัสดิ์ / 2550 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
หนี้
ธนาคารและการธนาคาร -- เชียงใหม่
665 การวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่โดยใช้วิธี CAMELS Analysis = Analysis of financial economy of savings cooperative in Chiang Mai Province using the CAMELS analysis model / วรศักดิ์ หงษ์สุวรรณ / 2550 /Full Text
Subject
สหกรณ์ออมทรัพย์ -- เชียใหม่
สหกรณ์ออมทรัพย์ -- การเงิน
666 การวิเคราะห์ภาษิตคำคมวัดอุโมงค์มหาเถรจันทร์ เชียงใหม่ เพื่อการเรียนรู้จริยธรรมของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 = Analysis of proverbs in Wat Umongmahatherachan, Chiang Mai for studying morality of mathayom suksa 1 students ; Analysis of proverbs in Wat Umongmahatherachan, Chiang Mai for studying morality of mathayom suksa 1 students / ระวิพรรณ เจษฏากุล / 2550 /Full Text
Subject
วัดอุโมงค์มหาเถรจันทร์ เชียงใหม่
คำคม
จริยธรรม
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
667 การวิเคราะห์ระดับคอนโดรอิตินซิกซัลเฟตด้วยโมโนโคลนอลแอนติบอดีดับเบิ้ลยูเอฟซิก ในน้ำเหลืองเหงือกของสภาวะปริทันต์แบบต่างๆ = Analysis of chondroitin-6 sulfate levels with monoclonal antibody WF6 in human gingival crevicular fluid from different stages of periodontal disease / สุปราณี ศรีเมือง / 2550 /Full Text
Subject
คอนโดรอิตินซิกซัลเฟต
โมโนโคลนอลแอนติบอดีย์
668 การวิเคราะห์ระบบแผนที่ภาษีเพื่อการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลนครเชียงใหม่ = Analysis of taxmap system for a revenue collection of Chiang Mai Municipality / กานต์ ชัยเลิศ / 2550 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
ภาษี -- รายได้
669 การวิเคราะห์ระบบโลจิสติกส์เชิงวิศวกรรมการค้ายางพาราผ่านชายแดนไทยสู่ประเทศจีน = Engineering analysis of logistics system in rubber trade across Thai Border to China / ตติยา กองกิจ / 2550 /Full Text
Subject
การบริหารงานโลจิสติกส์
ยางพารา -- การค้า
670 การวิเคราะห์ระบบโลจิสติกส์ในการค้ายางพาราผ่านจุดผ่อนปรน บ้านฮวก จังหวัดพะเยา = Analysis of logistics system in the rubber trade across the Ban Huag temporarily border of phayao province ;Analysis of logistics system in the rubber trade across the Ban Huag temporarily border of phayao province / อาทิตย์ บุญกว้าง / 2550 /Full Text
Subject
การบริหารงานโลจิสติกส์
ยางพารา -- การค้า
ยางพารา -- การขนส่ง
671 การวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหาของนิตยสารแจกฟรีรายเดือนในจังหวัดเชียงใหม่ = An Analysis of pattern and content of monthly free magazines in Chiang Mai / สุธิดา ศิริสื่อสุวรรณ / 2550 /Full Text
Subject
นิตยสาร
นิตยสาร -- เชียงใหม่
672 การวิเคราะห์เรื่อง ศีลในคัมภีร์ล้านนาเรื่อง อานิสงส์ศีลเส้นเดียว = An Analysis of sila in Lanna scripts Anisamsa sila sendeaw / พระวรเมศร์ ผาคำ / 2550 /Full Text
Subject
ศีล
อานิสงส์ศิลเส้นเดียว
673 การวิเคราะห์ลักษณะการใช้ภาษาเอสเอ็มเอส เพื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย = Analyzing usage SMS for teaching and learning Thai / เบญจมาภรณ์ สุริยาวงศ์ / 2550 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน
บริการส่งข้อความทางโทรศัพท์เคลื่อนที่
674 การวิเคราะห์และประเมินผลการเตรียมความพร้อมแรงงานภาคอุตสาหกรรม : กรณีศึกษา โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ = Analysis and evaluation of workforce preparation in industry : A case study of enterprises in northern region industrial estate / จิตริณี มิ่งศิริรัตน์ / 2550 /Full Text
Subject
แรงงานฝีมือ
ลูกจ้าง -- การฝึกอบรม
โรงงาน -- ไทย (ภาคเหนือ)
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
675 การวิเคราะห์วัฒนธรรมกับภาษาจากปริศนาคำทายล้านนา = Cultural and language analysis of Lanna riddles / จงรักษ์ ชัยมณี / 2550 /Full Text
Subject
ปริศนาคำทาย -- ไทย (ภาคเหนือ)
วัฒนธรรม
676 การวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มผู้ผลิตภัณฑ์ผ้าทอบางกลุ่มภายใต้โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในจังหวัดเชียงใหม่ = The performance analysis of some cotton product producer groups under One Tambon One Product project in Chiang Mai Province ; The performance analysis of some cotton product producer groups under One Tambon One Product project in Chiang Mai Province / ทิพย์วิมล อุ่นป้อง / 2550 /Full Text
Subject
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ผ้าทอ -- เชียงใหม่
677 การวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกิจการประเภทเซรามิกของจังหวัดเชียงใหม่ = An Analysis of SMEs' performance in ceramic business of Chiang Mai Province / กาญจนา โปธิ / 2550 /Full Text
Subject
ธุรกิจขนาดกลาง
ธุรกิจขนาดย่อม
เครื่องปั้นดินเผา -- เชียงใหม่
678 การวิเคราะห์สภาพการใช้พลังงานและผลกระทบสิ่งแวดล้อมของระบบขนส่งมวลชนในเขตเมืองเชียงใหม่ ด้วยวิธีประเมินวัฎจักรชีวิต = Analysis of energy consumption and environmental impacts of mass transportation in Chiang Mai City by life cycle assessment method / เอกพร นวภานันท์ / 2550 /Full Text
Subject
มลพิษทางอากาศ -- เชียงใหม่
รถยนต์ -- การใช้เชื้อเพลิง
การขนส่ง -- การใช้พลังงาน
การติดตามตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
679 การวิเคราะห์สมรรถนะของกระบวนการการเติมโอโซนสำหรับการกำจัดสารอินทรีย์ในน้ำชะขยะและน้ำใต้ดินที่ได้รับการปนเปื้อนจากน้ำชะขยะ = Performance analysis of ozonation process for organic matter removal in leachate and leachate contaminated groundwater / นนธิกาญจน์ อาตมียะนันท์ / 2550 /Full Text
Subject
น้ำเสีย -- การบำบัด -- การเติมอากาศ
น้ำเสีย -- การบำบัด
น้ำชะขยะ -- การบำบัด
680 การวิเคราะห์สมรรถนะระบบทำน้ำร้อนที่ใช้ปั๊มความร้อนเสริมพลังงานแสงอาทิตย์แบบไดเร็กท์เอ็กซ์แพนชั่น = Performance analysis of a water heating system with direct expansion solar assisted heat pump / วงศ์สวรรค์ จันทะบูลย์ / 2550 /Full Text
Subject
เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์
เครื่องทำน้ำร้อน
พลังงานแสงอาทิตย์
ปั๊มความร้อน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86