ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1708 รายการ จากคำว่า 2550

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
621 การวิเคราะห์โครงการการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน : กรณีศึกษาเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = An analysis of assets capitalization project : a case study of the agricultural land reform area in Chiang Dao District, Chiang Mai Province / ไมตรี อรรถปรียางกูร / 2550 /Full Text
Subject
ทรัพย์สิน -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
622 การวิเคราะห์โครงสร้างด้านการจัดการการท่องเที่ยวของเขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์ = Structural analysis of tourism management for Sirikit Dam, Uttaradit Province / จักรนรา จันทร์หลวง / 2550 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยว -- แง่เศรษฐกิจ
เขื่อนสิริกิติ์
อุตรดิตถ์ -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
623 การวิเคราะห์โครงสร้างทางกายภาพในการเปล่งเสียงพยัญชนะและสระภาษาไทยเพื่อประยุกต์ใช้กับตัวละครในแอนิเมชัน 3 มิติ = An Analysis of physical structure in pronouncing Thai consonants and vowels for 3D animation characters / สิรภพ สันนิธิพานิชกุล / 2550 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การออกเสียง
ตัวละคร
624 การวิเคราะห์งานเจ้าหน้าที่บุคคลในกองการเจ้าหน้าที่สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Job analysis of personnel affairs department, office of the president, Chiang Mai University / วรพรรณ สิทธิเกษร / 2550 /Full Text
Subject
การวิเคราะห์งาน
625 การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ของการเลี้ยงปลานิลในบ่อ ในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย = An Economic analysis of feeding Nile Tilapia in pond in the Upper Northern Thailand / ยุทธรักษ์ รัตนชมภู / 2550 /Full Text
Subject
ปลานิล -- การเลี้ยง -- ไทย (ภาคเหนือ)
ปลานิล -- แง่เศรษฐกิจ
626 การวิเคราะห์เชิงอุณหภาพและการไหลของอากาศของหลังคารับรังสีอาทิตย์ = Thermal and flow analysis of roof solar collector / ณรงค์ฤทธิ์ อุปพงษ์ / 2550 /Full Text
Subject
หลังคา -- การระบายอากาศ
การควบคุมอุณหภูมิ
การปรับอากาศด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
627 การวิเคราะห์เชิงอุณหเศรษฐศาสตร์ของการทำงานของเครื่องยนต์ก๊าซชีวภาพในฟาร์มขนาดเล็ก = Thermoeconomic analysis of biogas engine operation in a small farm / พิษณุพงศ์ กินร / 2550 /Full Text
Subject
เครื่องยนต์ก๊าซชีวภาพ
ก๊าซชีวภาพ
อุณหเศรษฐศาสตร์
628 การวิเคราะห์ต้นทุนการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนชาวปกาเกอะญอในศูนย์อพยพตามแนวชายแดนไทย-พม่า : กรณีศึกษาองค์การโซอาร์ รีฟูจี แคร์ = Cost analysis of education management for the Pga K'nyau students in the refugee camps along Thai-Burma border : A case study of ZOA refugee care / สุภาพร ปินไชย / 2550 /Full Text
Subject
ศูนย์อพยพตามแนวชายแดนไทย-พม่า
องค์การโซอาร์ รีฟูจี แคร์
กะเหรี่ยง
629 การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตสำหรับโรงงานผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรม โดยใช้ระบบต้นทุนกิจกรรม = Production cost analysis for machinery parts factory using activity-based costing system / วัชระ วันมาละ / 2550 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ -- ต้นทุนการผลิต
โรงงานผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรม -- ต้นทุนการผลิต
ต้นทุนทางอุตสาหกรรม
630 การวิเคราะห์ต้นทุนการรักษาพยาบาลและประเมินคุณภาพในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี = An analysis of unit costs and quality assessment of health care services in Kaisurasakmontri Hospital, Lampang Province c;An analysis of unit costs and quality assessment of health care services in Kaisurasakmontri Hospital, Lampang Province / กุลนิกา อินปา / 2550 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
ต้นทุนการผลิต
ค่ารักษาพยาบาล -- ไทย (ภาคเหนือ)
631 การวิเคราะห์ต้นทุนการให้บริการสุขภาพสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Cost analysis of the diagnostic center services, animal health service center, Faculty of Veterinary Medicine, Chiang Mai University ;Cost analysis of the diagnostic center services, animal health service center, Faculty of Veterinary Medicine, Chiang Mai University / ฐิติรัตน์ ทนันไชย / 2550 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถานบริการสุขภาพสัตว์
ต้นทุนการผลิต
โรคสัตว์ -- เชียงใหม่
632 การวิเคราะห์ต้นทุนเชิงเศรษฐศาสตร์ของโลหิตรับบริจาคที่ไม่ได้คุณภาพ = Economic cost analysis of accepting poor quality donated blood / รัชณี เขื่อนแก้ว / 2550 /Full Text
Subject
ต้นทุน
โลหิต
633 การวิเคราะห์ต้นทุนในการผลิตสุกรขุนในจังหวัดลำปาง = Cost analysis of swine production in Lampang / สุธี นิคม / 2550 /Full Text
Subject
ต้นทุนการผลิต
สุกร -- ลำปาง
634 การวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผลกลวิธีการตรวจคัดกรองพาหะโรคทาลัสซีเมียชนิดรุนแรงในหญิงตั้งครรภ์ของโรงพยาบาลเขตภาคเหนือตอนบน / บุญรัตน์ วงศ์ชมภู / 2550 /Full Text
Subject
Thalassemia
Hematology
Pregnancy
635 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกฝรั่งพันธุ์กลมสาลี่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง / วุฒิศักดิ์ สุรินกาน / 2550 /Full Text
Subject
ต้นทุนการผลิต
ฝรั่ง -- พันธุ์กลมสาลี่
636 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตก๊าซชีวภาพจากฟาร์มเลี้ยงสุกร = Cost-benefit analysis of biological gas production from swine farm / มานิตย์ สิงห์ทองชัย / 2550 /Full Text
Subject
ต้นทุนการผลิต
ก๊าซชีวภาพ
ฟาร์มสุกร
637 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการชลประทานน้ำแสง แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว = Cost-benefit analysis of Nam Seng lrrigation project, Luang Prabang Province, Lao People's Democratic Republic / บุญตา หลวงวิชา / 2550 /Full Text
Subject
ต้นทุน
โครงการชลประทานน้ำแสง
ชลประทาน -- ลาว
638 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของโครงการสร้างบ้านพักนักท่องเที่ยว ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง = Cost-benefit analysis of financial investment on tourist lodge at Angkhang Royal Agricultural Station / สุรทิณฑ์ ศิริกุล / 2550 /Full Text
Subject
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง (เชียงใหม่)
ต้นทุนและประสิทธิผล
โครงการสร้างบ้านพักนักท่องเที่ยว
ที่พักนักท่องเที่ยว -- เชียงใหม่
639 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของสถานีวิทยุชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ = Cost-benefit analysis of community radio stations in Chaing Mai / สุชาติ แสงซอน / 2550 /Full Text
Subject
การวิเคราะห์การลงทุน
การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
640 การวิเคราะห์ตัวตนบนพื่นที่ส่วนตัวและพื้นที่สาธารณะในไดอารี่ออนไลน์ = Analysis of the self on private and public spaces in online diary / เอมอร ลิ้มวัฒนา / 2550 /Full Text
Subject
ไดอารี่ออนไลน์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86