ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1708 รายการ จากคำว่า 2550

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
601 การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้เว็บไซต์ เด็กมอ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Needs analysis of Dekmor web site, Chiang Mai University / พีรเดช ตังคะประเสริฐ / 2550 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
เว็บไซต์
602 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการอพาร์ทเมนท์ให้เช่าในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ = An Analysis of financial feasibility for rental apartment project in Mueang District, Nakhon Sawan Province / ธนเทพ คติยรังสรรค์ / 2550 /Full Text
Subject
การเงิน -- นครสวรรค์
ห้องชุด -- นครสวรรค์
603 การวิเคราะห์ความผันผวนของอัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ = Volatility analysis of the rate of returns of price index in the stock exchange of Thailand, Singapore, Malaysia, Indonesia and Philippines / น้ำริน ผลไสว / 2550 /Full Text
Subject
หลักทรัพย์ -- ราคา
ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
604 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการค้าระหว่างประเทศกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในของประเทศไทยโดยวิธีโคอินทิเกรชัน = An analysis of the relationship between international trade and gross domestic product of Thailand by cointegration method / สุภัทสร วังใน / 2550 /Full Text
Subject
การค้าระหว่างประเทศ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ -- ไทย
605 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและมูลค่าส่งออกสินค้าเกษตรทั้งหมดของประเทศไทย = An Analysis of the relationship between economic growth and total agricultural exporat of Thailand / ชิดชล ตั้งสุขขีย์ศิริ / 2550 /Full Text
Subject
สินค้าออก
การส่งออก
สินค้าเกษตร
การพัฒนาเศรษฐกิจ
606 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการลงทุนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย = An analysis of relationship between promotional privileges invesment from board of invesment and economic growth of Thailand / ศุภาวรรณ บรรณทอง / 2550 /Full Text
Subject
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
การลงทุน
การพัฒนาเศรษฐกิจ -- ไทย
การลงทุนและส่งเสริมการลงทุน
607 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจและการปฏิบัติอุเบกขาธรรมของนักศึกษาชมรมพุทธศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = An Analysis of the relationship between understanding and practicing upekkha of buddhist club students in Chiang Mai University / กุลย์พิรัล กลิ่นบุหงา / 2550 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักศึกษา
พุทธศาสนา
อุเบกขา (พุทธศาสนา)
608 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างราคาทองคำและราคาน้ำมันในประเทศไทย โดยวิธีโคอินทิเกรชัน = An Analysis of relationship between gold prices and oil prices in Thailand using cointegration method / อังคณา ทาก๋า / 2550 /Full Text
Subject
ราคา
ทองคำ -- ราคา
น้ำมัน -- ราคา
609 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเงินเฟ้อของประเทศไทยและราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก โดยวิธีคอินทิเกรชัน = An Analysis of relationship between Thailand's inflation and world's market crude oil price by Cointegration Method / อุทิศ นุ่นแก้ว / 2550 /Full Text
Subject
เงินเฟ้อ
น้ำมันดิบ -- ราคา
610 การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันการส่งออกยางพาราของประเทศไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีน = An Analysis of the competitiveness of Thai Rubber Exports to China / ทรงพล ขัติยศ / 2550 /Full Text
Subject
ยางพารา -- การค้า
ยางพารา -- การส่งออก
ไทย -- การค้ากับต่างประเทศ
611 การวิเคราะห์ความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของประชาชนตามนโยบายขจัดความยากจนในพื้นที่อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน = An analysis of the success in solving people' s mone institute loan according to the poverty elimination policy in Bann Ti District, Lamphun Province / อุทัย อุปันโน / 2550 /Full Text
Subject
ความจน -- บ้านธิ (ลำพูน)
หนี้ -- บ้านธิ (ลำพูน)
612 การวิเคราะห์ความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนของ นางทองดี โพธิยอง จากมุมมองของพุทธศาสนา = An Analysis of Mrs.Thongdee Phothiyong's achievement in community development from a buddhist view / พงษ์ศักดิ์ มณีเดช / 2550 /Full Text
Subject
พุทธศาสนา
การพัฒนาชุมชน
613 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธีมอนติคาโล = Risk analysis of securities in the food and beverage sector in the Stock Exchange of Thailand Using Monte Carlo Method / อัยยรัช ชลิตพงศ์ / 2550 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ความเสี่ยง
หลักทรัพย์
กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร
614 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านราคาและการส่งผ่านราคาของยางแผ่นรมควันชั้น 3 จากตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยสู่ตลาดปัจจุบันของประเทศไทย = An Analysis of price risk and price transmission of ribbed smoked rubber sheet No.3 from agriculture future exchange of Thailand to spot market / ธีระวุฒิ ธีตรานนท์ / 2550 /Full Text
Subject
ความเสี่ยง
ยางแผ่นรมควัน
ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
615 การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามการเปลี่ยนแปลงของเวลาของหลักทรัพย์ในกลุ่มเทคโนโลยีในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Time varying risk analysis of securities in the Technology Sector in the Stock Exchange of Thailand / มฤฉัตร คงห้วยรอบ / 2550 /Full Text
Subject
การวิเคราะห์
การประเมินความเสี่ยง
ความเสี่ยง
ตลาดหลักทรัพย์
หลักทรัพย์
616 การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มพาณิชย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธีโคอินทิเกรชัน = An Analysis of risk and return on securities of commerce sector in the stock exchange of Thailand by cointegration method / ศิริกาญจน์ สุวรรณะ / 2550 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ความเสี่ยง
หลักทรัพย์
กลุ่มพาณิชย์
617 การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารพาณิชย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยใช้แบบจำลอง ฟามาและแฟนช์ = Risk and Return analysis of securities in the commercial bank sector in the stock exchange of Thailand by using the Fama and French Model / คัทรียา พานประเสริฐ / 2550 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักทรัพย์ -- อัตราผลตอบแทน
กลุ่มธนาคารพาณิชย์
ความเสี่ยง
618 การวิเคราะห์ความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในกลุ่มดัชนี SET 50 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยใช้แบบจำลองสามปัจจัย = Risk and return analysis of stocks constituted in the SET 50 INDEX using the three factor model / ขวัญฤทัย วชิรพันธ์สถิต / 2550 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ความเสี่ยง
หลักทรัพย์ -- อัตราผลตอบแทน
619 การวิเคราะห์ค่าความเสี่ยงตามการเปลี่ยนแปลงของเวลาของหลักทรัพย์ในกลุ่มพลังงานในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Time varying risk analysis of securities in the energy sector in the stock exchange of Thailand / อังค์วรา มหมัติ / 2550 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ความเสี่ยง
หลักทรัพย์
กลุ่มพลังงาน
อุตสาหกรรมพลังงาน
620 การวิเคราะห์คุณภาพกำไรของธนาคารรัฐ = Quality of earnings analysis for the government banks ;Quality of earnings analysis for the government banks / สร้อยเพชร สุขเสริม / 2550 /Full Text
Subject
ธนาคารและการธนาคาร
กำไร


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86