ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1708 รายการ จากคำว่า 2550

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
41 การคัดเลือกและผลิตเชื้อราปฏิปักษ์ (Arthrobotrys sp.) เพื่อควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมในผักกาดหอมห่อ = Selection and production of antagonistic fungi (Arthrobotrys sp.)for controlling root-knot nematode in head lettuce / สุมาลี เม่นสิน / 2550 /Full Text
Subject
เชื้อราก่อโรค
ไส้เดือนฝอย -- การควบคุม
ผักกาดหอม -- โรคและศัตรูพืช
โรคเกิดจากราในพืช
42 การคัดเลือกสายพันธุ์สตรอเบอรี่และสภาวะการใช้เอนไซม์เพคติเนสที่เหมาะสมเพื่อการสกัดน้ำสตรอเบอรี่ = Suitable selections of strawberry cultivars and conditions of Pectinase usage for juice extraction / นวพล แสนใจบาล / 2550 /Full Text
Subject
สตรอว์เบอร์รี -- พันธุ์
น้ำสตรอว์เบอรี่
เอนไซม์เพกติเนส
43 การค้าชายแดนและผลกระทบต่อชุมชนในอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย = Border trade and communities impact in Chiang Khong District, Chiang Rai Province / เปรมประชา ดีเมลโล / 2550 /Full Text
Subject
การค้า
ชุมชน
44 การคาดการณ์ปริมาณน้ำเข้าอ่างเก็บน้ำ และพื้นที่น้ำท่วมบริเวณตัวเมืองลำปาง ที่เกิดจากการตัดสินใจระบายน้ำจากเขื่อนกิ่วลม = Estimation of inflow into reservoir and flooded area of Lampang by a result of water release decision from Kiew Lom Dam / ศิรสิทธิ์ คำทับทิม / 2550 /Full Text
Subject
อ่างเก็บน้ำ -- ลำปาง
น้ำ -- การวัด
การระบาย -- แม่น้ำวัง
น้ำท่วม -- แบบจำลอง
45 การคาดคะเนอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่สัมพันธ์กับความชื้นสัมพัทธ์ในโรงเก็บและการเก็บรักษาในถุงพลาสติกปิดผนึกสุญญากาศ = Prediction of soybean seed viability in relation to storage relative humidity and seed preservation in sealed-vacuum plastic bag / ชนิดา แทนธานี / 2550 /Full Text
Subject
ถั่วเหลือง -- เมล็ดพันธุ์
เมล็ดพันธุ์ -- การเก็บและรักษา
เมล็ดพันธุ์ -- ความชื้น
46 การคำนวณลักษณะเฉพาะของรังสีเอ็กซ์ที่ผลิตจากลำอิเล็กตรอนพลังงาน 10 ถึง 30 ล้าน อิเล็กตรอนโวลต์โดย การกระเจิงแบบทอมสันและคอมป์ตัน = Calculation of X-ray characteristics generated from 10-30 MeV electron beams by Thomson and Compton Scattering / บุญพิทักษ์ งามวัฒนากุล / 2550 /Full Text
Subject
รังสีเอ็กซ์
ลำอิเล็กตรอน
การกระเจิง (ฟิสิกส์)
47 การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ที่เรียนวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีเสาะหาความรู้ โดยเสริมกิจกรรมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ = Critical thinking of grade level 3 students learning science through inquiry method supplemented by critical thinking activities สัณหวัช สอนท่าโก / สัณหวัช สอนท่าโก / 2550 /Full Text
Subject
ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ
วิทยาศาสตร์
48 การเคลื่อนไหวทางการเมืองของสมาพันธ์ครูเชียงใหม่ในเรื่องการถ่ายโอนการจัดการศึกษาสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงปี พ.ศ. 2543-2548 = Political movement of the Chiangmai teacher federation in the transferring educational management of local government organizations in B.E.2543-2548 / มุจลินท์ ชัยชมภู / 2550 /Full Text
Subject
สมาพันธ์ครูเชียงใหม่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
49 การเคลื่อนไหวทางสังคมกลุ่มเครือข่ายสุราพื้นบ้าน : กรณีเครือข่ายสุราพื้นบ้านกิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอสอง จังหวัดแพร่ = Local whisky network as a social movement : A Case of local whisky networks of King Amphoe Mae On, Changwat Chiang Mai and Mampoe Song, Changwat Phrae / อรรถพล วงศ์ชัย / 2550 /Full Text
Subject
สุราพื้นเมือง -- สอง (แพร่)
สุราพื้นเมือง -- แม่ออน (เชียงใหม่)
การเคลื่อนไหว
50 การโคลนและการแสดงออกของยีนไคติเนสที่แยกได้จาก Beauveria bassiana ใน Escherichia coli = Cloning and expression of chitinase gene isolated from Beauveria bassiana in Escherichia coli / ทวี ดอนชัย / 2550 /Full Text
Subject
การโคลนยีน
ไคติเนส
การแสดงออกของยีน
เอสเคอร์เคียโคไล
51 การจัดการการผลิตและการใช้ไบโอดีเซลในจังหวัดเชียงใหม่ : กรณีศึกษาโครงการไบโอดีเซลชุมชนต้นแบบ กลุ่มแม่บ้านตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Management of biodiesel production and usage in Chiang Mai Province : A Case study of prototype-community biodiesel project Nong Kaew housewife group, Hang Dong District, Chiang Mai Province / สิรินภา เปรมจิตร / 2550 /Full Text
Subject
เชื้อเพลิงไบโอดีเซล -- หางดง (เชียงใหม่)
กลุ่มแม่บ้านตำบลหนองแก๋ว
52 การจัดการขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิดของเทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Garbage management at the Original Site of Sansai Luang Municipality, San Sai District, Chiang Mai Province / บัญชา สุวรรณสิทธิ์ / 2550 /Full Text
Subject
เทศบาลตำบลสันทรายหลวง
ขยะ -- สันทราย (เชียงใหม่)
53 การจัดการความรู้ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ = Knowledge management of Montfort College, Secondary Section, Chiang mai Province ชวลิต ขอดศิริ / ชวลิต ขอดศิริ / 2550 /Full Text
Subject
การศึกษา -- การบริหาร
การบริหารองค์ความรู้
54 การจัดการความรู้ของหมอพื้นบ้านชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = Knowledge management of Pga K'nyan folk healers in Ban Chan Sub-district, Mae Chaem District, Chiang Mai Province / สุรินทร วงค์คำแดง / 2550 /Full Text
Subject
ปกาเกอะญอ
ชาวเขา
แพทย์แผนโบราณ
55 การจัดการโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นของโรงเรียนวัดปางเติม อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ = Management of local wisdom promotion project of Pangtern School, Samoeng District, Chiang Mai Province / อัจฉรา วรหาญ / 2550 /Full Text
Subject
โรงเรียนวัดปางเติม
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
โรงเรียน -- สะเมิง (เชียงใหม่)
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
56 การจัดการตัวตนในโลกเสมือนจริงกับโลกที่เป็นจริง: กรณีศึกษาวัยรุ่นติดเกมออนไลน์ = Management in virtual identity and real world: The Case study of teenagers addicted to on-line games / มาโนช ชาบรา / 2550 /Full Text
Subject
วัยรุ่น
เกมคอมพิวเตอร์
57 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเครือข่ายเยาวชนลุ่มน้ำแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ = Natural resources and environment management of the youth network of Mae Wang watershed, Chiang Mai province / อุรารักษ์ อิวาง / 2550 /Full Text
Subject
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม
เยาวชน -- เชียงใหม่
ลุ่มน้ำแม่วาง
58 การจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลปาย อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = The Management of ecotourism in Pai Municipality, Pai District, Mae Hong Son Province / อรรคเดช ตาปราบ / 2550 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยว -- แง่สิ่งแวดล้อม -- แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
59 การจัดการธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้แล้วในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Management of used mobile phone business in Mueang Chiang mai District / กันยารัตน์ ฝากไธสง / 2550 /Full Text
Subject
โทรศัพท์เคลื่อนที่
60 การจัดการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างถนนในจังหวัดเชียงใหม่ = The Management of road construction business in Chiang Mai province / ณัฐนารถ สินธุนาวา / 2550 /Full Text
Subject
การจัดการธุรกิจ
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
ถนน -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86