ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1708 รายการ จากคำว่า 2550

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
541 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาในพื้นที่บริการของโรงเรียนล้อมแรดวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง = Community participation in educational management in the service area of Lomrad Wittaya School, Thoen District, Lampang Province / ทรงวุฒิ เรืองวาทะศิลป์ / 2550 /Full Text
Subject
การศึกษา -- เถิน (ลำปาง)
การศึกษา -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
โรงเรียน -- เถิน (ลำปาง)
542 การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = People's participation in the annual budget planning preparation of Yang Noeng Municipality, Saraphi District, Chiang Mai Province / ยุพาวรรณ สุขดี / 2550 /Full Text
Subject
เทศบาล -- งบประมาณ
เทศบาล -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
ค่าใช้จ่าย -- สารภี (เชียงใหม่). ตำบลยางเนิ้ง
543 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา 3 ปีของเทศบาลตำบลแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ = People's participation in the formulation of the Maejo Municipality 3-year development plan, Chiang Mai Province / เกศิณี พรหมตัน / 2550 /Full Text
Subject
เทศบาลตำบลแม่โจ้
การวางแผนพัฒนาระดับตำบล -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
544 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = People's participation in formulating the Sanmahapon municipality development plan, Mae Taeng District, Chiang Mai Province / พิภพ กิติกาศ / 2550 /Full Text
Subject
เทศบาลตำบลสันมหาพน
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันมหาพน
การมีส่วนร่วมของประชาชน
การปกครองท้องถิ่น -- แม่แตง (เชียงใหม่)
545 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = People's particpation in formulating the 3 years development plan of Mae Chaem Municipality, Mae Chaem District, Chiang Mai Province / ชนิกา ฟั้นล้อม / 2550 /Full Text
Subject
เทศบาลตำบลแม่แจ่ม
การพัฒนาชนบท -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
เทศบาล -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
546 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ : กรณีศึกษาประชาชนในเมืองไซทานี ในนครหลวงเวียงจันทน์ = People's participation in forest resources management : a case study of people in Xaythany district in the capital of Vientiane / บุญเพ็ง วงศ์หน่อบุญธรรม / 2550 /Full Text
Subject
ทรัพยากรป่าไม้ -- ลาว
การมีส่วนร่วมของประชาชน
547 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการลุ่มน้ำแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = People's participation in water resource management in Mae Sa Watershed, Mae Rim District, Chiang Mai Province / กุนฑลี ภัคธนกุล / 2550 /Full Text
Subject
การจัดการลุ่มน้ำ -- แม่ริม (เชียงใหม่)
ลุ่มน้ำ -- แม่ริม (เชียงใหม่)
การจัดการลุ่มน้ำ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
548 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานในเขตพื้นที่เมืองเก่าจังหวัดลำพูน และพื้นที่ต่อเนื่อง = People's participation in the administration of archaeological monuments in the old city of Changwat Lamphun and neighboring area สุรัย์รัตน์ กองวี / สุรีย์รัตน์ กองวี / 2550 /Full Text
Subject
ลำพูน -- โบราณสถาน
ลำพูน -- ประวัติศาสตร์
549 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = People's participation in infrastructure development of Yang Noeang Municipality, Saraphi District, Chiang Mai Province / ปราณี ทองขันธ์ / 2550 /Full Text
Subject
เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
เทศบาล -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
550 การมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการแก้ปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนในตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง = Participation of community leaders in solving child and youth's narcotic problems in Pong Saen Thong Saen Sub-District, Muang District, Lampang Province / ดวงเด็ด กันทะคำ / 2550 /Full Text
Subject
ยาเสพติดกับเยาวชน
ผู้นำชุมชน
ยาเสพติด -- การควบคุม
551 การมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการป้องกันและควบคุมภาวะเบาหวานในชุมชนบ้านศรีดอนชัย ตำบลบ้านธิ จังหวัดลำพูน = Participation of community leaders in prevention and control of diabetes mellitus at Bansridonchai community, Banthi Subdidtrict, Lumphun Province / จันทร์เพ็ญ ประโยงค์ / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
552 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการป้องกันปัญหาภาวะทุพโภชนาการ ของนักเรียนปกาเกอะญอ โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง จังหว้ดแม่ฮ่องสอน = Parent's participations in the prevention of malnutrition problems among The Pga K'nyau students at Ban Huay Kung school, Mae Hong Son Province / พชร ศิละวรรณโณ / 2550 /Full Text
Subject
การส่งเสริมสุขภาพ
ทุพโภชนาการ -- แม่ฮ่องสอน
โรงเรียน -- แม่ฮ่องสอน
553 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในระบบการบริหารงานกิจการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน = Peoples's participation in public administration of Lamphun provincial administrative organization / อัครเดช คัมภีระมนต์ / 2550 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
บริการสาธารณะ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
554 การมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านการผลิตและการแปรรูปทางการเกษตรในจังหวัดลำปาง = Participation of community enterprise mambers in agricultural production and processing in Lampang province ;Participation of community enterprise mambers in agricultural production and processing in Lampang province / สริญญา ภูมิภู / 2550 /Full Text
Subject
วิสาหกิจชุมชน -- ลำปาง
การแปลรูปผลิตผลเกษตร
ผลิตผลเกษตร
555 การมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพสตรีวัยหมดประจำเดือนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ / รติรส บัวเปิด / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
556 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของสมาชิกชมรมปั่นจักรยานผู้สูงอายุบ้านต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย = Participation in health promotion activities of Baan Ta elderly bicycling club member, Khun Tan distric, Chiang Rai province / นิตยา รู้ทำนอง / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
การส่งเสริมสุขภาพ
Health promotion -- ChiangRai province
Dissertation,academic -- Public health
557 การมีส่วนร่วมรับผิดชอบของผู้ปกครองในการทำการบ้านคณิตศาสตร์ของเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ = Parent's collaboration in doing mathematics homework of a child with learning sisabilities, Choomchon Bandoitao school, Doi Tao district, Chiang Mai province / วิไลลักษณ์ ยะมัง / 2550 /Full Text
Subject
เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ -- ดอยเต่า (เชียงใหม่)
คณิตศาสตร์
558 การมีส่วนร่วมและความพึงพอใจของเกษตรกรต่อวิทยุชุมชนคลื่น เอฟ.เอ็ม.ความถี่ 90.25 เมกะเฮิรตซ์ ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน = Farmers' participation and satisfaction toward community radio FM 90.25 MHz. in Pasak sub-district, Mueang district, Lamphun province ; Farmers' participation and satisfaction toward community radio FM 90.25 MHz. in Pasak sub-district, Mueang district, Lamphun province / สุชาดา เดชการ / 2550 /Full Text
Subject
เกษตรกร -- ทัศนคติ -- วิทยุชุมชน
รายการวิทยุ
เกษตรกร -- ลำพูน
559 การมีส่วร่วมของบิดาในการดูแลมารดาและบุตรระยะหลังคลอด = Father's participation in caring for mothers and babies during postpartum period / พรวิไล คล้ายจันทร์ / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
560 การเมืองเรื่องการจัดการสภาวะฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่: กรณีศึกษาสถานการณ์อุทกภัยในปีพ.ศ.2548 = Politics of emergency management of local government organizations in Chiang Mai Province: A Case study of flood situation in 2005 / กุลธิดา นาคพิน / 2550 /Full Text
Subject
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- เชียงใหม่
การปกครองท้องถิ่น


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86