ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1708 รายการ จากคำว่า 2550

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
481 การพัฒนาระบบบริหารจัดการกระบวนวิชาออนไลน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development an on-line course management system for the Faculty of Pharmacy, Chiang Mai University / อุบลวรรณ ศิริ / 2550 /Full Text
Subject
การเรียนการสอนผ่านเว็บ
เภสัชศาสตร์ -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
482 การพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ = Development of learning management system ; Development of learning management system / อำนาจ ริมพนัสสัก / 2550 /Full Text
Subject
คอมพิวเตอร์จัดการสอน
การศึกษา -- การประมวลผลข้อมูล
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
483 การพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ในส่วนราชการของกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of knowledge management system on government affairs in personnel affairs division, office of the president, Chiang Mai University / วันดาวิสา รัตนสุรังค์ / 2550 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. กองการเจ้าหน้าที่
การบริหารองค์ความรู้
484 การพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สินด้านซอฟต์แวร์ของบริษัท เอ็มซี เมทัล เซอร์วิส เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด = Development of an asset management system for software at MC Metal Service Asia (Thailand) Co., Ltd. / จักรวาล ชัยวงค์ / 2550 /Full Text
Subject
บริษัท เอ็มซี เมทัล เซอร์วิส เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ซอฟต์แวร์ -- การจัดการ
การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
485 การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกิจนำเที่ยวของบริษัทรุ่งอรุณทัวร์ = Development of traveling business e-commerce system for Rungaroon tour ;Development of traveling business e-commerce system for Rungaroon tour / อารยะ ชัชวาลวิทย์ / 2550 /Full Text
Subject
บริษัทรุ่งอรุณทัวร์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
การตลาดอินเตอร์เน็ต
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
486 การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออก ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง = Development of information system for the surveillance and control of dengue haemorrhagic fever of Lampang provincial Public Health Office / ศรณ์พชร ดวงแก้ว / 2550 /Full Text
Subject
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- การเฝ้าระวัง
487 การพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารงานบุคคลทางอินทราเน็ตของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Information system development for Intranet Human Resource Management of Research Institute for Health Sciences, Chiang Mai University / ชัยพล พรชีวไพศาล / 2550 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การบริหารงานบุคคล
อินเตอร์เน็ต
488 การพัฒนาระบบสารสนเทศของนักเรียนโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ = The Development of a student information system of Maesaiprasitsart School / พิมพาภรณ์ สุริยะโชติ / 2550 /Full Text
Subject
นักเรียน
การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
489 การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านสุขภาพบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of a personnel health information technology system for the Faculty of Medicine, Chiang Mai University / บงกชรัชต์ ขันทะวงศ์ / 2550 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะแพทยศาสตร์ -- บุคลากร
สุขภาพ
ระบบจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
490 การพัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา = Development of human information system, Rajamangala University of technology Lanna ;Development of human information system, Rajamangala University of technology Lanna / พรพิพัฒน์ ทองปรอน / 2550 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สารสนเทศ
ทรัพยากรมนุษย์
491 การพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ด้านป่าชุมชนของศูนย์ศึกษาและพัฒนาวนศาสตร์ชุมชนที่ 14 (ลำปาง) บนเว็บไซต์ = Development of geographic information system for community forest of the community forestry research and development centre 14 (Lampang) on wibsite / วรลักษณ์ เมธาจารย์ / 2550 /Full Text
Subject
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
ป่าชุมชน
เว็บไซต์
492 การพัฒนาระบบสารสนเทศผู้พิการที่มารับบริการของมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี = Information system development for the amputees data of the prostheses foundation of H.R.H. the princess mother ; Information system development for the amputees data of the prostheses foundation of H.R.H. the princess mother / ศาสตรา ฐิติวัฒนา / บัณฑิตมหาวิทยาลัย 2550 /Full Text
Subject
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- คนพิการ
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- มูลนิธิขาเทียม
การจัดการฐานข้อมูล
493 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพายัพ = Development of information system for the management of office of Information Technology, Payap University / แรมจันทร์ สุริยะมณี / 2550 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยพายัพ. สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ -- ฐานข้อมูล
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
494 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สำหรับ บรัษท เมนยอร์ดเซอร์วิส จำกัด = Development of management information system for Mainboard Service Co., Ltd. / ธนะ มีเพ็ชรทาน / 2550 /Full Text
Subject
บริษัท เมนยอร์ดเซอร์วิส จำกัด
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
495 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงบประมาณ สำหรับงานนโยบายและแผน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of information system for budget management for policy and planning section, Faculty of Humanities, Chiang Mai University / สุทัศน์ กุณา / 2550 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะมนุษยศาสตร์ -- งบประมาณ
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- งบประมาณการศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา -- งบประมาณ
496 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการฐานข้อมูลผู้บริจาคโลหิต สำหรับงานบริการโลหิต โรงพยาบาลลำพูน = Development of an information technology system for donor database management at blood bank Lamphun hospital / จักรพันธ์ อริวรรณา / 2550 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลลำพูน
สารสนเทศ
ผู้บริจาคโลหิต -- ลำพูน
497 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดเชียงใหม่ = Development of a management information system for Human Resource of Local Administration, Chiang Mai Province / ชัยทนันท์ ศรีอภิวงศ์ / 2550 /Full Text
Subject
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สารสนเทศ
บุคลากร
498 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการสำรวจแหล่งภาษีของสำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1 = Development of information system for administration of tax sources survey of Chiang Mai Area Revenue Office 1 / อุมาพร ดีช่วย / 2550 /Full Text
Subject
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- ภาษี
ภาษีเงินได้ -- เชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
499 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน = Development of information system for administrationof Wiangsa district public health office, Nan province / อดิเทพ เพียรไพรงาม / 2550 /Full Text
Subject
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา
สารสนเทศ
500 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานตามตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของธนาคารออมสินภาค 6 = Development of information for administration conformed to the key performance indicators of the Government Savings Bank, region 6 / อรรฆพล อักษรนิตย์ / 2550 /Full Text
Subject
ธนาคารออมสิน ภาค 6
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศ
ธนาคารและการธนาคาร -- อุตรดิตถ์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86