ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1708 รายการ จากคำว่า 2550

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
461 การพัฒนาแผนการเรียนรู้เรื่อง การฟ้อนข้าวตอกดอกไม้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 = Development of learning plans on Fon Kao Tork Dork Mai for prathom suksa 5 students / ใจทิพย์ มูลยศ / 2550 /Full Text
Subject
การรำ
นักเรียนประถมศึกษา
462 การพัฒนาแผนจำหน่ายผู้ป่วยที่พยายามฆ่าตัวตาย โรงพยาบาลแม่สาย จังหวัดเชียงราย = Development of discharge planning among suicidal attempted patients, Maesai Hospital, Chiang Rai Province / เฉลิมพรรณ์ เมฆลอย / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
463 การพัฒนาแผนจำหน่ายผู้ป่วยโรคจิตเภทโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ = Development of discharge planning for patients with Schizophrenia, Nakhonsawan Rajanagarindra Psychiatric Hospital / ปัทมา สมใจ / 2550 /Full Text
Subject
Dissertatios, Academic -- Nursing
464 การพัฒนามาตรฐานการผลิตกระดาษสาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม = Development of environmental friendly production standard for saa paper / คมศักดิ์ หารไชย / 2550 /Full Text
Subject
กระดาษสา -- การผลิต
อุตสาหกรรมกระดาษ
465 การพัฒนายาเม็ดจากสารสกัดเอ็คไคนาเซีย เพอร์พูเรีย / ภาสกร รัตนเดชสกุล / 2550 /Full Text
Subject
Echinacea (Plants) -- Thailand
Echinacea purpurea L.
Tablets (Medicine)
466 การพัฒนาระบบการจัดการเอกสารไอเอสโอ = Development of ISO document management system / พรรณี ลาดกระโทก / 2550 /Full Text
Subject
คอมพิวเตอร์
ไอเอสโอ 9000
เอกสาร
467 การพัฒนาระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการอบรมหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษของโครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง = Development of the E-learning system for training foundation English Course at Language Center, Lampang Rajabhat / สุดา ชัยวาสี / 2550 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ภาษาอังกฤษ -- หลักสูตร
การเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน -- ลำปาง
468 การพัฒนาระบบการให้บริการสื่อของศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of media service system of self-access center, Faculty of Humanities, Chiang Mai University / รุ่งรัตน์ จิณะเสน / 2550 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
469 การพัฒนาระบบการให้บริการให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ : กรณีศึกษาสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันป่าตอง = Development of the services in accordance with people's needs : a case study of Chiang Mai Provincial Land Office, San Pa Tong Branch / ธวัช ศรีเฉลิม / 2550 /Full Text
Subject
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
บริการสาธารณะ -- สันป่าตอง (เชียงใหม่)
470 การพัฒนาระบบควบคุมระยะไกลสำหรับเครื่องกัดซีเอ็นซี = Development of a remote control system for CNC milling machine / วิทยา ศุภโชคอวยชัย / 2550 /Full Text
Subject
เครื่องกัด -- การควบคุมอัตโนมัติ
รีโมทคอนโทรล
คอมพิวเตอร์ช่วยการผลิตแบบผสมผสาน
เครื่องควบคุมแบบโปรแกรม
471 การพัฒนาระบบควบคุมและป้องกันเยาวชนในการเข้าถึง เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมในอินเทอร์เน็ต = Development of control and preventive system for youths in accessing to illegal internet contents / ธวัชชัย เกิดประดับ / 2550 /Full Text
Subject
คอมพิวเตอร์ -- การควบคุมการเข้าถึง
คอมพิวเตอร์กับเด็ก
อินเทอร์เน็ตกับวัยรุ่น
ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต -- แง่ศีลธรรมจรรยา
472 การพัฒนาระบบงานทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาราชภัฏเชียงใหม่ = The development of registration and evaluate system of Chiang Mai Rajabhat University / อัญชลา ทามัน / 2550 /Full Text
Subject
มหาวิทยาราชภัฏเชียงใหม่
งานทะเบียนและวัดผล
473 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานปฏิบัติการและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริษัท ทรู มูฟ จำกัด แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา ฝ่ายภาคเหนือเขต 1 = Development of operation and equipment maintenance database system to support mobile network unit of True Move Company Limited, operation and maintenance section, North Region Zone 1 Department / เจษฎา หมื่นแก้ว / 2550 /Full Text
Subject
บริษัท ทรู มูฟ
การจัดการฐานข้อมูล
โทรศัพท์เคลื่อนที่ -- ไทย (ภาคเหนือ)
โทรศัพท์ -- การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม
474 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรสำหรับผู้บริหาร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of a personnel database system for the Chiang Mai University Library Administrators / กวินณัช สิงห์ปัน / 2550 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สำนักหอสมุด
การจัดการฐานข้อมูล
การออกแบบระบบ
475 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการสืบค้นสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of a database system and an online geographic Information Technology System for the Center for Space Technology and Geo-Information (Northern Region), Chiang Mai University / กิตติพจน์ เชื้อวิโรจน์ / 2550 /Full Text
Subject
ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ)
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
อินเตอร์เน็ต
การจัดการฐานข้อมูล
476 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับงานวัดผลนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ = Development of database system for secondary-level-student assessment, Dara Academy School, Chiang Mai Province / รัชนีภรณ์ ไชยสมปาน / 2550 /Full Text
Subject
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษา -- การวัดผล
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- การศึกษา
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
477 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับบริหารจัดการคะแนนความประพฤตินักเรียนของฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนรังษีวิทยา จังหวัดเชียงใหม่ = Development of database system for managing student behavior scores of student affairs department, Rungsee Vittaya School, Chiang Mai Province / โยบ เทพดวงแก้ว / 2550 /Full Text
Subject
โรงเรียนรังษีวิทยา
การจัดการฐานข้อมูล
นักเรียน -- พฤติกรรม
478 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการระบบการส่งใบสั่งงาน ระบบติดตามงาน และระบบฐานข้อมูลลูกค้าให้กับฝ่ายขาย ของบริษัท โมบายอินโนเวชั่น จำกัด = Development of information technology system for managing job order delivery, job tracking and customer database systems to sale Department of Mobile Innovation Company / ศรุติ เพชรมี / 2550 /Full Text
Subject
บริษัทโมบายอินโนเวชั่น
เทคโนโลยีสารสนเทศ -- การจัดการ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
479 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศห้องพยาบาล โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ = Development of Information Technology System in nursing room, Kawilawittayalai School, Chiang Mai Province / ธนรัฐ จันทร์ขาว / 2550 /Full Text
Subject
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
การจัดการสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศ
480 การพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูลและการวิเคราะห์การประเมินผลพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนของประชาชน อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Development of data entry system and analysis of behavior assessment on Road-Car usage of people of Mueang Chiang Mai District / ลักษมี ชูใจ / 2550 /Full Text
Subject
จราจร -- เชียงใหม่
ความปลอดภัยในท้องถนน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86