ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1708 รายการ จากคำว่า 2550

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
441 การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลบาดแผลเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ / สมฤดี ชัชเวช / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
442 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกด้านการป้องกันภาวะความดันโลหิตต่ำในผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับความรู้สึกทางช่องไขสันหลัง โรงพยาบาลลำปาง 2550 / ณิชากร จิรัคคกุล / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
443 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการสวนหัวใจร่วมกับการทำหัตถการตกแต่งหลอดเเลือดหัวใจ โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม = Development of clinical practice guidelines for caring of patients undergoing cardiac catheterization with coronary Intervention in Chiangmai Ram Hospita / รานี ศรีทับทิม / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
444 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะในผู้ป่วยที่ได้รับการคาสายสวนปัสสาวะ = Deveopment of clinical practice guidelines for prevention of catheter-associated urinary tract infection among catheeterized patients / ศศิรวดี สมบัติศรี / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
445 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อสแตฟฟิโลร็อกคัสออเรียสที่ดื้อต่อยาเมธิซิลลินในโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี = Development of clinical practice guidelines for prevention and control of methicillin resistant staphylococcus aureus in Suratthani Hospital / เกศรา ตั้นเซ่ง / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
446 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการผูกยึดผู้ป่วยระยะถอนพิษสุราโรงพยาบาลเกาะคา จังหวัดลำปาง = Development of clinical practice guidelines for restraining patients during alcohol detoxification in Kokha Hospital Lampang Province / เบญจวรรณ จอมอินตา / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Alcohol
Patients
447 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ป่วยจิตเภท แผนกงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉินทางจิตเวช โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Development of Clinical practice guidelines for enhancing medication adherence of patients with schizophrenia at psychiatric outpatient and emergency de[artment, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / สุดรัก พิละกันทา / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
448 การพัฒนาแนวปฏิบัติสำหรับพยาบาลในการป้องกันการได้รับบาดเจ็บจากเข็มทิ่มแทงและของมีคมบาดในโรงพยาบาลชุมชน = Development of guidelines for nurses on needlestick and sharp injuries prevention in Community Hospital / ลัดดา แสงหล้า / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
449 การพัฒนาบทเรียนโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพเพื่อส่งเสริมความสามารถทางภาษาและความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนระดับกำลังพัฒนา = Development of English project work lessons on health promotion to promote language skills and emotional quotient of developing level students / ปทุมรัตน์ คำแสน / 2550 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
การส่งเสริมสุขภาพ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ความฉลาดทางอารมณ์
450 การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในใช้พลังงานของเครื่องอัดรีดพลาสติกชนิดสกรูเดี่ยว = Development of mathematical model in energy consumption of plasticating single screw extruder / นิรุต จารุรักษ์สกุล / 2550 /Full Text
Subject
พลาสติก -- การขึ้นรูป
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
เครื่องอัดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์
451 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับคาบเส้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 = Development of spelling exercises for a prathom suksa 3 student with borderline intellectual functioning / กัญญา ยี่ดวง / 2550 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การเขียน -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ภาษาไทย -- การเขียน -- แบบฝึกหัด
นักเรียนประถมศึกษา
ความบกพร่องทางสติปัญญา
452 การพัฒนาปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ผสมเถ้าลอยเพื่อใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง = Development of Portland-Fly ash cement for use as a construction material ;Development of Portland-Fly ash cement for use as a construction material / ทนงศักดิ์ โนไชยา / มหาวิทยาลัยเชียงหใม่ 2550 /Full Text
Subject
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
ขี้เถ้าลอย
วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
453 การพัฒนาโปรแกรมการควบคุมการติดเชื้อโดยพยาบาลประสานงานควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง = Development of infection control program by infection control link-nurses in a private Hospital / เพ็ญพักตร์ สุธีชัย / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
454 การพัฒนาผลิตภัณฑ์งานจักสาน ตำบลป่าบง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = Development of wickerwork products at pabong sub-district, saraphi district, Chiang mai province / วัชรา ทองหยอด / 2550 /Full Text
Subject
หัตถกรรม -- สารภี (เชียงใหม่)
ผลิตภัณฑ์ชุมชน -- สารภี (เชียงใหม่)
455 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุไม้ไผ่ของหมู่บ้านป่าเหียง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Development of products from bamboo remains, Ban Paheang, Amphoe doi Saket, Changwat Chiang mai ;Development of products from bamboo remains, Ban Paheang, Amphoe doi Saket, Changwat Chiang mai / นภดล ณ เชียงใหม่ / 2550 /Full Text
Subject
งานไม้ไผ่ -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
ผลิตภัณฑ์ไม้
หมู่บ้านป่าเหียง (เชียงใหม่)
456 การพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตผลไม้รวม โดยใช้เทคนิคการออกแบบการทดลอง = Mixed fruit yoghurt development by using design of experiment technique / ศิรินทิพย์ พงษ์สว่าง / 2550 /Full Text
Subject
นมเปรี้ยว
ผลิตภัณฑ์นม
อาหารนม
การออกแบบการทดลอง
457 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกปลาหมักโดยใช้เทคโนโลยีเชื้อบริสุทธิ์เริ่มต้นผสม = Development of fermented fish sausage using starter cultures tecnnology / ศิริลดา ศรีกอก / 2550 /Full Text
Subject
ไส้กรอกปลา -- การผลิต
ไส้กรอก -- การผลิต
ผลิตภัณฑ์สัตว์
458 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ดนตรีพื้นเมืองล้านนา เรื่อง สะล้อ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 = Developing of learning plans of Lanna folk music on the topic of Salo for prathom suksa 5 students / นฤมล คำวงศ์ศา / 2550 /Full Text
Subject
ดนตรีพื้นบ้าน -- ไทย (ภาคเหนือ)
สะล้อ
459 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = Development of science process skills learning plans for prathom Suksa 6 students / จิตสุภค มานะการ / 2550 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์
การเรียนรู้
นักเรียนประถมศึกษา
460 การพัฒนาแผนการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบบูรณาการเรื่องเงิน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 = Development of mathematics integrated learning plans titling money for Prathom Suksa 4 Students / สุพร ไชยวงศ์ / 2550 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
เงิน
นักเรียนประถมศึกษา


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86