ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1708 รายการ จากคำว่า 2550

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
401 การผลิตหัวเชื้อไรโซเบียมถั่วเหลืองโดยวิธีการพ่นแห้ง = Production of soybean-rhizobium inoculum by spray-drying / ชลิดา ปัญญาด้วง / 2550 /Full Text
Subject
ไรโซเบียน -- การผลิต
การตรึงไนโตรเจน
402 การผลิตอาหารหยาบผสมที่มีหญ้ารูซี่แห้งหรือฟางข้าวเป็นหลักและอาหารข้นสำหรับโคให้นมระดับปานกลาง = Producing Ruzi hay or rice straw mixed roughages and concentrate for medium yield milking cows / มณีรัตน์ รักษาชนม์ / 2550 /Full Text
Subject
โคนม -- อาหาร
อาหารสัตว์
อาหารหยาบ
หญ้าแห้ง
ฟางข้าว
403 การผสมข้ามชนิดและการชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในสกุลออนิโธกาลัม = Interspecific hybridization and mutation induction in ornithogalum / กุสุมา กิตติสาร / 2550 /Full Text
Subject
ออนิโธกาลัม -- พันธุ์
ออนิโธกาลัม -- การกลายพันธุ์
การกลายพันธุ์พืช
404 การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะสั้นโดยใช้การแลงเวฟเล็ตและซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชีน = Short-Term load forecast using wavelet transform and support vector machine / จงลักษณ์ พาหะซา / 2550 /Full Text
Subject
การใช้พลังงานไฟฟ้า
การใช้พลังงาน
เวฟเล็ต(คณิตศาสตร์)
405 การพยากรณ์จำนวนนักท่องเที่ยวที่มาประเทศไทยโดยวิธีอารีมา = Forecasting the number of foreign tourist in Thailand by ARIMA Method / ชลิต สันติธรารักษ์ / 2550 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยว -- แง่เศรษฐกิจ
นักท่องเที่ยว
406 การพยากรณ์มูลค่าการส่งออกกาแฟดิบโดยวิธีอารีมา = Coffee bean export values forecasting by ARIMA method / ปัทมา อริยะวงศ์ / 2550 /Full Text
Subject
ราคา
การส่งออก
กาแฟ
พยากรณ์
407 การพยากรณ์มูลค่าการส่งออกลำไยสดและแช่แข็งโดยวิธีอารีมา = Fresh and frozen Longan export values forecasting by ARIMA method / สงวนศักดิ์ ภิญโญจิตร / 2550 /Full Text
Subject
ลำไย -- การส่งออก
408 การพยากรณ์มูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับโดยวิธีอารีม่า = Jewelry and accessories export value forecasting by ARIMA Method / ศิรินภา ไชยวัณณ์ / 2550 /Full Text
Subject
ราคา
การส่งออก
อัญมณี
เครื่องประดับ
409 การพยากรณ์ยอดขายประกันอุบัติเหตุหมู่โดยวิธีบอกซ์-เจนกินส์ = Group accidents insurance sale forecasting by Box-Jenkins method / ธัญชนก ศรีบุญเรือง / 2550 /Full Text
Subject
ประกันอุบัติเหตุ
410 การพยากรณ์ราคาทองคำแท่งในตลาดออสเตรเลียโดยวิธีอารีมา = Gold bullion price forecasting in Australian market by ARIMA method / อัญชนา ไชยพุฒ / 2550 /Full Text
Subject
ทองคำ -- ราคา
พยากรณ์
ตลาด -- ออสเตรเลีย
411 การพัฒนากระบวนการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน = Developing of problem solving thinking process for students with hearing impairments / ยุพิณ สุกันธา / 2550 /Full Text
Subject
เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
การแก้ปัญหา
412 การพัฒนากระบวนการสร้างสรรค์การ์ตูนร่วมสมัย : กรณีศึกษาการละเล่นชนกว่าง = Development of contemporary comics creating process: a case study of the fighting stag beetle / ฐปนนท์ สุวรรณกนิษฐ์ / 2550 /Full Text
Subject
การ์ตูน
การละเล่น
413 การพัฒนากลาสส์เซรามิกเป็นสารปิดผนึกในเซลล์เชื้อเพลิงออกไซด์แข็งแบบแผ่น = Development of glass-ceramics as seals in planar solid oxide fuel cells / ณัฐพล เลาห์รอดพันธุ์ / 2550 /Full Text
Subject
เซลล์เชื้อเพลิงออกไซด์ของแข็ง
วัสดุเซรามิก
414 การพัฒนากลุ่มจักสานตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงในตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Development of bamboo wickerwork groups basing on the sufficiency economy theory in Nongkeaw sub-district, Hang Dong district, Chiang mai province / สมพร จันทร์โอภาส / 2550 /Full Text
Subject
การพัฒนาอาชีพ -- หางดง (เชียงใหม่). ตำบลหนองแก๋ว
การพัฒนาชุมชน -- หางดง (เชียงใหม่). ตำบลหนองแก๋ว
กลุ่มจักสาน
เศรษฐกิจพอเพียง
415 การพัฒนาการเขียนของนักเรียนชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอ โดยการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน = Developing writing through problem-based learning for The Pag K' nayu students ทิพยวิมล วรรณชัย / ทิพวิมล วรรณชัย / 2550 /Full Text
Subject
ชาวเขา
กะเหรี่ยง
การเรียนรู้
ภาษาไทย -- การเขียน
416 การพัฒนาการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ช่วงชั้นที่ 3) โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม จังหวัดแพร่ = Instruction development via electronic media for Thai language subject at secondary school level (Grade Level 3), Mungkaipittayakhom school, Phrae province / เสฐียรพงษ์ สุกิน / 2550 /Full Text
Subject
การเรียนการสอนผ่านเว็บ
การศึกษา -- การประมวลผลข้อมูล
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม
417 การพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ระเบียบวิธีแบบวิทยาศาสตร์ = Development of reading for main idea of Prathom Suksa 6 students through scientific method / มลชญา หินศรีสุวรรณ / 2550 /Full Text
Subject
การอ่าน
นักเรียนประถมศึกษา
418 การพัฒนาแก้วปิดผนึกสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงของแข็งออกไซด์แบบแผ่น = Development of sealant glasses for planar solid oxide fuel cells / ปรัชญา นามวงค์ / 2550 /Full Text
Subject
วัสดุศาสตร์
แก้ว
เซลล์เชื้อเพลิงออกไซด์ของแข็ง
419 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ โดยใช้กิจกรรมศิลปะ = Development of creative thinking using art activities for children with educable mental retardation ; Development of creative thinking using art activities for children with educable mental retardation / วาสนา บัวงาม / 2550 /Full Text
Subject
เด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้
ความคิดสร้างสรรค์
ศิลปะ
420 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะ = Development of creative thinking of prathom suksa 1 students through arts learning activities / สำลี มิ่งเชื้อ / 2550 /Full Text
Subject
ศิลปะ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ทัศนศิลป์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ความคิดสร้างสรรค์ในเด็ก


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86