ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1708 รายการ จากคำว่า 2550

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
21 การกลั่นเอทานอลภายใต้สุญญากาศโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ = Vacuum distillation of ethanol using solar energy / ธนารักษ์ ภู่ต้อง / 2550 /Full Text
Subject
เอทานอล -- การกลั่น
เชื้อเพลิงแอลกอฮอล์
พลังงานแสงอาทิตย์
22 การกำจัดสารอินทรีย์คาร์บอนรวมในน้ำเสียอุตสาหกรรมย้อมผ้าด้วยกระบวนการโคแอคกูเลชันร่วมกับกระบวนการดูดซับ = Total organic carbon removal from textile industry wastewater by coagulation combined with adsorption / เพิ่มพงษ์ ณ ลำพูน / 2550 /Full Text
Subject
น้ำ -- การทำให้บริสุทธิ์ -- การรวมตะกอน
สารประกอบอินทรีย์
น้ำเสีย -- การบำบัด -- การดูดซับ
23 การกำจัดสีย้อมไดเร็กท์โดยกระบวนการรวมตะกอนทางไฟฟ้าแบบต่อเนื่องที่มีแผ่นเหล็กและแผ่นอลูมิเนียมเป็นขั้วไฟฟ้า = Decolorization of direct dye by continuous electrocoagulation process with steel and aluminum plates as electrodes / ธนัญ พูลสวัสดิ์ / 2550 /Full Text
Subject
การรวมตะกอนด้วยไฟฟ้า
น้ำเสีย -- การบำบัด -- การกำจัดสี
24 การกำหนดตนเองเกี่ยวกับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน โรงพยาบาลร้องกวาง จังหวัดแพร่ = Self-determination in Glycemic control among persons with Diabetes Mellitus, Rongkwang hospital, Phrae Province / วัชรี ผลมาก / บันฑิตวิทยาลัย 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
25 การกำหนดนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในระดับท้องถิ่น : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Setting of local health policy : a case study of Khunyuam municipality, Khunyuam district, Mae Hong Son province / พงษ์ภัทร์ รัตนสุวรรณ / 2550 /Full Text
Subject
สุขภาพ
นโยบายสาธารณะ
เทศบาลตำบลขุนยวม
26 การแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำท่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = The Solution of flood management problem of Tambon Padad Administrative Organization, Mueant District, Chiang Mai Province / เมฆิน มะโนแก้ว / 2550 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด
น้ำท่วม -- เชียงใหม่. ตำบลป่าแดด
27 การเข้าถึงบริการของรัฐของคนจนในชุมชนชนบทภาคเหนือ = Access to government services of the poor in northern rural communities / ศรัณย์พร ยอดคำลือ / 2550 /Full Text
Subject
บริการสาธารณะ -- ไทย (ภาคเหนือ)
ชุมชน -- ไทย (ภาคเหนือ)
28 การเข้าถึงพุทธปรัชญาและวิธีการสอนของพระภาวนาวิศาลเถระ (บุญมี โชติปาโล) = Access to Buddhist philosophy and teaching method of Phrabhavanavisalthera (Boonmee Jotipalo) / ปฐมพงศ์ ลิ้มเจริญ / 2550 /Full Text
Subject
พระภาวนาวิศาลเถระ (บุญมี)
พุทธปรัชญา
29 การแข่งขันทางเศรษฐกิจและการเมืองของกลุ่มผลประโยชน์ในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน = Economic and political competition of interest groups in the Industrial Estate, Amphoe Mueang Lamphun, Changwat Lamphun / นุชนาฎ สุขเอม / 2550 /Full Text
Subject
นิคมอุตสาหกรรม -- ลำพูน
กลุ่มผลประโยชน์
30 การค้นคืนรูปภาพโดยเทคนิคการจัดกลุ่มสี = Image retrieval by color-based clustering technique / นริศรา ยี่หล้า / 2550 /Full Text
Subject
ภาพ
สี
การวิเคราะห์จัดกลุ่ม
31 การควบคุมกำลังสูงสุดของระบบเซลล์เชื้อเพลิงชนิดโซลิดออกไซด์ต่อกับกริดโดยใช้ตัวควบคุมฟัซซีลอจิกแบบปรับตัวได้ = Maximum power control of grid-connected solid oxide fuel cell system using adaptive fuzzy logic controller ; Maximum power control of grid-connected solid oxide fuel cell system using adaptive fuzzy logic controller / นวพรรณ ชนสุต / 2550 /Full Text
Subject
เซลล์เชื้อเพลิงออกไซด์ของแข็ง
เซลล์เชื้อเพลิง
ฟัซซีลอจิก
32 การควบคุมทางพันธุกรรมของปริมาณธาตุเหล็กในเมล็ดข้าว = Genetic control of iron content in rice grain / เพ็ญนภา จักรสมศักดิ์ / 2550 /Full Text
Subject
เหล็ก
ข้าว
พันธุกรรม
33 การควบคุมน้ำหนักตัวโดยการเสริมสร้างพลังอำนาจในตนเองของกลุ่มแม่บ้าน ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Body weight control through self-empowerment of housewife groups, Nongkaew Sub-district, Hang Dong District, Chiang Mai Province / ถนอมศรี รักข์สวัสดิ์ / 2550 /Full Text
Subject
น้ำหนักตัว -- หางดง (เชียงใหม่)
กลุ่มแม่บ้าน -- หางดง (เชียงใหม่)
34 การควบคุมแบบอะแดพทีพสำหรับหุ่นยนต์หลายก้าน ที่ขับเคลื่อนด้วยกล้ามเนื้อประดิษฐระบบนิวเมติกส์ = Adaptive control for multi-link robots actuated by pneumatic muscles / ธราพงษ์ กาญจนปาริชาติ / 2550 /Full Text
Subject
หุ่นยนต์ -- การออกแบบและการสร้าง
หุ่นยนต์ -- การเคลื่อนที่
หุ่นยนต์เคลื่อนที่
35 การควบคุมอุณหภูมิบนแผ่นเรียบ ด้วยการถ่ายเทความร้อนแบบวิธีพ่นเฉพาะจุด = Temperature control on a flat plate using local impingement heat transfer / พิชญ์ สุขดี / 2550 /Full Text
Subject
ความร้อน -- การถ่ายเท
ความร้อน -- การหา
การควบคุมอุณหภูมิ
36 การคัดกรองแบคทีเรียสร้างสปอร์ที่สามารถผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากถั่วเหลืองหมักอาหารพื้นบ้านในภาคเหนือ = Screening of spore forming bacteria capable of producing bioactive compounds from traditionally fermented soy-bean in Northern Thailand / กนกศรี สมฤทธิ์ / 2550 /Full Text
Subject
แบคทีเรีย -- การแยก
สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
ถั่วเหลืองหมัก
37 การคัดกรองเอนไซม์ตัดจำเพาะจากไซยาโนแบคทีเรียทนร้อนบางชนิด = Screening of restriction enzymes from some thermophillic cyanobacteria / ชยากร ภูมาศ / 2550 /Full Text
Subject
ไซยาโนแบคทีเรีย
เอนไซม์
38 การคัดแยกซูโดโมแนสที่มีความสามารถในการผลิตสารต่อต้านเชื้อรา Rhizopus stolonifer = Isolation of Pseudomonas capable of producing antifungal agents against Rhizopus stolonifer / วิทยา ภีระ / 2550 /Full Text
Subject
เอ็นโดไฟติกฟังใจ
สารต้านเชื้อรา
ซูโดโมนาส
39 การคัดแยกและการคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียจากถั่วเน่าที่สามารถย่อยสลายกรดแกมมาพอลิกลูตามิก = Isolation and selection of Bacteria from Thua-nao capable of degrading gramma polyglutamic acid / วรรณา ทองมณี / 2550 /Full Text
Subject
แบคทีเรีย
ถัวเหลืองหมัก
กรดแกมมาพอลิกลูตามิก
40 การคัดเลือกผู้ส่งมอบในอุตสาหกรรมการประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ด้วยกรอบแนวคิดการจัดการโซ่อุปทาน = Selection of suppliers in electronic part assembly industry using supply chain management concepts ;Selection of suppliers in electronic part assembly industry using supply chain management concepts / เสกสิทธิ์ มุละชิวะ / 2550 /Full Text
Subject
การบริหารงานโลจิสติกส์
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ธุรกิจบริการโลจิสติกส์
ซับพลายเออร์]


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86