ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1708 รายการ จากคำว่า 2550

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
361 การเปรียบเทียบการฝึกความคล่องตัวกับการฝึกความคล่องตัวร่วมกับการฝึกสเต็ปและช่วงก้าวของขาที่มีผลต่อการพัฒนาความคล่องตัวของนักกีฬาเทนนิสเยาวชนชาย = A Comparison between agility drills and combined agility drills with step and stride drills training to improve agility of young male tennis players / ไชยวัฒน์ สยาม / 2550 /Full Text
Subject
เทนนิส
นักกีฬา -- การฝึก
การเคลื่อนไหว
362 การเปรียบเทียบการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ และความพึงพอใจในงานระหว่างพนักงานบริษัทเอกชนที่มีระดับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรแตกต่างกัน = A Comparison of perceived organizational justice and job satisfaction among private company employees with different levels of organizational citizenship behavior / ธัญวรรณ ตันตินาคม / 2550 /Full Text
Subject
ความยุติธรรม
ความพอใจในการทำงาน
พนักงานบริษัท
363 การเปรียบเทียบความเข้าใจเชิงแนวคิดเรื่องวงจรไฟฟ้ากระแสตรงของนักเรียนสายสามัญกับนักเรียนสายอาชีพ = Comparing conceptual understanding of Between High School and Vocational School Students / อัศวรัฐ นามะกันคำ / 2550 /Full Text
Subject
วงจรไฟฟ้า -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
วงจรไฟฟ้า -- การศึกษาและการสอน (อาชีวศึกษา)
วงจรไฟฟ้า -- กระแสตรง
กระแสไฟตรง
364 การเปรียบเทียบความเชื่อในประสิทธิภาพแห่งตน การรับรู้คุณค่าในตนเองและปัญหาการบริหารงานระหว่างผู้จัดการธนาคารสาขาที่ประสบความสำเร็จในงานสูงและต่ำ = Comparisons of self-efficacy beliefs, perceived self-esteem and administrative problems between highly and lowly successful Bank Branch Managers ชลิดา บุญรังศรี / ชลิดา บุญรังษี / 2550 /Full Text
Subject
ความเชื่อ
ผู้จัดการธนาคาร
ความสำเร็จ
ธนาคารและการธนาคาร
365 การเปรียบเทียบความพึงพอใจในงานและความเชื่ออำนาจการควบคุมระหว่างบุคคลที่มีระดับพฤติกรรมต่อต่อต้านการปฏิบัติงานแตกต่างกัน:กรณีศึกษาข้าราชการที่สังกัดกรมทางหลวงในเขตภาคเหนือตอนบน = A comparsion of job satisfaction and locus of control among individuals with different levels of counterproductive work behavior: A case study of Highways Department Official in Upper North ธนัยพร สอนรักษ์ / ธันยพร สอนรักษ์ / 2550 /Full Text
Subject
กรมทางหลวง -- ข้าราชการ
ความพอใจในการทำงาน
ความเชื่อ
366 การเปรียบเทียบความแม่นยำในการพยากรณ์ราคาทองคำระหว่างแบบจำลองนิวรอลเน็ตเวิร์ค กับแบบจำลองอารีมา แบบจำลองการ์ชเอ็ม = Accuracy comparison in gold price forecasting between neural networks model and ARIMA GARCH-M models / นุชศรา เกษรประทุม / 2550 /Full Text
Subject
ทองคำ -- ราคา
พยากรณ์
ความแม่นยำ
แบบจำลอง
367 การเปรียบเทียบความแม่นยำในการพยากรณ์ราคาน้ำมันดิบระหว่างแบบจำลองนิวรอลเน็ตเวิร์ค กับแบบจำลองอารีมาการ์ชเอ็ม = Accuracy comparison in crude oil price forecasting between neural networks and ARIMA / จตุพร จันต๊ะโมกข์ / 2550 /Full Text
Subject
น้ำมันดิบ -- ราคา
ความแม่นยำ
พยากรณ์
แบบจำลอง
368 การเปรียบเทียบความแม่ยำในการพยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างแบบจำลองนิวรอลเน็ตเวิร์ค แบบจำลองอารีมา แบบจำลองการ์ชเอ็ม = Accuracy comparison in foreign exchange rate forecasting between neural networks and ARIMA GARCH-M models / อดิเรก จันทร์สด / 2550 /Full Text
Subject
เงินตราต่างประเทศ
อัตราแลกเปลี่ยน
พยากรณ์
ความแม่นยำ
แบบจำลอง
369 การเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และความวิตกกังวลในการถ่ายโอนสถานศึกษาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของบุคลากรทางการศึกษาที่มีอายุราชการและตำแหน่งต่างกัน = Comparison of knowledge, attitude, and anxiety in transferring educational institutions to local administrative organizations of education personnel with different working experiences and positions / จีรวัฒน์ แก้วใจดี / 2550 /Full Text
Subject
โรงเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บุคลากรทางการศึกษา
370 การเปรียบเทียบค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยตามสิทธิประกันสุขภาพ วรางคณา สันเทพ / วรางคณา สันเทพ / 2550 /Full Text
Subject
Insurance, Health
Medical care, Cost of
National Health insurance
371 การเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตลำไยอบแห้งทั้งเปลือกด้วยเตาอบ ที่ใช้ความร้อนจากแก๊สหุงต้ม ไอน้ำ และ ฟืน = Comparison of cost in whole dried longan production using LPG, steam, and firewood hot air ovens / ชัชวาลย์ อะกะปัน / 2550 /Full Text
Subject
ต้นทุนการผลิต
ลำไยอบแห้ง
372 การเปรียบเทียบผลการคำนวณปริมาณรังสีแบบปริมาตรกับแบบจุดขณะทำการสอดใส่สารกัมมันตรังสีในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก = Comparison of volumetric and points dose calculation during intracavitary brachytherapy for cervical cancer / เกศวลัย แสนประสาท / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Medical Physics
373 การเปรียบเทียบผลของการเรียนภาษาอังกฤษโดยสร้างความประทับใจในเนื้อเรื่องกับการตั้งคำถามด้วยตัวเองของผู้เรียน = Comparing results of English learning through story impression versus self-questioning of learners / กรองทอง อมรรัตนวิศิษฐ์ / 2550 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
การตั้งคำถาม
374 การเปรียบเทียบภูมิปัญญาท้องถิ่นระหว่างการทำสวนวนเกษตรกับสวนไม้ผลเชิงเดี่ยว : กรณีศึกษาสวนลองกองในบ้านขุนห้วย ตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ = A Comparison of local knowledge between agroforestry and mono fruit tree gardenings : A Case study of longkong gardens in Khun Huai Village, Na Nok Kok Sub-District, Laplae District, Uttaradit Province / เอนก ดีพรมกุล / 2550 /Full Text
Subject
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
วนเกษตร
สวนไม้ผล
ลองกอง
375 การเปรียบเทียบรูปแบบการบริหารและระบบการจัดสวัสดิการแก่พนักงาน ระหว่างบริษัทสหรัฐอเมริกา บริษัทญี่ปุ่นและบริษัทไทย ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ = Comparison of administrative styles and welfare system among American, Japanese and Thai companies in the Northern region industrial estate / ชนิกานต์ สิทธิฟอง / 2550 /Full Text
Subject
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
บริษัท -- สหรัฐอเมริกา
บริษัท -- ญี่ปุ่น
บริษัท -- ไทย
การบริหาร
สวัสดิการ
376 การเปรียบเทียบลักษณะบุคลิกภาพและการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ ระหว่างพนักงานที่มีระดับพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานแตกต่างกัน กรณีศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง = A Comparison of personality traits and perceived organizational justice among employees with different levels of counterproductive work behavior: A Case study of Mae Fah Luang University / กมลวรรณ ปัญญาธนาพัฒน์ / 2550 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- พนักงาน
บุคลิกภาพ
การรับรู้
ความยุติธรรม
377 การเปรียบเทียบลักษณะบุคลิกภาพและความเชื่ออำนาจการควบคุม ระหว่างพนักงานโรงพยาบาลที่มีระดับพฤติกรรม การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การแตกต่างกัน = A Comparison of personality traits and locus of control among hospital employees with different levels of organizational citizenship behavior / วิตสุดา ฤทธาภรณ์ / 2550 /Full Text
Subject
บุคลิกภาพ
ความเชื่อ
บุคลากรทางการแพทย์
โรงพยาบาล
378 การเปรียบเทียบวิธีการประเมินภาระทางการยศาสตร์ในสภาวะแวดล้อมการทำงานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม = Comparison of ergonomics load assessment methods in small and medium enterprises working environment / ชัยยุทธ วงศ์อัจฉริยา / 2550 /Full Text
Subject
เออร์โกโนมิกส์
สภาพแวดล้อมการทำงาน
รัฐวิสาหกิจ -- ไทย
379 การเปรียบเทียมอำนาจการทดสอบของตัวสถิติทดสอบ ความเท่ากันของความแปรปรวน = Comparison of the power of the test of test statistics for homogeneity variances / สมประสงค์ สิทธิสมบัติ / 2550 /Full Text
Subject
การวิเคราะห์ความแปรปรวน
คณิตศาสตร์สถิติ
380 การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและการสร้างความหลากหลายของวิถีการดำรงชีพในพื้นที่ศูนย์กลางการเกษตรของภาคเหนือของประเทศไทย = Land use changes and livelihood diversification in the agricultural core areas of Northern Thailand ศิริพันธ์ เชษฐตระกูล;Land use changes and livelihood diversification in the agricultural core areas of Northern Thailand / สิริพันธ์ เชษฐตระกูล / 2550 /Full Text
Subject
การใช้ที่ดิน
เกษตรกรรม -- ไทย (ภาคเหนือ)
ภูมิศาสตร์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86