ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1708 รายการ จากคำว่า 2550

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
321 การประยุกต์ใช้โปรแกรมบัญชี Formula 4 สำหรับระบบสารสนเทศทางการบัญชีของโรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย = The application of Formula 4 program for the accounting infomation system at Asia technology school / เกรียงศักดิ์ วงค์ฉายา / 2550 /Full Text
Subject
การบัญชี
322 การประยุกต์ใช้พอลิอะคริลาไมด์ เจล สำหรับการวัดปริมาณรังสี ทางด้านรังสีรักษา = An Application of polyacrylamide gel for radiotherapy dosimetry / จำเนียรพันธ์ เรือนศรี / 2550 /Full Text
Subject
การแผ่รังสี
การรักษาด้วยรังสี
Dissertations, academic -- Medical Physics
323 การประยุกต์ใช้ระบบดุลยดัชนีในการติดตามการประเมินผลการบริหารและการจัดการองค์กรการศึกษา = Application of balanced scorecard in administration and management evaluation monitoring system of academic organization ;Application of balanced scorecard in administration and management evaluation monitoring system of academic organization / ณัฐพร ใจพุทธ / 2550 /Full Text
Subject
การวัดผลงานเชิงดุลยภาพ
การวัดผลงาน
การวางแผนเชิงกลยุทธ์
324 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ศึกษาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า : กรณีศึกษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง จังหวัดลำพูนและจังหวัดลำปาง = Application of geographic information systems for studying forest fire risk area : a case study of Doi Pha Mueang Wildlife Sanctuary, Lamphun and Lampang Provinces / เจนณรงค์ ชัยศิลปิน / 2550 /Full Text
Subject
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง
ไฟป่า -- ลำปาง
ไฟป่า -- ลำพูน
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
325 การประยุกต์ใช้สื่อผสมเพื่อการจัดทำข้อมูลความรู้กายภาพบำบัดด้านการออกกำลังกาย = Application of multimedia for creating knowledge information of physical therapy in exercises / สลิลลา เบญจมาภา / 2550 /Full Text
Subject
กายภาพบำบัด
การออกกำลังกาย
326 การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการพัฒนาชุมชนของพระครูพุทธิธรรมรักษ์ (บุญเท็น พุทฺธรกฺขิโต) = Phrakru Phuthithammaruk (Boonten Buddharakkhito)'s application of dhamma to develop communities พระปลัดประจวบ ทุนผลงาม / ประจวบ ทุนผลงาม, พระปลัด / 2550 /Full Text
Subject
ธรรมะ
พุทธศาสนากับการพัฒนาชุมชน
Buddhism -- Doctrines
Community development
Monks
327 การประยุกต์ใช้หัววัดอาร์ทีดีสำหรับวัดอัตราการไหล = Application of RTD sensor for flow rate measurement / สุรชัย ใจวรรณะ / 2550 /Full Text
Subject
การไหลของอากาศ
ท่อ
หัววัดอาร์ทีด
328 การประยุกต์เทคนิคการตอบสนองเชิงสุ่มสำหรับการศึกษาพฤติกรรมทางเพศ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ = Applications of randomized response techniques to the study of sexual behavior amongst public high school students in Uttaradit province / รัตนากาล คำสอน / 2550 /Full Text
Subject
นักเรียน -- พฤติกรรมทางเพศ
วัยรุ่น -- พฤติกรรมทางเพศ
โรงเรียน -- อุตรดิตถ์
329 การประยุกต์เทคนิคการวิเคราะห์หลายตัวแปรกับข้อมูลดีเอ็นเอไมโครอาร์เรย์ = The Application on multivariate analysis techniques to DNA Microarray data / จำลอง คำผาเชื้อ / 2550 /Full Text
Subject
การวิเคราะห์ตัวแปรพหุ
การวิเคราะห์ตัวแปรพหุ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
การวิเคราะห์ความแปรปรวน
330 การปรับตัวของชายรักร่วมเพศ : กรณีศึกษาในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Adjustment of homosexual male : A case study in Mueang Chiang mai District / อินสอน จันต๊ะ / 2550 /Full Text
Subject
รักร่วมเพศ -- เชียงใหม่
331 การปรับตัวของนักศึกษาหญิงที่ทำงานเป็นพนักงานส่งเสริมการขายสุราในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Self-Adjustment of female college students working as liquor promotion staff in Mueang Chiang Mai / อภิญญา ชนะพิมพ์ / 2550 /Full Text
Subject
การปรับตัว
สุรา
พนักงานขาย -- เชียงใหม่
332 การปรับตัวทางสังคมของนักเรียนชนเผ่าในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ : กรณีศึกษาชนเผ่าปกาเกอะญอ = Social adjustment of the tribal students in Chiang Mai welfare school : A case study of the Pga K'nyau / สุรีรัตน์ สมบัติกำไร / 2550 /Full Text
Subject
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
ปกาเกอะญอ
การปรับตัวทางสังคม
333 การปรับตัวทางอาชีพของช่างปั้นน้ำต้น ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ = Job Adjustment of Nam Ton Potters, Ban Kard Sub-District, Mae Wang District, Chiang Mai Province / สุภาพ เชื้อเมืองพาน / 2550 /Full Text
Subject
อาชีพ -- แม่วาง (เชียงใหม่). ตำบลบ้านกาด
ช่างปั้นน้ำต้น
การปรับตัว -- แม่วาง (เชียงใหม่). ตำบลบ้านกาด
334 การปรับตัวทางอาชีพของผู้ผลิตโอ่งลายมังกรในเขตอำเภอเมืองราชบุรี = Occupational adjustment of Lai Mungkorn earthen Jar Craftsmen in Mueang Ratchaburi District / ภัทรมน แก้วพร้อมฤกษ์ / 2550 /Full Text
Subject
โอ่ง -- การผลิต -- ราชบุรี
อาชีพ
335 การปรับตัวในสถานการณ์ขาดแคลนวัตถุดิบทางทะเลของบริษัทคริสตัลโฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด = The Adaptation towards shortage of seafoods raw materials of Crystal Frozen Foods Co.,Ltd. / เสาวนีย์ แสงโทโพธิ์ / 2550 /Full Text
Subject
บริษัทคริสตัลโฟรเซ่นฟูดส์
การปรับตัว
วัตถุดิบ
336 การปรับบทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 = Roles adjustment of Chiang Mai provincial administrative organization according to the determination of plan and steps in decentralization of authority ot the local administrative organization act, B.E. 2542 / ณัฐพงษ์ ใจเฉพาะ / 2550 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
การกระจายอำนาจปกครอง
337 การปรับปรุงกระบวนการต้มและตีเยื่อในการผลิตกระดาษมูลช้าง = Improvement of boiling and beating process in elephant dung paper production ; Improvement of boiling and beating process in elephant dung paper production / คำรณ แก้วผัด / 2550 /Full Text
Subject
กระดาษสา -- การผลิต
เยื่อกระดาษ -- การผลิต
อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ
338 การปรับปรุงกระบวนการเผาโดยการศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงความเร็วของการไหลและอุณหภูมิในกระบวนการเผาของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ = Sintering process inprovement by study effects of flow speed and temperature changing in sintering process of electronic industry ;Sintering process inprovement by study effects of flow speed and temperature changing in sintering process of electronic industry / พรรษวดี ธุระ / 2550 /Full Text
Subject
การเผา (โลหวิทยา)
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
การออกแบบการทดลอง
339 การปรับปรุงกระบวนการอบเพื่อลดอัตราการยืด-หดตัวของพีอีทีฟิล์มในการผลิตแผงสวิตซ์สำหรับควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ = Anncaling process improvement to reduce expansion shrinkage ratio of PET film in electronic device control switch manufacturing ;Anncaling process improvement to reduce expansion shrinkage ratio of PET film in electronic device control switch manufacturing / ชัยวัฒน์ ยาวิชัย / 2550 /Full Text
Subject
โพลิโพรพิลิน
อุตสาหกรรมแผงวงจรไฟฟ้า
340 การปรับปรุงการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วง จังหวัดแพร่ = Improving mathematics instruction on fractions for Prathom Suksa 6, Ban Pakapamuang school, Phrae province / กรรณิการ์ วิทยา / 2550 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วง
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
เศษส่วน
โรงเรียนประถมศึกษา -- แพร่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86