ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1708 รายการ จากคำว่า 2550

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
301 การประเมินผลโครงการจัดการสอนวิชากฎหมายน่ารู้โดยใช้เทคนิคผังความคิด โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ = The Evaluation of the mind maps teaching technique project in law subject of Dara Academy Chiang Mai Province / เยาวลักษณ์ อินต๊ะ / 2550 /Full Text
Subject
ความคิดและการคิด
กฎหมาย -- การศึกษาและการสอน
โรงเรียน -- เชียงใหม่
302 การประเมินผลโครงการมหาวิทยาลัยรวมพลังหารสองของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = An evaluation of energy conservation project of Chiang Mai University / ปิญะ นัษฎาศรี / 2550 /Full Text
Subject
โครงการมหาวิทยาลัยรวมพลังหารสอง
พลังงาน
303 การประเมินผลงานบริการขออยู่ต่อแก่คนต่างด้าวของด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่ = Performance evaluation of the extension section, Chiang Mai Immigration Office / เปรมใจ คำลือ / 2550 /Full Text
Subject
ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่
การเข้าเมืองและการออก
คนต่างด้าว
304 การประเมินผลระบบการบริหารสินค้าคงคลังโดยผู้ขายสำหรับการบริหารงานเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาลพื้นที่เขต 1 ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข = Evaluation of vendor managed inventory system for medical supplies management of the area 1-hospitals attached to the Ministry of Public Health / นัยนา พึ่งธรรม / 2550 /Full Text
Subject
สินค้าคงคลัง
เวชภัณฑ์
305 การประเมินผลและวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการนำโปรแกรมเอสเอพีมาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม = Assessment and cost analysis of usin SAP software in industrial ;Assessment and cost analysis of usin SAP software in industrial / สุธาทิพย์ ใจข้อ / 2550 /Full Text
Subject
การจัดการอุตสาหกรรม -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เอสเอพี (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
306 การประเมินผลอัลกอริทึมคำนวณปริมาณรังสีโฟตอนแบบต่าง ๆ ของเครื่องวางแผนรังสีรักษา = Evaluation of treatment planning photon dose calculation algorithms / สุรีย์รัช แสงสีทอง / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Medical Physics
307 การประเมินมาตรฐานการจัดการศึกษาของเทศบาลตำบลสันทรายหลวง จังหวัดเชียงใหม่ = An assessment of education management standards of Sansai Luang Sub-district Municipality, Chiang Mai Province / ทะนงค์ สุขเกษม / 2550 /Full Text
Subject
เทศบาลตำบล
การศึกษา -- สันทราย (เชียงใหม่). ตำบลสันทรายหลวง
การศึกษา -- การประเมิน
308 การประเมินมูลค่าสิ่งแวดล้อมในการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำในเขตห้ามล่าสัตว์ป่า หนองบงคาย อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย = Environmental evaluation for wetlands conservation of Nong Bong Kai restricted hunting area, Chiang Saen District, Chiang Rai ; Environmental evaluation for wetlands conservation of Nong Bong Kai restricted hunting area, Chiang Saen District, Chiang Rai / พรพิมล เลิศฤทธิ์ / 2550 /Full Text
Subject
สิ่งแวดล้อม -- แง่เศรษฐกิจ
พื้นที่ชุ่มน้ำ -- เชียงแสน (เชียงราย)
การอนุรักษ์สัตว์ป่า -- เชียงแสน (เชียงราย)
สัตว์ป่า -- เชียงแสน (เชียงราย)
309 การประเมินมูลค่าสิ่งแวดล้อมในการอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก ในจังหวัดเชียงราย = Environmental evaluation for the national park conservation of Lam Nam Kok, Chiang Rai Province ;Environmental evaluation for the national park conservation of Lam Nam Kok, Chiang Rai Province / วชิราภรณ์ ทองสุขนาม / 2550 /Full Text
Subject
อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก
สิ่งแวดล้อม -- แง่เศรษฐกิจ
อุทยานแห่งชาติ -- เชียงราย
310 การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์โดยการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) = Securities valuation using fundamental analysis of the IRPC Public Company Limited / วิชัย บัวแดง / 2550 /Full Text
Subject
บริษัท ไออาร์พีซี
หลักทรัพย์
การประเมินราคา
311 การประเมินระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ = An Evaluation of internal control system of Maejo University ยุพา วิเศษศร / ยุภา วิเศษศร / 2550 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การควบคุมภายใน
312 การประเมินราคาใบสำคัญแสดงสิทธิในหุ้นสามัญกลุ่ม SET 100 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Warrant price evaluation of The SET 100 group on the stock exchange of Thailand กนกวลี รัตนนัยน;Warrant price evaluation of The SET 100 group on the stock exchange of Thailand / กนกวลี รัตนนัยน์ / 2550 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
313 การประเมินรูปแบบของการสั่งใช้ยาเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี่แบบทุติยภูมิและผลลัพธ์ทางคลินิกในผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Evaluation of prescribing pattern for secondary prevention of coronary heart disease and clinical outcomes in outpatients of Maharaj Nakorn Ciang Mai Hospital / วรธิมา สีลวานิช / 2550 /Full Text
Subject
Coronary heart disease
Drugs -- Prescribing
Hospitals -- Outpatient services
314 การประเมินวัฎจักรชีวิตของเมธิลเอสเทอร์จากน้ำมันพืชใช้แล้วในระบบการผลิตขนาดเล็ก = Life cycle assessment of methyl ester from vegetable oils in the small scale production / จันทิมา ริ้วลายเงิน / 2550 /Full Text
Subject
เมททิลเอสเตอร์ -- วัฎจักรชีวิต
น้ำมันพืช
315 การประเมินวัฏจักรชีวิตและต้นทุนตลอดวัฏจักรชีวิตของการผลิตไบโอดีเซลจากสบู่ดำ = Life cycle assessment and life cycle costing of Jatropha curcas biodiesel production ; Life cycle assessment and life cycle costing of Jatropha curcas biodiesel production / ชลธิชา สุทธิบุตร / 2550 /Full Text
Subject
เชื้อเพลิงไบโอดีเซล -- การผลิต
สบู่ดำ (พืช)
วัฏจักรชีวิต (ชีววิทยา)
316 การประเมินศักยภาพการใช้ระบบผลิตพลังงานร่วมและระบบทำความเย็นแบบดูดกลืนมาใช้ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ = Potential evaluation of using cogeneration and absorption chiller system in a large hospital ; Potential evaluation of using cogeneration and absorption chiller system in a large hospital / ปิติพล วังธิยอง / 2550 /Full Text
Subject
การทำความเย็นและเครื่องทำความเย็น
การปรับอากาศ
โรงพยาบาล -- การปรับอากาศ
317 การประเมินศักยภาพการผลิตเซลล์เชื้อเพลิงเพื่อการพาณิชย์ในประเทศไทย = Evaluation of fuel cell production potential for commercialization in Thailand ; Evaluation of fuel cell production potential for commercialization in Thailand / รัตติกาล กองบุญ / 2550 /Full Text
Subject
เซลล์เชื้อเพลิง -- การผลิต
แบตเตอรี่ไฟฟ้า
318 การประเมินสายพันธุ์ข้าวลูกผสมชั่วที่ 7 เพื่อลักษณะสารหอม (2-acetyl-1-pyrroline) = Evaluation of F 7 lines for aromatic substance (2-acetyl-l-pyrroline) in rice ;Evaluation of F 7 lines for aromatic substance (2-acetyl-l-pyrroline) in rice / อติพร อุตตะมะ / 2550 /Full Text
Subject
ข้าวพันธุ์ผสม
ข้าวเหนียวดำ
น้ำมันหอมระเหย
ข้าว -- การปรับปรุงพันธุ์
ข้าว -- พันธุ์
319 การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมและการออกแบบการทดลองเพื่อคำนวณค่าอุณหภูมิคูรีของวัสดุเฟร์โรแมกเนติก = The Application of artificial neural networks and design of experiment to calculate curie temperature of ferromagnetic materials / นัฏฐ์ทกาญจน์ โชติชัยธนากร / 2550 /Full Text
Subject
วัสดุแม่เหล็ก
นิวรัลเน็ตเวิร์ค (คอมพิวเตอร์)
เฟอร์ไรต์
การออกแบบการทดลอง
320 การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมสำหรับการพยากรณ์อากาศ = Application of artificial neural network for weather forecast / ชินนะ สระชุ่ม / 2550 /Full Text
Subject
พยากรณ์อากาศ -- ไทย
นิวรัลเน็ตเวิร์ค (คอมพิวเตอร์)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86