ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1708 รายการ จากคำว่า 2550

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
281 การประเมินประสิทธิภาพพลังงานของกระบวนการผลิตน้ำมันสบู่ดำสำหรับใช้ในท้องถิ่น = The Energy efficiency evaluation of jatropha oil production process for local use / รณกร อำพันธ์ศรี / 2550 /Full Text
Subject
น้ำมันสบู่ดำ
พลังงานทดแทน
282 การประเมินผลการคำนวณปริมาณรังสีโฟตอนของเครื่องวางแผนรังสีรักษาสามมิติ โดยชุดทดสอบ = Photon dosimetric evaluation of a 3D treament planning system using a test package / ศิริวัฒน์ นนทะชาติ / 2550 /Full Text
Subject
รังสีรักษา
Dissertations, academic -- Medical Physics
283 การประเมินผลการคำนวณปริมาณรังสีอิเล็กตรอนของเครื่องวางแผนรังสีรักษาสามมิติโดยชุดทดสอบ = Electron dosimetric evaluation of a 3-D treatment planning system using a test package / สุพรรณษา จันทร์สุริยา / 2550 /Full Text
Subject
อิเล็กตรอน
การรักษาด้วยรังสี
Dissertations, academic -- Medical Physics
284 การประเมินผลการใช้ข้อกำหนดการช่วยเหลือแบบสั้นในผู้มีปัญหาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โรงพยาบาลลำพูน = Evaluation of implementing brief intervention for persons with alcohol drinking problems protocol in Lamphun Hospital / ทับทิม ริบแจ่ม / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
285 การประเมินผลการใช้ข้อกำหนดการช่วยเหลือและป้องกันการฆ่าตัวตายในผู้ป่วยที่พยายามฆ่าตัวตายในโรงพยาบาลเชียงคำ จังหวัดพะเยา = Evaluation of implementing suicide precaution for suicidal attempted patients protocol in Chiangkham Hospital, Phayao / อำพร เวียงคำ / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
286 การประเมินผลการใช้ข้อกำหนดการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยที่พยายามฆ่าตัวตาย ในโรงพยาบาลห้างฉัตร จังหวัดลำปาง = Evaluation ofimplementing suicide care for suicidal attempted patients protocol in Hangchat Hospital, Lampang Province / กุหลาบทิพย์ เพ็ชรแสนงาม / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
287 การประเมินผลการใช้ข้อกำหนดการดูแลผู้ป่วยที่พยายามฆ่าตัวตายในโรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = Evaluation of implementing caring for suicidal attempted patients protocol in Fang Hospital, Chiang Mai Province / ประมวล ตรียกุล / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
288 การประเมินผลการใช้ข้อกำหนดการฟื้นฟูสภาพทางร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยที่มีความผิดปกติที่สัมพันธ์กับการดื่มสุราในโรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ / อังคาร สอนถา / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
289 การประเมินผลการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกด้านการจัดการความเจ็บปวดในผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้อง ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน = Evaluation of clinical practice guidelines implementation for pain management among abdominal durgery patients at Pua Crowns Prince Hospital, Nan Province / สุรีย์พร คุณสิทธิ์ / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
290 การประเมินผลการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Evaluation of implementation of clinical practice guidelines for end of life care at Sub Intensive Care Unit, Medical Section, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital : รายงานการวิจัย / จิตราวดี จิตจันทร์ / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Palliative care
Terminal care
Intensive care unit
291 การประเมินผลการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานีตำรวจภูธรในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ = An evaluation of the implementation of electronic computer operation of police network in Chiang Mai Police Station, Provincial Police Division / เกรียงศักดิ์ ธีรศรัณยานนท์ / 2550 /Full Text
Subject
สถานีตำรวจภูธร -- เชียงใหม่
เทคโนโลยีสารสนเทศ -- เชียงใหม่
292 การประเมินผลการดำเนินการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ กรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ = Evaluation of eco-industrial estate development : case study of Northern region industrial estate / อุบลวรรณ สิทธิธรรม / 2550 /Full Text
Subject
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
การจัดการอุตสาหกรรม
293 การประเมินผลการดำเนินงานของงานพัสดุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ = Evaluation of the performance of Meajo University Inventory Section / รัชนี ตระกูลวิจิตร / 2550 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
พัสดุ
294 การประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลในจังหวัดเชียงใหม่ = An Assessment of the implementation performance of Tambon agricultural technology transfer center in Chiang Mai Province / อมรรัตน์ วรรณโชติ / 2550 /Full Text
Subject
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
เกษตรตำบล -- เชียงใหม่
295 การประเมินผลการดำเนินงานวิทยุชุมชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = An Evaluation of the community radio stations' performance in Mueang Chiang Mai District / พิมลกัลย์ เดชะชัย / 2550 /Full Text
Subject
วิทยุชุมชน -- เชียงใหม่
296 การประเมินผลการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงโดยใช้รูปแบบความร่วมมือการบริหารการรักษาทางยาระหว่างแพทย์และเภสัชกรในศูนย์สุขภาพชุมชน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ = Evaluation of Hypertensive patients care using collaborative drug therapy management between Physician and Pharmacist in Primary Care Unit, Amphoe Samoeng, Changwat Chiang Mai / ณัฏฐิรา จันทรคณา / 2550 /Full Text
Subject
Hypertension -- Diagnosis
Primary health care -- Samoeng, Chiang Mai
297 การประเมินผลการนำระบบมาตรฐานสากลของประเทศไทยด้านการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของงานภาครัฐมาใช้ในสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = An Implementative evaluation of Thailand's International Public Sector Standard Management System and Outcomes in Chiang Mai Land Office, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province / ประสิทธิ์ เรียงทองหลาง / 2550 /Full Text
Subject
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ -- การบริหาร
ระบบข้อมูลที่ดิน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ -- ที่ดิน
298 การประเมินผลการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = Performance evaluation in human resource management of Tambon Administrative Organizations in Fang District, Chiang Mai Province / ทศพร วงศ์ทะกัณฑ์ / 2550 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล -- การบริหาร
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ -- ฝาง (เชียงใหม่)
299 การประเมินผลของการใช้ข้อกำหนดการป้องกันการฆ่าตัวตายในผู้ป่วยที่พยายามฆ่าตัวตาย ในโรงพยาบาลแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Evaluation of implementing suicide precaution for suicidal Attemped Patients Protocol Maesariang Hospital, Mae Hong Son Province / ฐิติพร ยากองโด / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
300 การประเมินผลโครงการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงโดยอาสาสมัครสาธารณสุข ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Evaluation of hypertension screening program by Publin Health Volunteets at Mae Yuam Subdidtrict, Mae Sariang District, Mae Hong Son Province / สมศักดิ์ ทรายเงิน / 2550 /Full Text
Subject
Hypertension -- Mae Hong Son


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86