ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1708 รายการ จากคำว่า 2550

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
261 การประมาณความสามารถของการถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมและ ความดีเด่นของผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตในข้าวบาร์เลย์ = Estimation of heritability and heterosis of yield and yeild components in Barley / คคนางค์ เอกจิตร / 2550 /Full Text
Subject
ข้าวบาร์เลย์ -- พันธุกรรม
ข้าวบาร์เลย์ -- พันธุ์
262 การประมาณค่าความผันผวนของผลตอบแทนของราคาน้ำมันดิบ ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ โดยวิธี อารีมาอีการ์ช อารีมาการ์ชเอ็ม และอารีมาการ์ช = Crude oil, coal and natural gas price-return volatility estimation by ARIMA-EGARCH, AREMA-GARCH-M and ARIMA-GARCH methodes ;Crude oil, coal and natural gas price-return volatility estimation by ARIMA-EGARCH, AREMA-GARCH-M and ARIMA-GARCH methodes / ปิยนุช เรืองขจร / 2550 /Full Text
Subject
น้ำมันดิบ -- ราคา
ถ่านหิน -- ราคา
ก๊าซธรรมชาติ -- ราคา
263 การประมาณค่าความผันผวนสำหรับอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศไทยโดยแบบจำลองอารีมาการ์ชและแบบจำลองอารีมาอีการ์ช = Volatity estimation for the exchange rate of Thailand by arima-garch and arima-egarch models / นนทพร จำปาวัน / 2550 /Full Text
Subject
อัตราแลกเปลี่ยน
264 การประมาณค่าพารามิเตอร์ของบรรยากาศชั้นไอโอโนสเฟียร์ที่เกี่ยวข้องกับการกระจายคลื่นวิทยุโดยใช้ไอโอโนแกรม = Estimation of lonospheric parameters related to radio wave propagation using ionogram / สุทธิพงษ์ เรืองสวัสดิ์ / 2550 /Full Text
Subject
การแพร่กระจายคลื่นวิทยุ
ไอโอโนสเฟียร์
การประมาณค่าพารามิเตอร์
265 การประมาณค่าอัตราการเติบโตผลิตภาพปัจจัยการผลิตโดยรวมของประเทศไทย = An Estimation of total factor productivity growth in Thailand / กิตติ์ จิรกิตยางกูร / 2550 /Full Text
Subject
การผลิต
ปัจจัยการผลิต
266 การประเมิณการใช้โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภทของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ของสหกรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ สตท.7 (เชียงใหม่) = Assessment for using general ledger accounting sytstem program of the cooperative auditing department in Regional cooperative auditing office No.7 / ยุวพาพร พลเวียง / 2550 /Full Text
Subject
การบัญชี -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สหกรณ์ -- เชียงใหม่
การสอบบัญชี
267 การประเมินการบริหารงานวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว = Evaluation of academic administration in Faculty of Education, National University of Laos / กองแก้ว สีชมพู / 2550 /Full Text
Subject
การศึกษา -- การบริหาร
วิชาการ -- การบริหาร
268 การประเมินความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนวิชัยวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Need assessment of personnel development at Wichai Wittaya Bilingual School, Mueang District, Chiangmai Province / สุธรรม ทิศร / 2550 /Full Text
Subject
โรงเรียนวิชัยวิทยา
การพัฒนาบุคลากร
บุคลากรทางการศึกษา
269 การประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ = Evaluation of readiness in the basic education management of Takham Municipality, Hot District, Chiang Mai Province / สุกัลญา เรืองรุ่ง / 2550 /Full Text
Subject
เทศบาลตำบลท่าข้าม
การศึกษาขั้นพื้นฐาน -- ฮอด (เชียงใหม่). ตำบลท่าข้าม
270 การประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา = Evaluation of readiness in the basic education management of Phayao Provincial Administrative Organization / ประพันธ์ ดีอุด / 2550 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน -- พะเยา
271 การประเมินความสามารถของเชื้อแอคติโนมัยซีสในการควบคุมโรคเน่าคอดินของพริก = Evaluation of actinomycetes for controlling chili pepper damping-off disease ;Evaluation of actinomycetes for controlling chili pepper damping-off disease / มัลลิกา หมูแก้ว / 2550 /Full Text
Subject
พริก -- โรคและศัตรูพืช
แอคติโนมัยซิส
โรคเน่าดำ
272 การประเมินความเสี่ยงสภาวะแวดล้อมโดยใช้แมลงน้ำในลำธารที่ได้รับผลกระทบทางการเกษตรจากพื้นที่ลุ่มน้ำดอยเชียงดอย จังหวัดเชียงใหม่ = Environmental risk assessment using aquatic insects in agricultural impacted streams from Chiang Dao Watershed, Chiang Mai Province / เพ็ญศรี บรรลือ / 2550 /Full Text
Subject
ความเสี่ยง
แมลงน้ำ
ลุ่มน้ำดอยเชียงดาว
273 การประเมินคุณค่าทางโภชนาการและสารต้านโภชนะในวัสดุเหลือทิ้งจากการทำน้ำเสาวรส = Evaluation of nutritional values and anti-nutritional factors in wastes from passion fruit juice production ณัชชา บุญล้อม / ณัชชา บุญปลื้ม / 2550 /Full Text
Subject
โภชนาการ
เทคโนโลยีชีวภาพ
274 การประเมินคุณภาพการให้บริการของสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Quality assessment of community development office, San Kamphaeng district, Chiang Mai province / วนิดา ด้วงอิน / 2550 /Full Text
Subject
สำนักงานพัฒนาชุมชน
พัฒนาชุมชน -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
275 การประเมินโครงการชมรมคุ้มครองผู้บริโภค (อย.น้อย) ของโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ = Project evaluation of consumer protection club, Sanpatong Wittayakom school, Chiang mai province / สมบูรณ์ สุวี / 2550 /Full Text
Subject
ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค
การคุ้มครองผู้บริโภค -- เชียงใหม่
276 การประเมินโครงการร่วมด้วยช่วยกันสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย = Evaluation of Ruam Duy Chuy Kan project for Prathom Suksa 1 Students, Montfort College / กัณฐริกา โอวาทสาร / 2550 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การอ่าน
การอ่าน
โครงการร่วมด้วยช่วยกัน
277 การประเมินโครงการอบรมเรื่องการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Evaluation of training project for resilience to prevent suicide at Suanprung Psychiatric Hospital, Chiang Mai Province / นิกร เปลี่ยววิญญา / 2550 /Full Text
Subject
การฆ่าตัวตาย
จิตใจ
278 การประเมินต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของผลกระทบของมลพิษทางอากาศที่มีต่อสุขภาพของผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจในอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = An Assessment of economic cost of air pollution effect on respiratory system patients in Saraphi District, Chiang Mai province / คงศักดิ์ ภีระคำ / 2550 /Full Text
Subject
ต้นทุนและประสิทธิผล
มลพิษทางอากาศ -- สารภี (เชียงใหม่)
ทางเดินหายใจ -- โรค -- ผู้ป่วย
279 การประเมินต้นทุนและผลได้ในการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์ด้วยยาต้านไวรัสของโรงพยาบาลลำปาง = Cost and and benefit evaluation of HIVAIDS infected patients treated by antiretroviral drug of Lampang Hospital / นุธิรา บุญนะ / 2550 /Full Text
Subject
ต้นทุนต่อหน่วย
โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย
ยา
โรงพยาบาล -- ลำปาง
280 การประเมินตนเองของวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง = Self-assessment of community enterprise and cooperatives towards sufficiency economy / พิมพิมล แก้วมณี / 2550 /Full Text
Subject
เศรษฐกิจพอเพียง
วิสาหกิจชุมชน
สหกรณ์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86