ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1708 รายการ จากคำว่า 2550

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
241 การบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคารในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = The Enforcement of the building control act in Doi Saket Municipality, Chiang Mai Province / ธนะเมศฐ์ มหาวงศนันท์ / 2550 /Full Text
Subject
เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
อาคาร -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่). ตำบลดอยสะเก็ด
242 การบำบัดตะกอนจากบ่อเกรอะโดยระบบบึงประดิษฐ์แบบน้ำไหลใต้ผิวในแนวดิ่ง = Septage treatment by subsurface vertical flow constructed wetland system ;Septage treatment by subsurface vertical flow constructed wetland system / จันทิดา รอดมา / 2550 /Full Text
Subject
น้ำเสีย -- การบำบัด -- กระบวนการแบบตะกอนเร่ง
บึงประดิษฐ์
น้ำเสีย -- การบำบัด
243 การบำบัดน้ำเสียจากการผลิตปลาส้มด้วยระบบบึงประดิษฐ์ที่มีการไหลใต้ผิวแบบผสมผสาน = Treatment of wastewater from fermented fish production by hybrid subsurface flow constructed wetland system / ยุทธนา วรพันธุ์ / 2550 /Full Text
Subject
น้ำเสีย -- การบำบัด -- วิธีทางชีวภาพ
บึงประดิษฐ์
244 การบำบัดน้ำเสียจากการผลิตเยื่อกระดาษสาด้วยกระบวนการการเติมโอโซน = Saa paper pulping wastewater treatment by ozonation process / นุชนกาญจน์ พรหมมาเทพย์ / 2550 /Full Text
Subject
น้ำเสีย -- การบำบัด -- การเติมอากาศ
กระดาษสา -- การผลิต
น้ำเสีย -- การบำบัด
245 การบำบัดแบบเสริมในผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานที่หน่วยบริการปฐมภูมิ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง = Complementary therapy among persons with disbetes mellitus at Primary Care Unit Thoen District, Lampang Province / กอบกุล สาวงศ์ตุ้ย / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
246 การบูรณาการกระบวนการจัดทำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : กรณีศึกษา บริษัท ไทย เอช.เค.ดี จำกัด = The Process Intergration of quality management system, ISO 9001 and environment management system, ISO 14001 : a case study of Thai H.K.D Co.,Ltd / ปกรณ์ คำชุม / 2550 /Full Text
Subject
บริษัท ไทย เอช.เค.ดี จำกัด
ไอเอสโอ 9001
ไอเอสโอ 14001
247 การบูรณาการการเรียนภาษาอังกฤษกับเนื้อหาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับเริ่มเรียน = Integrating English language learning with science contents for beginner level students / ภาวิณี เตียนธนา / 2550 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
วิทยาศาสตร์
248 การบูรณาการการสอนไวยากรณ์ในการเขียนแบบเน้นกระบวนการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษและความรู้ด้านไวยากรณ์ของนักเรียนในระดับก้าวหน้า = Integration of grammar teaching in process writing to promote English writing ability and grammatical knowledge of expanding level students จักรพงษ์ ทะระมา;Integration of grammar teaching in process writing to promote English writing ability and grammatical knowledge of expanding level students / พระจักรพงษ์ ทะระมา / 2550 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- ไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษ -- การเขียน
นักเรียน
249 การบูรณาการกิจกรรมมุ่งปฏิบัติงานกับกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษและความเชื่อมั่นในตนเองของนักเรียนระดับก้าวหน้า = Integration of task-based activities and scaffolding strategies to promote English speaking ability and self-confidence of expanding level students / สุกานดา ญาติพร้อม / 2550 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การพูด
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน
250 การบูรณาการแนวคิดสร้างสรรค์ความรู้และการเรียนแบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์และความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนระดับก้าวหน้า = Integration of constructivist approach and cooperative learning to promote English creative writing ability and emotioanl quotients of expanding level students เบญจภรณ์ ศรีจันทร์กาศ / เบญจภรณ์ ศรีจันทร์กาศ / 2550 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การเขียน
ความฉลาดทางอารมณ์
251 การปฏิบัติการพยาบาลสำหรับผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายที่รับบริการในโรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัดลำพูน = Nursing practice for suicide attempted persons Hospitalized at Banthi Hospital, Lamphun Province / ฉวีวรรณ คำเวียงสา / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
252 การปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตามการรับรู้ของประชาชน ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง = Health promotion practices of village health volunteers as perceived bypeople at Lomrad Subdidtrict, Thoen District, Lampang Province / มณัชยา สุยะลังกา / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
253 การปฏิบัติของผู้ดูแลในการดูแลผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง / บุศรินทร์ ผัดวัง / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
254 การปฏิบัติของอาสาสมัครดูแลผุ้สูงอายุที่บ้าน อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Practices of volunteers caring for older persons at home in San Kampaeng District, Chiang Mai Province / ชาลิณี ภัทรพงศ์ / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
255 การปฏิบัติของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดูแลผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง = Practices of village health volunteers in caring for persons with hypertension at Tapa Subdidtrict, Ko Kha District, Lampang Province / รุจิรา เทพอารยางกุล / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
256 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ในจังหวัดเชียงใหม่ = Job performance of agricultural extension officials responsible for agricultural technology transfer centers in Chiang Mai Province / อรนุช ใจแก้ว / 2550 /Full Text
Subject
การส่งเสริมการเกษตร -- เชียงใหม่
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
257 การปฏิบัติงานพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลตามการรับรู้ของบุคลากร โรงพยาบาลฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ = Practices of hospital accreditation as perceived by personnel of Fak Tha Hospital, Uttaradit Province / ศิวพร บุญพิมพ์ / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
258 การปฏิบัติงานพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลตามการรับรู้ของบุคลากร โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ = Practices of Hospital accreditation as perceived by Personnel Uttaradit Hospital / เพริศพักตร์ ศรีวุฒิพงษ์ / บัณฑิติวทยาลัย 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
259 การปฏิรูปการศึกษาตามหลักพุทธศาสนา = The Reform of education according to buddhist principles / พิทยา สิทธิโชติ / 2550 /Full Text
Subject
พุทธศาสนา
การปฏิรูปการศึกษา
260 การประดิษฐ์และการหาลักษณะเฉพาะของพอร์ซเลนเซรามิกนาโนคอมโพสิตที่เสริมแรงด้วยอะลูมินา = Fabrication and characterization of alumina-reinforced porcelain ceramic nanocomposites / อรุโณทัย รัตนชาตะ / 2550 /Full Text
Subject
วัสดุเซรามิก


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86