ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1708 รายการ จากคำว่า 2550

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
221 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเงินกับดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศไทย = A Test of relationship between money supply and consumer price index of Thailand / กันตวีร์ เครืองาม / 2550 /Full Text
Subject
เงินตรา
ดัชนีราคาผู้บริโภค
ดัชนี
222 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างรายได้จากการท่องเที่ยวกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย = A Test of the relationship between income from tourism and economic growth of Thailand / ภูวนารถ ปาปวน / 2550 /Full Text
Subject
รายได้
การท่องเที่ยว
การพัฒนาเศรษฐกิจ
223 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนของค่าเงินบาทกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาตามทฤษฎีอัตราดอกเบี้ยเสมอภาคโดยวิธีโคอินทิเกรชัน = A Test of the relationship between the exchange rates of the Thai baht and U.S. Dollar currencies according to the interest parity theory using the cointegration method ดวงเนตร บุญดำรง / ดวงเนตร บุญบำรุง / 2550 /Full Text
Subject
ปริวรรตเงินตรา
อัตราแลกเปลี่ยน
เงินบาท
ดอลลาร์สหรัฐฯ
224 การท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์กับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่หมู่บ้านป่าสักงาม ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Homestay and ecotourism in pasakngam village, Tambon Luang Nuea, Doi Saket District, Chiang Mai Province / พรพิมล ปาฐะเดชะ / 2550 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่). ตำบลลวงเหนือ
หมู่บ้านป่าสักงาม (เชียงใหม่)
225 การทำน้ำเย็นภาคกลางคืนเพื่อลดภาระความเย็นเครื่องปรับอากาศ = Nocturnal water cooling for cooling load reduction of air-conditioner / ปรารถนา วันนารี / 2550 /Full Text
Subject
ระบบทำความเย็นและเครื่องทำความเย็น
เครื่องปรับอากาศ
การปรับอากาศ
226 การนำแนวคิดการบริหารโครงการไปปฏิบัติกับการก่อสร้างทางสายบ้านป่ากลาง ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน : กรณีศึกษา : บริษัท ส.เต็งไตรรัตน์ (น่าน) จำกัด = Implementation of project management concept on Ban Pa Klang road construction, Tambon Pa Klang, Amphoe Pua, Changwat Nan of S.Tengtrirat (Nan) Co., Ltd / ดุสิต เต็งไตรรัตน์ / 2550 /Full Text
Subject
บริษัท ส.เต็งไตรรัตน์ (น่าน)
การบริหารโครงการ
ทางรถยนต์
บ้านป่ากลาง (น่าน)
227 การนำระบบการสอนของเกอร์ลาชและอีลีมาใช้สอนในรายวิชา การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต = Applying gerlach and ely's instruction model to teach in developing products with quality system and productivity course / ศักดิ์สถาพร ไชยชาญ / 2550 /Full Text
Subject
การสอน
ประกันคุณภาพทางการศึกษา
228 การนำโลหะเชิงพาณิชย์กลับคืนจากของเสียของโรงงานถลุงสังกะสี = Commercial metals recovery from zinc smelting industrial waste / ศิวัช ตั้งประเสริฐ / 2550 /Full Text
Subject
โลหะ
สังกะสี
ของเสีย
โรงงาน
229 การนำเสนอวัฒนธรรมผีล้านนาผ่านการ์ตูนร่วมสมัย = Presentation of Lanna spirit culture through contemporay comics / คณิน ฟางศิริวงษ์ / 2550 /Full Text
Subject
ผี -- ไทย (ภาคเหนือ)
วัฒนธรรมไทย (ภาคเหนือ)
การ์ตูน
230 การบ่งบอกชนิดของพืชโดยวิธีใช้เทคนิคเลเซอร์อินดิวซ์ฟลูออเรสเซนส์ = Plant identification by Laser Induced Fluorescence / สันทนา เจียกใจ / 2550 /Full Text
Subject
พืช -- การจำแนก
พฤกษศาสตร์ -- การจำแนก
แสงเลเซอร์
สเปกตรัมฟลูออเรสเซนส์
231 การบริบาลเภสัชกรรมในผู้ป่วยนอกที่มีการควบคุมการรักษาของยาวาร์ฟารินไม่คงที่ ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ = Pharmaceutical care in outpatients with unstable control of Warfarin therapy at Nakornping Hospital, Chiang Mai Province / วันวิภา เทพารักษ์ / 2550 /Full Text
Subject
Pharmaceutical care -- Chiang Mai
Warfarin (Drugs)
Hospitals -- Outpatient services -- Chiang Mai
232 การบริโภคสัญญะในการท่องเที่ยวของสังคมไทยร่วมสมัย = Sign consumption in tourism of contemporary Thai Society / วจี เรืองพรวิสุทธิ์ / 2550 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยว -- แง่สังคม
สังคมไทย
ไทย -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
233 การบริโภคอาหารการออกกำลังกายและระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 = Food consumption exercise and blood sugar level of patients with type 2 diabetes mellitus / ปิยาภรณ์ เลิศศรีมงคล / 2550 /Full Text
Subject
โภชนาการ
การออกกำลังกาย
เบาหวาน -- ผู้ป่วย
น้ำตาลในเลือด -- เบาหวาน
234 การบริหารความเสี่ยงของธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์มือสองในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง = Risk management of used car lease purchase business in Mueang district, Lampang Province / ดารณี ชัยวัฒนาโรจน์ / 2550 /Full Text
Subject
ความเสี่ยง
การเช่าซื้อรถยนต์ -- ลำปาง
ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์
รถยนต์ -- ลำปาง
235 การบริหารงานบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ = Personnel administration in educational institutions attached to chiang Mai municipality / จันจิรา อินต๊ะเสาร์ / 2550 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
โรงเรียน
การบริหารงานบุคคล
236 การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ = Academic affairs administration of schools attached to Chiang mai Municipality / สิริจิต หอจันทึก / 2550 /Full Text
Subject
โรงเรียนเทศบาล -- เชียงใหม่
วิชาการ
237 การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาในศูนย์เครือข่ายพัฒนาวิชาการ จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Academic affairs administration of primary in academic development network, Mae Hong Son Province ภูไทย สุวรรณเพชร / ภูไท สุวรรณเพชร / 2550 /Full Text
Subject
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาวิชาการ
งานวิชาการ
โรงเรียนประถมศึกษา -- แม่ฮ่องสอน
238 การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวชิรวิทย์ จังหวัดเชียงใหม่ = Academic affairs administration of Wachirawit School, Chiang Mai Province / จรรยา ประพิณพงศา / 2550 /Full Text
Subject
โรงเรียนวชิรวิทย์
โรงเรียน -- เชียงใหม่
งานวิชาการ
239 การบริหารจัดการยาฉีดอินสุลิน ของสถานบริการสาธารณสุข ในจังหวัดลำพูน = Insulin injection management of public health services in Lamphun province / สุวิมล พิพย์ชมภู / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
240 การบริหารสินเชื่อจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ = Credit management of the Bank of Agriculture and Agricultural Cooperatives, Mae Wang Branch, Chiang Mai Province / สกล โฉมงาม / 2550 /Full Text
Subject
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สินเชื่อ -- แม่วาง (เชียงใหม่)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86