ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1708 รายการ จากคำว่า 2550

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
181 การดำเนินงานวิชาการของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคุรุคีรี อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = Academic affairs performance of schols in Kuru Kheeree education quality development network, Mae Chaem District, Chiang Mai Province / พัชรินทร์ สมมุติ / 2550 /Full Text
Subject
งานวิชาการ
โรงเรียน -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
182 การดำเนินงานวิชาการของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาม่อนจอง อำเภอออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่= Academic affairs performance of Schools in Mon Jong educational quality development network, Omkoi District, Chiang Mai Province / มยุรี ซาวจำปา / 2550 /Full Text
Subject
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาม่อนจอง
โรงเรียน -- อมก๋อย (เชียงใหม่)
งานวิชาการ
183 การดำเนินงานวิชาการของโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน = Academic affairs performance of Nongbuapittayakom school, Tha Wang Pha district, Nan province ;Academic affairs performance of Nongbuapittayakom school, Tha Wang Pha district, Nan province / ยอดชาย คำชาย / 2550 /Full Text
Subject
งานวิชาการ
โรงเรียน -- ท่าวังผา (น่าน)
184 การดำเนินธุรกิจปลาสวยงามเพื่อการส่งออกในประเทศไทย = Operation of ornamental fish business for export in Thailand / ธานี ธราภาค / 2550 /Full Text
Subject
การจัดการธุรกิจ
ปลา
185 การดำรงความเป็นชุมชนปกาเกอะญอท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในด้านทรัพยากร เศรษฐกิจและความสัมพันธ์ทางสังคม = Identity preservation of the Pga K'nyan community in the midst of changes in resources, economy and social relations / สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์ / 2550 /Full Text
Subject
ปกาเกอะญอ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
186 การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครั้งแรกและการดื่มแบบเมาหัวราน้ำ ในนักเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่ง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง = First alcohol drinking and binge drinking among high school students in Mueang district Lampang province / เพียงหทัย กุลมาตย์ / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ -- ไทย -- ลำปาง -- วิจัย
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ -- การป้องกันและควบคุม
เยาวชน -- พฤติกรรม -- ไทย -- ลำปาง -- วิจัย
187 การดูดซับโลหะหนักจากน้ำเสียอุตสาหกรรมย้อมผ้า โดยถ่านกัมมันต์บิทูมินัสและถ่านกัมมันต์กะลามะพร้าว = Adsorption of heavy from textile industry wastewater by bituminous and coconut shell activated carbon ;Adsorption of heavy from textile industry wastewater by bituminous and coconut shell activated carbon / ศรัณย์ เลาหธนาคม / 2550 /Full Text
Subject
น้ำเสีย -- การบำบัด -- การกำจัดโลหะหนัก
น้ำเสีย -- การบำบัด -- การกำจัดสี
คาร์บอนกัมมันต์ -- การดูดซับ
188 การดูแลตนเองของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัสในโครงการแอนติรีโทรไวรอลของโรงพยาบาลแม่ทา อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน = Self-care of HIV and AIDS infected patients receiving antiretroviral druge in the antiretroviral therapy receiving antiretroviral drugs in the antiretroviral therapy project of Mae Tha Hospital, Mae Tha District, Lamphun Province / จันทร์เพ็ญ เผือกไร่ / 2550 /Full Text
Subject
HIV-positive persons -- Lamphun
AIDS (Disease)
Antiretroviral drug
189 การดูแลตนเองของผู้สุงอายุที่อาศัยเพียงลำพังในจังหวัดสุราษฎร์ธานี = Self-care among elderly living alone in Suratthani Province / สุริยาภรณ์ อินทรภิรมย์ / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
190 การตรวจจับแรงดันตกชั่วขณะชนิดสามเฟสโดยวิธีซอฟต์แวร์เฟสล๊อกลูป = Three phase voltage sag detection by software phase locked loop method / พิเชษฐ์ ทานิล / 2550 /Full Text
Subject
แรงเคลื่อนไฟฟ้า
อุปกรณ์ปรับระดับแรงดันไฟ
เฟสล็อกลูป
191 การตรวจจับฮาร์มอมิกในระบบจำหน่ายโดยใช้ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชีน = Harmonic detection in distribution systems using support vector machine / สุชาวดี ตันติศักดิ์ / 2550 /Full Text
Subject
ฮาร์มอมิก (คลื่นไฟฟ้า)
คลื่นไฟฟ้า
ระบบไฟฟ้ากำลัง
192 การตรวจสอบความเข้ากันได้ของอะติโมย่าพันธุ์แอฟริกันไพรด์บนต้นตอน้อยหน่าโดยใช้สัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์ และแบบแผนไอโซไซม์ = Examination on cpmpatibility of atemoya cv. African Pride on sugar apple rootstocks using morphology anatomy, and isozymes patterns ; Examination on cpmpatibility of atemoya cv. African Pride on sugar apple rootstocks using morphology anatomy, and isozymes patterns / มณเทียน แสนดะหมื่น / 2550 /Full Text
Subject
น้อยหน่า -- การขยายพันธุ์
น้อยหน่า -- การทาบกิ่งและการติดตา
193 การตรวจสอบความต้านทานต่อสารเบนซิมิดาโซลของเชื้อราสาเหตุ โรคแอนแทรคโนสกุหลาบโดยการวิเคราะห์ หาลำดับเบสเบตาทูบูลินยีน = Detection of benzimidazole resistance of rose anthracnose pathogens based on the Beta-Tubulin Gene sequence analysis / ลัดดาวัลย์ ผดุงโอษฐ / 2550 /Full Text
Subject
กุหลาบ -- โรคและศัตรูพืช
โรคเกิดจากราในพืช
แอนแทรคโนส
เบนซิมิดาโซล
194 การตรวจสอบดีเอ็นเอเมทิลเลชันในการออกดอกของผักกาดขาวปลี (Brassica campestris subsp. pekinensis)ที่ชักนำโดยปัจจัยต่างๆ ด้วยเทคนิคเอชเอที-อาร์เอพีดี = Detection of DNA methylation of flowering in Chinese cabbage (Brassica campestris subsp. pekinensis) induced by different factors using HAT-RAPD / ศิริรัตน์ จงแสง / 2550 /Full Text
Subject
ผักกาดขาวปลี -- การออกดอก
ดีเอ็นเอ
โปแตสเซียมคลอเรต
195 การตรวจหากรดซาลิซิลิกในผลิตภัณฑ์ผลไม้แห้ง = Determination of salicylic acid in dried fruit products / ศรินยา ดอนชัย / 2550 /Full Text
Subject
ผลไม้แห้ง
กรดซาลิไซลิก
196 การตรวจหารูปแบบของไอโซไซม์ไคติเนสในพริกชี้ฟ้า (capsicum annuum l.) หลังการติดเชื้อ Fusarium oxysporm = Detection of chitinase lsozyme patterns in spur pepper (capsicum annuum l.) after infection with fusarium oxysporum / ภรัณยา ชัยวัฒน์ / 2550 /Full Text
Subject
พริกชี้ฟ้า -- การทดลอง
สารสกัดจากพืช -- การวิเคราะห์
ไอโซไซม์
197 การตรวจหาสารบอแรกซ์ในอาหารของร้านอาหารประจำหอพักนักศึกษา = Determination of borax in foods of dormitory food shops / กุสุมา พุทธเกิด / 2550 /Full Text
Subject
บอแรกซ์
อาหารกับสารเคมี
อาหาร -- การเจือปนและการตรวจสอบ
198 การตอบสนองของถั่วลิสงต่อการปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์และยิปซัม = Responses of peanut to soil improvement by organic fertilizer and Gypsum / กมล กองคำ / 2550 /Full Text
Subject
ถั่วลิสง -- การเจริญเติบโต
ถั่วลิสง -- ปุ๋ย
ปุ๋ยอินทรีย์
ยิปซัม
199 การตอบสนองของหญ้าแพงโกล่าต่อการใส่ปุ๋ยในพื้นที่ของเกษตรกร = Response of pangola grass (digitaria decumbens) to fertilizer application in farmmers' fields ;Response of pangola grass (digitaria decumbens) to fertilizer application in farmmers' fields / วาสนา วิรุญรัตน์ / 2550 /Full Text
Subject
หญ้าแพงโกล่า -- การเจริญเติบโต
หญ้าแพงโกล่า -- ปุ๋ย
พืชอาหารสัตว์
200 การต่อสู้กับปัญหาการผลิตพืชเชิงพาณิชย์ของกลุ่มอนุรักษ์ชาวปกาเกอะญอ : กรณีศึกษาบ้านห้วยส้มป่อย ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Struggle with commercial crop production problems of the Pga Knyou conservation group : A Case study of Huai Som Poi Village, Doi Kaeo Sub-District, Chom Thong District, Chiang Mai Province / นครินทร์ เข็มทอง / 2550 /Full Text
Subject
ปกาเกอะญอ
พืช
บ้านห้วยส้มป่อย (เชียงใหม่)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86