ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1473 รายการ จากคำว่า 2549

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1421 สภาพและปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนอนุบาลวารี จังหวัดเชียงใหม่ = Conditions and problems of learning activities provision at Varee Kindergarten, Chiang Mai province / จีรศักดิ์ สุภา / 2549 /Full Text
Subject
โรงเรียนอนุบาล -- เชียงใหม่
การเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนการสอน
นักเรียนอนุบาล
1422 สภาวะฟันผุและพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพโดยผู้ปกครองของเด็กอายุ 4-5 ปี อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง = Dental caries and oral health care by parents of children aged 2-5 years, Mae Mo district, Lampang province / วัลธินี ปิงแก้ว / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1423 สมบัติทางกายภาพของกระจุกดาวปิด เอ็ม 15 Physical properties of the globular cluster M15 / สุพรรณี ไพรศรีจันทร์ / 2549 /Full Text
Subject
ดาว
1424 สมบัติทางกายภาพของดาวแปรแสงประเภทเซเฟอิดคาบสั้น เอสแซด ทาว = Physical properties of the short_period cepheid SZ Tau / นรากรณ์ แก้วขาว / 2549 /Full Text
Subject
ฟิสิกส์
ดาวเอสแซด ทาว
1425 สมบัติทางไฟฟ้าของโครงสร้างนาโนซิงค์ออกไซด์ที่เจือด้วยอะลูมิเนียม ที่เตรียมด้วยวิธีอาร์เอฟสปัตเตอริง = Electrical properties of aluminium-doped zinc oxide nanostructures prepared by RF sputtering / เอกสิทธิ์ วงศ์ราษฎร์ / 2549 /Full Text
Subject
นาโนเทคโนโลยี
อะลูมินัม
1426 สมบัติและโครงสร้างจุลภาคของผิวพ่นเคลือบด้วยความร้อนของวัสดุผสมอะลูมิเนียม-ซิลิคอน ร้อยละ 12 โดยน้ำหนักที่เสริมแรงด้วยเส้นใยนาโน = Properties and microstructure of thermally sprayed aluminium-12 wt% silicon composite coatings reinforced by nanofibers / ยุทธ นนทะโคตร / 2549 /Full Text
Subject
อะลูมิเนียม
ซิลิคอน
ความร้อน
1427 สมรรถนะของอาจาย์พยาบาลในวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข = Competencies among nurse educators in nursing colleges under Ministry of Public Health / มณฑาทิพย์ สุรินทร์อาภรณ์ / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1428 สมรรถนะด้านวิทยาการสารสนเทศของพยาบาลควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป = Informatic competencies among infection control nurses in regional and general Hospitals / สร้อยเพ็ชร ชัยรุ่งปัญญา / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1429 สมรรถนะที่จำเป็นและที่มีในปัจจุบันของเภสัชกรซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 ในเขตภาคเหนือ = Essential and present competencies of pharmacists who enforce consumer protection law under the Drug Act B.E. 2510 in the Northern Region / มาฆมาส กาญจนากร / 2549 /Full Text
Subject
ยา
การคุ้มครองผู้บริโภค -- ไทย (ภาคเหนือ)
เภสัชกร -- ไทย (ภาคเหนือ)
1430 สมรรถนะภาวะผ้นำของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลพะเยา = Leadership competencey among professional nurses in Phayao Hospital / วัชราภรณ์ แสงคำ / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1431 สมรรถนะภาวะผู้นำของพยาบาลตรวจการ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ = Leadership competency among supervisor nuses in Chiang Rai Regional Hospital / จิตรา อินต๊ะพรม / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1432 สมรรถนะภาวะผู้นำของพยาบาลประจำการหอผู้ป่วยสามัญ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ = Leadership competency among staff nurses in general wards in Chiang Rai regional hospital / สุจินต์ ภาคภูมิ / 2549 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
Dissertations, Academic -- Nursing
พยาบาล -- เชียงราย
ภาวะผู้นำ
1433 สมรรถนะภาวะผู้นำของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน โซน 4 จังหวัดเชียงราย = Leadership competency among professional nurses in the 4th Zone Community Hospital, Chiang Rai Province / อัญชลิกา ภูมิรัชญากุล / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1434 สมรรถนะภาวะผู้นำของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน โซนกลาง จังหวัดลำปาง = Leadership competency among professional nurses in community hospital, middle zone, Lampang Province / ศุภรัสมิ์ แก้วคำดี / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
พยาบาล -- ลำปาง
ภาวะผู้นำ
โรงพยาบาล -- ลำปาง
1435 สมรรถนะภาวะผู้นำของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดลำพูน = Leadership competency among professional nurses in community Hospitals, Lamphun Province / จิราภรณ์ สีบานชื่น / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1436 สมรรถนะภาวะผู้นำของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในจังหวัดเชียงใหม่ = Leadership competency among professional nurses in hospital of foundation of Church of Christ in Chiang Mai Province / ประธาน พงษ์ปา / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
พยาบาล -- เชียงใหม่
ภาวะผู้นำ
โรงพยาบาล -- เชียงใหม่
1437 สมรรถนะภาวะผู้นำในพยาบาลประจำหน่วยวิกฤตโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ = Leadership competency among critical care staff nurses, Chiang Rai regional hospital / จงกลนี ดาววิจิตร / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
พยาบาล -- เชียงราย
ภาวะผู้นำ
1438 สมรรถนะและตัวแปรในการออกแบบของผนังแบบทรอมบ์ = Performance and parametric design of trombe wall / ภาณุพงษ์ ทองนุช / 2549 /Full Text
Subject
ผนัง -- การระบายอากาศ
การระบายอากาศ
ความร้อน -- การถ่ายเท
1439 สังคมทวิลักษณ์สิบสองพันนา : กรณีศึกษางานปอยสังขารบ้านถิ่น เมืองเชียงรุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน = Dual society in Sipsong Panna : a case study with a special focus on the new year festival at Ban Thin village, Chiang Rung, people's republic of China / ศิวริน เลิศภูษิต / 2549 /Full Text
Subject
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม -- สิบสองปันนา
งานปอยสังขาร
ลื้อ
1440 สัมพันธภาพระหว่างภาวะอารมณ์กับมิติของสี = Relationship between emotion condition and dimension of colour / พีรพงษ์ พันธะศรี / 2549 /Full Text
Subject
ภาพพิมพ์
อารมณ์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74