ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1473 รายการ จากคำว่า 2549

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1321 พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 จากมุมมองของนักเรียน ผู้ปกครอง และครู = Desired behaviors of grade level 3 students from perspectives of students, parents and teachers / ปฐมทัศน์ อวดห้าว / 2549 /Full Text
Subject
นักเรียนมัธยมศึกษา -- พฤติกรรม -- เชียงราย
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงราย
การแสดงออกในเด็ก -- ประถม
พฤติกรรม
1322 พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจของผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีที่โรงพยาบาลลี้ จังหวัดลำพูน = Coronary Heart Disease risk behaviors among annual physical examination persons in Li Hospital, Lamphun Province / ศิริพร ปาระมะ / 2549 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลลี้
หัวใจ -- หลอดเลือด
การตรวจสุขภาพ -- ลำพูน
Dissertations, Academic -- Nursing
1323 พฤติกรรมผู้บริโภค ในการรับประทานอาหารญี่ปุ่น ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Consumer behavior on dinning Japanese Foods in Mueang District, Chiang Mai Province / ทรงกลด อัศวมงคลพันธุ์ / 2549 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
อาหารญี่ปุ่น
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1324 พฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้ากลุ่มของที่ระลึกบนถนนคนเดิน ถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Consumer behavior in purchasing gift products on the walking street of Rachadumnern Road, Mueang District, Chiang Mai Province / พูลศิริ กลายสุข / 2549 /Full Text
Subject
ถนนราชดำเนิน (เชียงใหม่)
ถนนคนเดิน (เชียงใหม่)
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ของที่ระลึก
1325 พฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการทางการเงินผ่านเครื่องเอทีเอ็ม ของธนาคารกรุงไทย ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Behavior and satisfaction of customers using financial service through Krung Thai Banks'ATM in Mueang District, Chaing Mai Province / สุริษา มาตยาบุญ / 2549 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารพาณิชย์ -- เชียงใหม่
เครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ -- เชียงใหม่
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
1326 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ติดสุราที่มารับบริการในโรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Health promotin behaviors among persons with alcohol dependence at Chomtong Hospital, Chiang Mai Province / นพวรรณ อูปคำ / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1327 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในผู้ที่เป็นโรคจิตเภทในคลินิกจิตเวชโรงพยาบาลสุโขทัย = Health promoting behaviors among persons with schizophrenia at the psychiatric clinic, Sukhothai Hospital / รัชนี ศรีตะวัน / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1328 พฤติกรรมสุขภาพในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานในศูนย์สุขภาพชุมชน ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Health behaviors in self-care of diabetic patients at San Na Meng primary care unit, San Sai district, Chiang Mai Province / เกจุรีย์ พันธุ์เขียน / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1329 พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ และการรับรู้ภาวะเสี่ยงของนักเรียนวิทยาลัยเทคนิค จังหวัดเชียงราย = Sexual risk behaviors and perception among students of Chiang Rai Technical College / พัชรินทร์ ดวงแก้ว / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1330 พฤติกรรมเสี่ยงและการป้องกันตนเองจากโรคเลปโตสไปโรซีสของชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอในอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ = Risk behaviors and leptospirosis prevention among the Pge k'uyau hilltribe people in Mae Wang district, Chiang Mai province / คนอง ยาสิงห์ทอง / 2549 /Full Text
Subject
เลปโตสไปโรซิส
กะเหรี่ยงสะกอ -- สุขภาพและอนามัย
กะเหรี่ยงสะกอ -- แม่วาง (เชียงใหม่)
Dissertations, Academic -- Nursing
1331 พลวัตของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรน้ำและที่ดินในเขตป่าบุ่งป่าทามในลุ่มน้ำมูลตอนกลาง = Dynamism of local knowledge in water and land resource management in flooded forest areas in the middle reach of Mun river basin / ครรชิต พิระภาค / 2549 /Full Text
Subject
การจัดการน้ำ
ที่ดิน
ลุ่มน้ำมูล
ภูมิปัญญาชาวบ้าน -- ร้อยเอ็ด
ภูมิปัญญาชาวบ้าน -- ศรีสะเกษ
1332 พลวัตของวัฒนธรรมย่อยที่สัมพันธ์กับเหล้า เซ็กซ์ พนันบอล = Dynamic of subculture related to alcohol, sex and soccer gambling / ยุทธศิลป์ ชูมณี / 2549 /Full Text
Subject
นักศึกษา -- เชียงใหม่
สุรา
ฟุตบอล -- การพนัน
เพศ
1333 พลวัตรประชากรและประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจนของแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนในปุ๋ยหมัก = Population dynamics and N2-fixation efficiency of nitrogen-fixing bacteria in compost / ดลนภา ศิริต๊ะ / 2549 /Full Text
Subject
ปุ๋ยหมัก
การตรึงไนโตรเจน
แบคทีเรีย
จุลชีววิทยาทางการเกษตร
1334 พัฒนาการของเครือข่ายจัดการลุ่มน้ำแม่ศึกในการจัดการธรรมชาติ : กรณีศึกษา ลุ่มน้ำแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = Development of watershed management network in natural resources management : a case study of Mae Suk watershed, Mae Chaem District, Chiang Mai Province / ฐิติกรณ์ ยาวิไชย / 2549 /Full Text
Subject
ทรัพยากรธรรมชาติ -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
ลุ่มน้ำแม่ศึก
1335 พัฒนาการทางพื้นที่ การเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่และศักยภาพการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ในอำเภอเมืองนครสวรรค์ = Spatial development, functional change and potential for expansion of modern retail business in Mueang Nakhon Sawan district / ถิรวัสส์ ประเทืองไพศรี / 2549 /Full Text
Subject
การขายปลีก -- นครสวรรค์
ร้านค้าปลีก -- นครสวรรค์
ธุรกิจค้าปลีก
1336 พัฒนาการทางพื้นที่ ความเชื่อมโยง และการตัดสินใจด้านทำเลที่ตั้งของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มในจังหวัดชุมพร = Spatial developmet, linkages and location decision of palm oil extraction factories in Chumphon province / วรวิทย์ อัคนิพัชร / 2549 /Full Text
Subject
โรงงาน -- สถานที่ตั้ง -- ชุมพร
โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
1337 พัฒนาการทางพื้นที่ของการเพาะปลูกไม้ผลเชิงพาณิชย์ในตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = Spatial development of commercial fruit gardening in Mae Sun Sub-district, Fang District, Chiang Mai Province / สุวิมล มหาวงศ์ / 2549 /Full Text
Subject
ไม้ผล -- ฝาง (เชียงใหม่). ตำบลแม่สูน
1338 ภาพลักษณ์ของพยาบาลตามการรับรู้ของบุคลากร โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ = Nurse's image as perceived by Hospital Personnel, Uttaradit Hospital / สุนันทา อัมพวานนท์ / บัณทิตวิทยาลัย 2549 /Full Text
Subject
Dissertations,Academic -- Nursing
1339 ภาพลักษณ์ของพยาบาลตามการรับรู้ของผู้ปกครองเด็กที่เข้ารับการรักษาในแผนกกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ = Nurse's image as perceived by Parents of hospitalized children in Pediatric Department, Uttaradit Hospital / ลมัย ละอองทัพ / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1340 ภาพลักษณ์ของพยาบาลตามการรับรู้ของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ = Nurse's image as perceived by Hospitalized Patients in traumatic unit , Uttaradit Hospital / กาญจนา โภคพึ่งกิจ / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74