ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1473 รายการ จากคำว่า 2549

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1281 พฤติกรรมการใช้บริการสถานีบริการน้ำมันของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรสาคร = Consumer behavior in using gas station services in Samut Sakhon Province / เยาวเรศ ทองทา / 2549 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- สมุทรสาคร
ผู้บริโภค -- สมุทรสาคร
สถานีบริการน้ำมัน -- สมุทรสาคร
1282 พฤติกรรมการใช้บริการสินเชื่อประเภทผ่อนซื้อสินค้าจากสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Consumer behavior in using rent-purchase loans from non-bank financial institutions in Mueang District, Chiang Mai Province / อัจฉรา สิทธิราช / 2549 /Full Text
Subject
สินเชื่อ
การค้าระบบเงินผ่อน
สถาบันการเงิน -- เชียงใหม่
1283 พฤติกรรมการใช้พลังงงานไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าในช่วงก่อนและหลังการลอยตัวของราคาน้ำมันดีเซล = Electricity consumption behavior of consumer before and after the floating of Diesel price / พูนลาภ ปนัตตา / 2549 /Full Text
Subject
พลังงาน -- แง่เศรษฐกิจ -- ไทย (ภาคเหนือ)
การใช้พลังงานไฟฟ้า -- ไทย (ภาคเหนือ)
พฤติกรรมผู้บริโภค -- ไทย (ภาคเหนือ)
1284 พฤติกรรมการซื้อ และความพึงพอใจของผู้ซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ = Purchasing behavior and satisfaction of buyers for bakery products / วราวรรณ อนันตรัตน์ / 2549 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
เบเกอรี
ร้านเบเกอรี่ -- เชียงใหม่
1285 พฤติกรรมการซื้อข้าวสารของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Consumer behavior in purchasing polished rice in Chiang Mai Municipality, Chiang Mai province ;Consumer behavior in purchasing polished rice in Chiang Mai Municipality, Chiang Mai province / ชมพูนุช มีเงินทอง / 2549 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ผู้บริโภค
ข้าวสาร
1286 พฤติกรรมการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าของลูกค้า บริษัท เชียงใหม่สยามทีวี จำกัด = Electrical appliances buying behavior of the customers of Chiangmai Siam T.V. Co., Ltd. / วิภาวดี ณ เชียงใหม่ / 2549 /Full Text
Subject
บริษัท เชียงใหม่สยามทีวี
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
เครื่องใช้ไฟฟ้า
1287 พฤติกรรมการซื้อน้ำผักและผลไม้สดปั่นพร้อมดื่มในห้างสรรพสินค้าของผู้บริโภค ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Consumer behavior towards purchasing blended fresh vegetable and fruit juices in department stores in Mueang District, Chiang Mai Province / เยาวลักษณ์ ไทยานันท์ / 2549 /Full Text
Subject
น้ำผัก
น้ำผลไม้
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ห้างสรรพสินค้า -- เชียงใหม่
1288 พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ณ ไนท์บาซาร์ จังหวัดเชียงใหม่ = Foreign tourists'buying behavior towards handicraft products at the Night Bazaar, Chiang Mai Province / พาวุธ บุญเปลี่ยน / 2549 /Full Text
Subject
ไนท์บาซาร์
หัตถกรรม -- เชียงใหม่
นักท่องเที่ยวต่างชาติ -- เชียงใหม่
1289 พฤติกรรมการซื้อลำไยสดของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Consumer buying behavior of fresh longon in Mueang District, Chiang Mai Province / สุขนิรันดร์ หวังสันติธรรม / 2549 /Full Text
Subject
ลำไย
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1290 พฤติกรรมการซื้อสินค้าของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น: กรณีศึกษาโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในจังหวัดเชียงใหม่ = The Souvenir buying behavior of Japanese tourists: a case study of one tambon one product project on Chiang Mai / ชูเกียรติ ศิริวงศ์ / 2549 /Full Text
Subject
นักท่องเที่ยว -- พฤติกรรม
การซื้อสินค้า
นักท่องเที่ยวต่างชาติ -- ญี่ปุ่น
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
1291 พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของกลุ่มวัยรุ่นหญิง : กรณีศึกษา = Alcohol drinking behavior of group affiliated female teenage students : A Case study / ภูษณิศา บริหาร / 2549 /Full Text
Subject
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
วัยรุ่นหญิง -- พฤติกรรม
1292 พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ = Alcohol consumption behaviors among Public Health personnel in Chiang Mai Province / ประภัสสร สุวรรณบงกช / 2549 /Full Text
Subject
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
บุคลากรสาธารณสุข -- เชียงใหม่
1293 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ติดเชื้อเอชไอวีในชมรมมะลิซ้อน โรงพยาบาลพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ = Self-care behaviors of HIV infected persons in Malison self-help group, Prao District, Chiang Mai Province / สว่าง นันทจันทร์ / 2549 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพร้าว
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี -- พร้าว (เชียงใหม่)
โรงพยาบาล -- พร้าว (เชียงใหม่)
Dissertations, Academic -- Nursing
1294 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงที่หน่วยบริการปฐมภูมิบ้านแท่นดอกไม้ ตำบลสบเตี๊ย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Self - care behaviors of persons with Hypertension at Ban Tandokmai primary care unit, Sob Tae Subdistrict, Chom Thong District, Chiang Mai Province / บุญศรี ปันติ๊บ / 2549 /Full Text
Subject
ความดันเลือดสูง
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง -- จอมทอง (เชียงใหม่). ตำบลสบเตี๊ยะ
Dissertations, Academic -- Nursing
1295 พฤติกรรมการเดินทางของผู้โดยสารชาวไทยที่ใช้บริการสายการบินภายในประเทศ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ = Thai passengers traveling behavior towards domestic airlines at Chiang Mai International Airport / รัฐวิทย์ ทองภักดี / 2549 /Full Text
Subject
ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ผู้โดยสารเครื่องบิน -- เชียงใหม่
สายการบิน
1296 พฤติกรรมการเดินทางและค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ใช้สายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย = Travel behavior and expenditure of foreign tourists traveling by low cost airlines within Thailand / ตุลยา วุฑฒิปรีชา / 2549 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค
สายการบิน
นักท่องเที่ยว -- ค่าใช้จ่าย
การท่องเที่ยว -- แง่เศรษฐกิจ
1297 พฤติกรรมการถือบัตรเครดิตของประชากรในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Credit card holding behavior of consumers in Mueang District, Chiang Mai Province / ปภานัน วรวัฒนสกุล / 2549 /Full Text
Subject
บัตรเครดิต -- เชียงใหม่
1298 พฤติกรรมการบริโภคไอศครีมในร้านไอศกรีมของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Consumer behavior towards purchasing ice cream at ice cream shops in Mueang District, Chiang Mai Province / วิรัตน์ ศรีรัชตระกูล / 2549 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ไอศกรีม -- เชียงใหม่
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1299 พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 2 = Administrative behavior of basic education institution administrators attached to the office of Lamphun Educational service Area 2 / นิรัญ เหลืองอร่าม / 2549 /Full Text
Subject
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 2
ผู้บริหารโรงเรียน -- ลำพูน
ผู้บริหารโรงเรียน -- พฤติกรรม
1300 พฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้าและปากของผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน = Hand foot and mouth disease protective behavior of nursemaid in nursery house in Mae Tha district, Lamphun province / สันติพงษ์ กัณทะวารี / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74