ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1473 รายการ จากคำว่า 2549

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1261 ผลของสารละลายกรดต่อคุณภาพและกิจกรรมของเอนไซม์เปอร์ออกซิเดสและพอลีฟีนอลออกซิเดสของผลลิ้นจี่พันธุ์จักรพรรดิ์ = Effects of acid solutions on quality and activities of peroxidase and polyphenol oxidase of Lychee fruits (Litchi chinensis Sonn. cv Chakkrapat) / ณัฐิกา จิตตวิตติ / 2549 /Full Text
Subject
ลิ้นจี่ -- การเก็บและรักษา
เอ็นไซม์เปอร์ออกซิเดส
โพลีฟีนอลออกซิเดส
1262 ผลของสารสกัดด้วยน้ำว่านชักมดลูก (Curcuma comosa) และกระชายดำ (Kaempferi parviflora) ต่อระบบสืบพันธุ์ในหนูขาวเพศเมีย = Effect of aquaous extract from Curcuma comosa and Kaempferia parvifora on reproductive system in Female Rats / อภิฤทธิ์ จิตใจงาม / 2549 /Full Text
Subject
ว่านชักมดลูก
พืชสมุนไพร
หนูขาว -- อวัยวะสืบพันธุ์
1263 ผลของแสง เอทีฟอน และกรดแอบไซซิกต่อปริมาณแอนโทไซยานินและแอกทิวิตีของฟีนิลอะลานีน แอมโมเนีย-ไลเอส ในเปลือกผลมะม่วงพันธุ์มหาชนกระหว่างการเจริญของผล = Effects of light, ethephon and abscisic acid on anthocyanin content and phenylalanine ammonia-lyase activity in Mahajanaka mango fruit skin during fruit development / ยุทธนา จันทร์ชารา / 2549 /Full Text
Subject
มะม่วง -- พันธุ์มหาชนก
แสง
กรดแอบไซซิก
แอนโนไซยานิน
แอกทิวิตี
ฟีนิลอะลานีน แอมโมเนีย-ไลเอส
1264 ผลของอุณหภูมิ และภาระบรรทุกทางชลศาสตร์ต่อการดูดติดของสีรีแอคทีฟโดยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร = Effects of temperature and hydraulic loading rate on reactive dye adsorption by agriculture residues / กนกพรรณ ศักดิ์สุริยา / 2549 /Full Text
Subject
น้ำเสีย -- การบำบัด -- การกำจัดสี
สีย้อมและการย้อมสี
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
1265 ผลของอุณหภูมิแวดล้อมต่ออุณหภูมิข้าวเปลือกและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพข้าวระหว่างเก็บรักษา = Effect of ambient temperature on paddy temperature and quality changes during storage / อารีรัตน์ จิตบุญ / 2549 /Full Text
Subject
ข้าวเปลือก -- การเก็บและรักษา
ข้าว -- การเก็บและรักษา
ข้าว -- เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
อุณหภูมิ
1266 ผลของโอโซนและกรดอินทรีย์บางชนิดต่ออายุการเก็บรักษาของผลลำไยสดพันธุ์ดอ = Effect of ozone and some organic acids on storage life of fresh longan fruit cv. Daw / อังคณา เชื้อเจ็ดตน / 2549 /Full Text
Subject
กรดอินทรีย์
ลำไย -- การเก็บและรักษา
โอโซน
1267 ผลตอบแทนและการแบ่งผลประโยชน์ในระบบการผลิตและการตลาดผักอินทรีย์ในจังหวัดเชียงใหม่ = Return and benefit sharing of organic vegetable productional and marketing systems in Chiang Mai province / เจนกิจ รังษีจำรัส / 2549 /Full Text
Subject
ผัก -- เชียงใหม่
1268 ผลในสภาพทดลองของสารสกัดด้วยน้ำจากมะหาด (Artocarpus takoocha Roxb.) ราชพฤกษ์(Cassia fistula Linn.) และแก้ว (Murraya paniculata Jack.) ที่มีต่อพื้นผิวพยาธิใบไม้ Haplorchis taichui = In vitro effects of aqueous extracts fron Artocarpus takoocha Roxb., Cassia fistula Linn. and Murraya paniculata Jack. on tegument of haplorchis taichui / ภัสสร์พัณณ์ หลวงไผ่ / 2549 /Full Text
Subject
พยาธิใบไม้
มะหาด
ราชพฤกษ์
แก้ว
1269 ผลลัพธ์ของการปฏิบัติตามแนวทางการถอนพิษสุราในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติที่สัมพันธ์กับการดื่มสุราในโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Outcomes of the alcohol detoxification guidelines implementation for patients with alcohol related disorders in Suan Prung Psychiatric Hospital, Chiang Mai Province / เพ็ญพักตร์ วรรณธนกานต์ / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1270 ผลและกลไกของสารเติมแต่งบางชนิดในการลอยแร่สังกะสี = Effects and mechanism of some additives on Zinc flotation จุฑารัตน์ ป้อมจตุรัส / จุฑารัตน์ ป้อมจัตุรัส / 2549 /Full Text
Subject
แร่สังกะสี
1271 ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติตามมาตรการในโครงการพัฒนาความรู้ด้านการปราบปรามยาเสพติดโดยใช้คอมพิวเตอร์: กรณีศึกษาสถานีตำรวจในสังกัดตำรวจภูธร จังหวัดแพร่= Achievement of the implementation of the development of drug suppression knowledge development by electronic media: A case study of police station in Phare province / วชิรศักดิ์ ศรีประสพ / 2549 /Full Text
Subject
ยาเสพติด -- แพร่
สถานีตำรวจ -- แพร่
1272 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เสริมภูมิปัญญาชาวไทยภูเขา = Physics learning achievement of grade level 4 students through provision of learning activities enriching hill tribe wisdom / เทวินทร์ นิลกลัด / บัณฑิติวทยาลัย 2549 /Full Text
Subject
ฟิสิกส์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน -- เชียงใหม่
การเรียนรู้
ภูมิปัญญาชาวบ้าน -- เชียงใหม่
ชาวเขา
1273 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ที่เรียนโดยกิจกรรมบทบาทสมมติ = Learning achievement in and attitude towards environment preservation of mathayom suksa 2 students of Princess Chulabhorn's College, Chiang Rai through role play activities / รุ่งทิพย์ นิโรจน์ / 2549 /Full Text
Subject
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน -- เชียงราย
สิ่งแวดล้อม
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงราย
1274 ผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ = Achievement in the implementation of electricity energy conservation in Provincial Electricity Authority Head Office / วัฒนา สันทัดพร้อม / 2549 /Full Text
Subject
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่
อนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า
1275 ผลสัมฤทธิ์และเจตคติในการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน = Reading achievement and attitudes of Mathayom Suksa 1 students learning through reading promotion activities พิมพ์สุดา เอื่ยมสกุล / พิมพ์สุดา เอี่ยมสกุล / บัณฑิติวทยาลัย 2549 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การอ่าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- แม่ฮ่องสอน
การส่งเสริมการอ่าน -- แม่ฮ่องสอน
1276 แผนการตลาดสำหรับเว็บไซต์ www.thaibabyname.com = Marketing plan for website www.thaibabyname.com / ปิโยรส นะประสิทธิ์ / 2549 /Full Text
Subject
การตลาด
1277 พระธรรมจาริกกับการสร้างจิตสำนึกความเป็นไทยของชาวเขา = Phradhammajarika and the instillation of Thainess among the Hilltribes / บัณฑิต บุญศรี / 2549 /Full Text
Subject
พระธรรมจาริก
ชาวเขา -- ไทย (ภาคเหนือ)
จิตสำนึก
1278 พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชาวลัวะในเขตพัฒนาโครงการหลวง จังหวัดแม่ฮ่องสอน = An Ethnobotanical study of Lua in royal project areas, Mae Hong Son Province / วิทยา ปองอมรกุล / 2549 /Full Text
Subject
พฤกษศาสตร์ -- แม่ฮ่องสอน
ลัวะ -- ความเป็นอยู่และประเพณี
พันธุ์พืช -- แม่ฮ่องสอน
1279 พฤติกรรมการจัดการปัญหาและระดับปัญหาสุขภาพจิตของผู้ป่วยโรงพยาบาลจอมทอง = Coping behaviors and mental health problem status of Chom Thong Hospital Patients / ชวนพิศ นภตาศัย / 2549 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลจอมทอง
สุขภาพจิต
ผู้ป่วย -- จอมทอง (เชียงใหม่)
1280 พฤติกรรมการใช้บริการเครื่องซักผ้าแบบหยอดเหรียญของผู้ใช้บริการ ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Behavior of using vending washing machine of consumers in Mueang District, Chiang Mai Province / ปฏิภาณ ภมรสูต / 2549 /Full Text
Subject
เครื่องซักผ้า
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74