ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1473 รายการ จากคำว่า 2549

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1241 ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นขาควอดไดรเซ็บส์ และความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกายในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่รับการฟอกเลือดด้วยเครื่อไตเทียม = Effects of exercise program on quadriceps muscle strength and functional capacity among end-stage renal disease patients receiving hemodialysis / เกษร คำดี / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1242 ผลของโปรแกรมพฤติกรรมบำบัดแบบพิจารณาเหตุผลและอารมณ์ต่อคุณค่าในตนเองของเยาวชนในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ = Effect of rational emotive behavior therapy program on self-esteem of youth in Chiang mai home for boys / นันทิกา อนันต์ชัยพัทธนา / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1243 ผลของโปรแกรมพัฒนาการมองโลกในแง่ดีต่อความสุขในชีวิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง = Effects of an optimism development program on happiness of hypertensive patients / วราภรณ์ ผาทอง / 2549 /Full Text
Subject
ความสุข
ความดันโลหิตสูง -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
1244 ผลของโปรแกรมสุขศึกษารายกลุ่มต่อความรู้ ทัศนคติ และความตั้งใจ มารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีกลุ่มเสี่ยง ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Effects of group education program on knowledge, attitude and intention of women at risk for pap smear screening request at San Pheeseua Subdistrict, Muang District, Chiang Mai Province / ศรายุทธ อินทรักษ์ / 2549 /Full Text
Subject
ปากมดลูก -- มะเร็ง
สตรี -- เชียงใหม่. ตำบลสันผีเสื้อ
สุขศึกษา
Dissertations, Academic -- Nursing
1245 ผลของพีเอช เจลาติน เพกทิน น้ำตาล และน้ำผลไม้ที่มีต่อลักษณะเนื้อสัมผัสของกัมมีเยลลี = Effects of pH, Gelatin, Pectin, Sugars and Fruit Juices on Texture of Gummy Jelly / อัจฉรา เทียมภักดี / 2549 /Full Text
Subject
เยลลี่
เจลาติน
การเกิดเจล
เพกติน
น้ำตาล
น้ำผลไม้
การเกิดเจล
1246 ผลของมิติต่อสมบัติทางไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำที่คำนวณจากความหนาแน่นของสถานะ = Dimension effect on electrical properties of semiconductor calculated from density of state / ประยูรศักดิ์ เปลื้องผล / 2549 /Full Text
Subject
สารกึ่งตัวนำ
ไฟฟ้า
1247 ผลของระยะเวลาเก็บกักที่มีต่อการกำจัดซัลเฟตในน้ำระบายจากเหมืองลิกไนต์โดยถังกรองไร้อากาศแบบน้ำไหลแนวนอน = Effect of retention time on sulphate removal from Lignite mine drainage by horizontal flow anaerobic filter / พชรฎา เด่นดวง / 2549 /Full Text
Subject
น้ำเสีย -- การบำบัด -- การกรอง
น้ำเสีย -- การบำบัด -- การกำจัดซัลเฟต
ถังกรอง
เหมืองแม่เมาะ -- ลำปาง
1248 ผลของวัตถุดิบและขบวนการผลิตต่อคุณภาพของขนมอบพองจากข้าวเหนียวหัก = Effects of raw materials and processing methods on product quality of baked snacks produced from broken glutinous rice / ขนิษฐา อุ้มอารีย์ / 2549 /Full Text
Subject
เบเกอรี
ข้าวเหนียว
วัตถุดิบ
การผลิต
1249 ผลของวิธีการเก็บรักษาต่อคุณภาพและปริมาณกรดอีลาจิกในผลลำไยอบแห้ง = Effect of storage methods on quality and ellagic acid content of dried longan fruit / วรุตม์ พูลทวี / 2549 /Full Text
Subject
ลำไยอบแห้ง
ลำไย -- การเก็บและรักษา
กรดอีลาจิก
1250 ผลของวิธีการเก็บรักษาและการกระตุ้นการงอกต่อการเปลี่ยนแปลงหลังการเก็บเกี่ยวของหัวปทุมมาพันธุ์เชียงใหม่สีชมพู = Effect of storage and sprout stimulating procedure on postharvest changes of Patumma Rhizome cv. Chiang Mai Pink / นิศาชล ธำรงเลาหะพันธุ์ / 2549 /Full Text
Subject
ปทุมา -- การเจริญเติบโต
การงอกของเมล็ด
ปทุมา -- พันธุ์
1251 ผลของสภาพวันยาวต่อการออกดอกนอกฤดูของปทุมมา = Effects of long day on off-season flowering of curcuma alismatifolia gagnep / อนงค์ พยัคฆัยหพล / 2549 /Full Text
Subject
ปทุมา -- การออกดอก
ปทุมา -- การปลูก
1252 ผลของส่วนผสมและสภาวะการผลิตโดยกระบวนการเอ็กซ์ทรูชันต่อคุณภาพของอาหารเช้าธัญชาติเสริมฟักทองผง = Effects of ingredients and extrusion conditions on quality of breakfast cereal fortified with pumpkin powder / สุลาลักษณ์ ขาวผ่อง / 2549 /Full Text
Subject
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
อาหารเช้า
อาหารเสริม
ผลิตภัณฑ์ธัญพืช
1253 ผลของสายพันธุ์ข้าวแหล่งผลิตลูกแป้ง และปริมาณลำไยอบแห้งต่อคุณภาพของสาโทผสมลำไยอบแห้ง = Effects of rice varieties, luk-paeng sources and dried Longan quantities on the dried Longan blended rice wine (Sato) quality / กรรณิการ์ แสงสร้อย / 2549 /Full Text
Subject
สาโท
สุราพื้นเมือง
ข้าว -- พันธุ์
ลำไยอบแห้ง
1254 ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการเจริญเติบโตของปทุมมา = Effects of plant growth regulators on growth and development of Curcuma alismatifolia Gagnep / ทิราภรณ์ เขื่อนแก้ว / 2549 /Full Text
Subject
ปทุมมา -- การเจริญเติบโต
1255 ผลของสารเคมีและอุณหภูมิต่ำต่อคุณภาพของกุหลาบตัดดอก = Effect of chemicals and low temperature on quality of cut Rose / วิมลศิริ กาวีต๊ะ / 2549 /Full Text
Subject
กุหลาบ
อุณหภูมิต่ำ
สารเคมี
1256 ผลของสารเคลือบผิวต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผลลิ้นจี่พันธุ์จักรพรรดิ = Effect of surface coating on posthavest quality of lychee fruit cv. Chakraphat ;Effect of surface coating on posthavest quality of lychee fruit cv. Chakraphat / พัชราภรณ์ สุทนต์ / 2549 /Full Text
Subject
ลิ้นจี่ -- การเคลือบผิว
ลิ้นจี่ -- การเก็บและรักษา
ลิ้นจี่ -- เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
1257 ผลของสารเคลือบผิวต่ออายุการเก็บรักษาของผลมะม่วงพันธุ์มหาชนก = Effect of coating materials on storage life of mango fruit cv. Mahajanaka / ดวงใจ น้อยวัน / 2549 /Full Text
Subject
มะม่วง -- การเก็บและรักษา
มะม่วง -- การเคลือบผิว
สารเคลือบผิว
มะม่วง -- พันธุ์มหาชนก
1258 ผลของสารชีวภาพกำจัดเชื้อราจากตะไค้รต้นต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของคะน้า = Effect of biofungicide from Litsea cubeba Pers. on growth development and yield of Chinese Kale / แววจันทร์ พงศ์จันตา / 2549 /Full Text
Subject
คะน้า -- โรค
ตะไคร้
เชื้อรา
1259 ผลของสารเติมแต่งดีบุกออกไซด์ในเคลือบสีแดงของทองแดงสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา = Effect of tin oxide additive in copper red glaze for pottery products / ไพบูลย์ หล้าสมศรี / 2549 /Full Text
Subject
ดีบุกออกไซด์
การเคลือบเครื่องปั้นดินเผา
เครื่องปั้นดินเผา
1260 ผลของสารยับยั้งการเกิดสีน้ำตาลและสารเคลือบผิวต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของผลลำไยพันธุ์ดอ = Effect of anti-browning substances and coating materials on quality and storage life of longan fruit cv. daw โดย / พรรณทิพา บุญอินทร์ / 2549 /Full Text
Subject
ลำไย -- เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
ลำไย -- การเก็บและรักษา
ลำไย -- การเคลือบผิว
สารเคลือบผิว
สีของพืช


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74