ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1473 รายการ จากคำว่า 2549

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1221 ผลของความดันบรรยากาศสูงและแก็สคาร์บอนไดออกไซด์ต่อายุการเก็บรักษาผลสตรอเบอรีพันธุ์พระราชทาน 72 = Effect of high atmospheric pressure and carbondioxide on shelf-life of strawbeery fruit cv. no. 72 / สาวิตรี ทิวงศ์ / 2549 /Full Text
Subject
สตรอเบอรี่ -- การเก็บและรักษา
สตรอเบอรี่ -- การเก็บเกี่ยว
สตรอเบอรี่ -- เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
1222 ผลของความเป็นกรด-ด่าง และอินทรีย์วัตถุต่อการสลายตัวของสารกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตในดินชุดโคราช = Effects of soil pH and organic matter on organophosphate degradation in Korat soil series / พรสุดา ชุนห์ลือชานนท์ / 2549 /Full Text
Subject
ออร์กาโนฟอสเฟต -- การย่อยสลายทางชีวภาพ
ยาฆ่าแมลง -- การย่อยสลายทางชีวภาพ
ดุลกรด-ด่าง
อินทรียวัตถุ
1223 ผลของควินเมอแรกจิบเบอเรลลิกแอซิดและไซโตไคนินร่วมกับการปลิดผลต่อการเติบโตและคุณภาพผลของลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย = Effects of Quinmerac, Gibberellic acid and Cytokinin combined with fruit thinning on fruit growth and quality of Lychee cv. Hong Huay / วุฒิเดช บุรีรักษ์ / 2549 /Full Text
Subject
ลิ้นจี่ -- พันธุ์ฮงฮวย
1224 ผลของซัลบูทามอลในอาหารสุกรขุนต่อคุณภาพซากและเนื้อ และสารตกค้าง = Effects of salbutamol in finishing pig diet on carcass and meat quality and residue / พิลาสลักษณ์ ปานประเสริฐ / 2549 /Full Text
Subject
สารเร่งเนื้อแดง
เนื้อสุกร -- การเจือปนและการตรวจสอบ
สุกร -- อาหาร
ซัลบูทามอล
1225 ผลของไซโตไคนิน จิบเบอเรลลินและวิตามินอี ต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพผลของลำไยพันธุ์ดอ = Effect of Cytokinin Gibberellin and Vitamin E on growth development and quality of Longan Fruit cv. Daw / กมล พงษ์เขียว / 2549 /Full Text
Subject
ลำไย -- พันธุ์ดอ
ไซโตไคนิน
จิบเบอเรลลิน
วิตามินอี
1226 ผลของดนตรีบำบัดต่อระดับความเจ็บปวดของผู้ป่วยกระดูกต้นขาหักที่ได้รับการรักษาทางกายภาพบำบัด = Effects of music therapy on pain level of patients with femoral fracture receiving physical therapy / นิสันติ์ คำกาศ / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1227 ผลของเด๊กซามีธาโซนต่อการเติบโตและคุณภาพของผลลำไย = Effect of dexamethasone on growth and quality of longan fruit / สมศักดิ์ ดวงดี / 2549 /Full Text
Subject
เด๊กซาเม็ทธาโซน
ลำไย -- การเจริญเติบโต
ลำไย -- การปลูก
1228 ผลของเถ้าหนักต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตของพืชและสิ่งแวดล้อม = Effects of bottom ash on crop growth yield and environment / ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ / 2549 /Full Text
Subject
เถ้าถ่านหิน -- การใช้ประโยชน์
ข้าว -- การเจริญเติบโต
ข้าวโพด -- การเจริญเติบโต
ธาตุอาหารพืช
1229 ผลของเทคนิคความร้อนและความดันสูงต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาน้ำฝรั่งแปรรูป = Effects of thermal and high pressure techniques on the quality and shelf-life of processed guava juice / เรวัตร พงษ์พิสุทธินันท์ / 2549 /Full Text
Subject
น้ำฝรั่ง
ความร้อน
ความดัน
1230 ผลของน้ำผึ้งต่อคุณภาพของโยเกิร์ตนมถั่วเหลืองและการเติบโตของ Bifidobacterium longum ในโยเกิร์ตถั่วเหลือง = Effects of honey on quality of soymilk Yoghurt and growth of bifidobacterium longum in soymilk Yoghurt / เกษร เชิญทอง / 2549 /Full Text
Subject
โยเกิร์ตนมถั่วเหลือง
โยเกิร์ต
น้ำผึ้ง
1231 ผลของน้ำมันปลาทูน่าต่อคุณภาพเนื้อและไขมันของสุกรรุ่น-ขุนที่น้ำหนักฆ่าต่างกัน = Effects of tuna oil on meat and fat quality of growing-finishing swine at different slaughter weights / ถิรนันท์ ศรีกัญชัย / 2549 /Full Text
Subject
สุกร -- อาหาร
น้ำมันปลาทูน่า
เนื้อสุกร -- คุณภาพ
1232 ผลของน้ำมันหอมระเหยต่อเชื้อราที่ติดมากับเมล็ดและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวดอกมะลิ 105 = Effect of essential oils on seedborne fungi and quality of rice seed cv. Khao Dawk Mali 105 / มยุรี ปละอุด / 2549 /Full Text
Subject
ข้าว -- เมล็ดพันธุ์ -- คุณภาพ
การงอกของเมล็ด
ข้าว -- พันธุ์ขาวดอกมะลิ
น้ำมันหอมระเหย
1233 ผลของปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพต่อการเติบโตของพืชและการเปลี่ยนแปลงสมบัติบางประการของดิน = Effects of bio-organic fertilizer on plant growth and changes in some soil properties / สมศักดิ์ จีรัตน์ / 2549 /Full Text
Subject
พืช -- การเจริญเติบโต
พืช -- ปุ๋ย
ปุ๋ยอินทรีย์
ดิน
1234 ผลของปุ๋ยอินทรีย์และธาตุโพแทสเซียมในแร่หินเฟลด์สปาร์ต่อการเจริญเติบโตผลผลิตและคุณภาพเมล็ดของข้าวพันธุ์ กข 10 = Effect of organic fertilizer and potassium in feldspar on growth, yield and grain quality of rice. cv. RD10 / พรรณี จิตตา / 2549 /Full Text
Subject
ข้าว -- การเจริญเติบโต
ข้าว -- ปุ๋ย
ปุ๋ยอินทรีย์
ปุ๋ยโพแทสเซียม
หินฟันม้า
1235 ผลของโปรแกรมการฝึกตามแนวเกสตัลท์ต่อความเชื่ออำนาจภายในตน และความเข้มแข็งในการมองของเด็กภาวะยากลำบากในโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่ง = The Effects of gestalt training program on the internal locus of control and the sense of coherence of children in difficult circumstances at a secondary school / อินทิราภรณ์ กัญจา / 2549 /Full Text
Subject
ความเชื่อมั่นในตนเอง
เด็กด้อยโอกาส
โรงเรียนมัธยมศึกษา
1236 ผลของโปรแกรมการฝึกบริหารกล้ามเนื้อพื้นเชิงกรานร่วมกับการถ่ายปัสสาวะตามเวลาต่อความสามารถในการควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะในผู้สูงอายุสตรีที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่จากแรงดันในช่องท้องเพิ่มขึ้น = Effect of pelvic floor muscle exercise program with timed voiding on voiding control ability among elderly female with stree urinary incontinence / น้ำฝน กองอรินทร์ / 2549 /Full Text
Subject
ผู้สูงอายุ
กล้ามเนื้อ
เชิงกราน
การขับถ่าย
ปัสสาวะ
Dissertations, Academic -- Nursing
1237 ผลของโปรแกรมการฝึกพฤติกรรมกล้าแสดงออกที่มีต่อความวิตกกังวล และความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กด้อยโอกาส = The Effects of assertive behaviors training program on disadvantaged children's anxiety and self-esteem / กานต์พิชชา เหลี่ยวตระกูล / 2549 /Full Text
Subject
การแสดงออก (จิตวิทยา)
วิตกกังวล
ความนับถือตนเอง
เด็กด้อยโอกาส -- เชียงใหม่
1238 ผลของโปรแกรมการฝึกว่ายน้ำแบบพิเศษสำหรับเด็กอ้วน = The Effect of special swimming program for obese children / สุภารัตน์ คำตั๋น / 2549 /Full Text
Subject
การว่ายน้ำ
โรคอ้วน
1239 ผลของโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กสมองพิการที่จัดให้กับผู้ดูแล = Effect of Cerebral Palsy rehabilitation program provided to care takers / งามพันธุ์ ชิตมินทร์ / 2549 /Full Text
Subject
เด็กพิการทางสมอง
การฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ดูแล
1240 ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลโดยผ่านสื่อวิดีทัศน์ต่อความกลัวการได้รับยาพ่นแบบฝอยละอองของเด็กวัยก่อนเรียน = Effect of videotape information program on fear of receiving aerosol therapy among preschool children / นันทนา ศรีเทพ / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74