ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1473 รายการ จากคำว่า 2549

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1161 ปัญหาสุขภาพและการจัดการในผู้ที่เป็นมะเร็งเต้านม = Health problems and management among persons with breast cancer / สุภาพร ฟองมูล / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1162 โปรแกรมการตายของเซลล์ของเนื้อเยื่อตัวอ่อนชักนำโดยฮอร์โมนจูวีไนล์และเอดไดโซนในหนอนเยื่อไผ่ (Omphisa fuscidentalis) = Programmed cell death of larval tissues induced by juvenile hormone and ecdysone in the bamboo borer (Omphisa fuscidentalis) / ทิพวรรณ ยะสง่า / 2549 /Full Text
Subject
หนอนเยื่อไผ่
เซลล์
ฮอร์โมนจูวีไนล์
1163 โปรแกรมการฝึกด้วยน้ำหนักถ่วงที่ขาที่มีประสิทธิภาพต่อการตบลูกวอลเลย์บอล = Efficient weight-on-leg training program for spike volleyball / จันทร์เพ็ญ อินตาชัย / 2549 /Full Text
Subject
วอลเลย์บอล
ขา
น้ำหนัก
1164 โปรแกรมการฝึกออกกำลังกายสำหรับเด็กสมองพิการที่มีอาการเกร็งของขาทั้งสองข้าง = Exercise program for cerebral palsy with spastic diplegia / พงศกร หงษ์ระนัย / 2549 /Full Text
Subject
การออกกำลังกาย
ปัญญาอ่อน
ขา
1165 โปรแกรมจัดการเรียนการสอนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนลำปางพานิชยการและเทคโนโลยี = Learning management program via Internet of Lampang College of Commerce and Technology / จันทร์ขาว สายแปลง / 2549 /Full Text
Subject
โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี
อินเตอร์เน็ต
โรงเรียน -- ลำปาง
1166 โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่อการควบคุมโรคของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงโรงพยาบาลแพร่ = Health promotion programs for disease control of Hypertension patients at Phrae Hospital ชาตรี แมตสี่ / ชาตรี แมตสี่ / 2549 /Full Text
Subject
การส่งเสริมสุขภาพ -- แพร่
ความดันโลหิตสูง -- ผู้ป่วย -- แพร่
1167 ผลกระทบของการแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ = Impacts of narcotics problem solving by the operation fighting narcotics center, Chai Prakan District, Chiang Mai Province / อนิรุธ พิมพ์สราญ / 2549 /Full Text
Subject
ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
ยาเสพติด -- ไชยปราการ (เชียงใหม่)
1168 ผลกระทบของการทำให้เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางภูมิภาคของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว = Impact of making Chiang Mai as a regional hub of tourism industry / จรรยา ตันจาตุรนต์ / 2549 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว -- เชียงใหม่
1169 ผลกระทบของชนิดดินปกคลุมต่อลักษณะของน้ำชะขยะจากแบบจำลองการฝังกลบ = Effects of soil cover type on characteristics of leachate generated from landfill lysimeter / ปาริชาต ยงพิศาลภพ / 2549 /Full Text
Subject
ขยะ
น้ำชะขยะ
1170 ผลกระทบของนโยบายกองทุนหมู่บ้านที่มีต่อประชาชนในพื้นที่อำเภอฮอด จ. เชียงใหม่ = The impact of the village and community fund policy on the people in Hod district, Chiang Mai province / พิเชิด โปธิมา / 2549 /Full Text
Subject
กองทุนหมู่บ้าน -- ฮอด (เชียงใหม่)
1171 ผลกระทบของมลภาวะอุตสาหกรรมต่อคนงานในโรงงานนิคมอุตสากรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน = Impact of industrial pollution on workers in the Northern Region Industrial Estate, Lamphun Province / วิบูลย์ มะลิวัลย์ / 2549 /Full Text
Subject
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
มลพิษ -- ลำพูน
โรงงาน -- ลำพูน
1172 ผลกระทบของสภาพแวดล้อมที่มีต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพในข้าวโพดหวานลูกผสม = Effect of environmental conditions on growth and quality of sweet corn hybrids / ศิริลักษณ์ ศิริกุล / 2549 /Full Text
Subject
ข้าวโพดหวาน -- การเจริญเติบโต
ข้าวโพดหวาน -- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ข้าวโพดหวาน -- การปลูก
1173 ผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่มีต่อชุมชนเวียงกุมกาม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = The Impacts of tourism on Wiang Kum Kam community, Amphoe Saraphi, Changwat Chiang Mai / ธีรวดี จำเดิม / 2549 /Full Text
Subject
เวียงกุมกาม (เชียงใหม่)
การท่องเที่ยว
ชุมชนเวียงกุมกาม
สารภี (เชียงใหม่) -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
1174 ผลกระทบจากการเปิดประตูสู่อินโดจีน บริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโก๋น ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน = Impacts of gateway opening to Indochina at Ban Huai Kon Checkpoint, Tambon Huai Kon Chaloem Phra Kiat, Changwat Nan / ธิดากานต์ หวั่นท๊อก / 2549 /Full Text
Subject
อินโดจีน
บ้านห้วยโก๋น (น่าน)
เฉลิมพระเกียรติ (น่าน). ตำบลห้วยโก๋น -- ภาวะเศรษฐกิจ
เฉลิมพระเกียรติ (น่าน). ตำบลห้วยโก๋น -- ภาวะสังคม
1175 ผลกระทบจากการลดลงของทรัพยากรประมงชุมชนลุ่มน้ำสงคราม: กรณีศึกษา ตำบลท่าบ่อสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม = Impacts ofdecrease fishery resource in songcram watershed community: a case of taborsongcram sub-district, Sri Songcram district, Nakhon Phanom province / อริสรา สิทธิ / 2549 /Full Text
Subject
ลุ่มน้ำสงคราม
ประมง -- ศรีสงคราม (นครพนม)
1176 ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจของธุรกิจ ระหว่างประเทศลาวและไทย ที่คาดว่าจะได้รับจากสะพานข้าวแม่น้ำโขงลาว-ไทย แห่งที่2 ในจังหวัดสะหวันเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) = The Estimated impact of the second Lao-Thai Mekong bridge towards Lao-Thai international business economic environment in Savannakhet province Lao PDR พิษลือเดช วงศ์วัฒน์;The Estimated impact of the second Lao-Thai Mekong bridge towards Lao-Thai international business economic environment in Savannakhet province Lao PDR / พิษลือเดช วงค์วัฒน์ / 2549 /Full Text
Subject
ธุรกิจ -- ลาว
สะพานข้ามแม่น้ำโขง
1177 ผลกระทบทางเศรษฐกิจของปัญหาอุทกภัยที่มีต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวในอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Economic impacts of flood problem on tourist industry in Pai District, Mae Hong Son Province / สาโรจน์ คำมามูล / 2549 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยว -- แง่เศรษฐกิจ
อุทกภัย -- ปาย (แม่ฮ่องสอน)
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว -- ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
1178 ผลกระทบทางเศรษฐกิจของปัญหาอุทกภัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Economic impacts on flood problem in Chiang Mai Municipality Area / หทัย บุญธรรม / 2549 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
อุทกภัย -- เชียงใหม่
เชียงใหม่ -- ภาวะเศรษฐกิจ
1179 ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึกและขุนวาง จังหวัดเชียงใหม่ = The Economic and social impact of tourism development in the Royal Project Centers of Huay Loek and Khun Wang, Chiang Mai Province / วาณี อิ่มเอม / 2549 /Full Text
Subject
โครงการหลวงห้วยลึกและขุนวาง
การท่องเที่ยว
เชียงใหม่ -- ภาวะเศรษฐกิจ
เชียงใหม่ -- ภาวะสังคม
1180 ผลกระทบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวแบบจัดการต่อดุลการค้าของประเทศไทย = The Impact of managing a floating exchange rate on Thailand's trade balance / สุภาภรณ์ คูสุวรรณ / 2549 /Full Text
Subject
อัตราแลกเปลี่ยน -- ไทย
ดุลการค้า


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74