ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1473 รายการ จากคำว่า 2549

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1101 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1 = Factors affecting classroom researchs conducting of basic education teachers, Phayao Educational Service Area 1 / เกษร กุณาใหม่ / 2549 /Full Text
Subject
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิจัยชั้นเรียน
ครู -- พะเยา
1102 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียน = Factors affecting students'emotional quotient / กรรณิการ์ นารี / 2549 /Full Text
Subject
ความฉลาดทางอารมณ์ -- เชียงใหม่
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
1103 ปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตมโนทัศน์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = Factors affecting self-concept of Prathom Suksa 6 students / กรัณฑา อัมพุธ / 2549 /Full Text
Subject
นักเรียนประถมศึกษา -- แม่ฮ่องสอน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง
1104 ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะของสรพงษ์ สีชมภู = Factors leading to inspiration in creating the art work of Sorapong Seechompoo โฆษิตา บุตรรัตน์ / โฆษิตา บุตรรัตน์ / 2549 /Full Text
Subject
สรพงษ์ สีชมภู -- ผลงาน
ความบันดาลใจ
การสร้างสรรค์ (วรรณกรรม ศิลปกรรม ฯลฯ)
1105 ปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระไปสมัครเป็นผู่ประกันตน: กรณีคึกษากลุ่มผู้ประกอบอาชีพขับรถสี่ล้อเล็กรับจ้างในเขตอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง = Factors affecting the self-employed persons' decision not to apply for social security insurance program: a case study of the self-employed hired-vehicle drivers in Mueang Lampang district, Lampang province / ณิชาภัทร ใจซื่อ / 2549 /Full Text
Subject
ประกันสังคม -- ลำปาง
อาชีพอิสระ -- ลำปาง
1106 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการปรับตัวทางภาษาของนักเรียนปกาเกอะญอในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาแม่ฮ่องสอน = Factors related to linguistic adjustment of The Pga K'nyau students in a Mae Hong Son Educational Opportunity Expansion School / ภีมนัฐฎาร์ ปิชัยนะ / 2549 /Full Text
Subject
โรงเรียน -- แม่ฮ่องสอน
ภาษา
กะเหรี่ยง
1107 ปัจจัยในการคัดเลือกบุคลากรของธุรกิจโรงแรม ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย = The Factors affecting personnel selection of hotel businesses in Mueang District, Chiang Rai Province / ฐิฏิฐา มีวัฒนะ / 2549 /Full Text
Subject
โรงแรม -- เชียงราย
พนักงาน -- การคัดเลือกและสรรหา
การบริหารงานบุคคล -- เชียงราย
1108 ปัจจัยในการเลือกใช้บริการผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของธุรกิจในจังหวัดสมุทรสาคร = Factors affecting business corporation on selection of certified public accountant services in Samut Sakhon Province / ลดาวรรณ ธรรมชาติ / 2549 /Full Text
Subject
การสอบบัญชี -- สมุทรสาคร
ธุรกิจ
1109 ปัจจัยในการเลือกบริษัทขนส่งสินค้าทางทะเลของผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกสินค้าไปประเทศจีน = Factors in selecting sea shipping companies of Entrepreneur exporting cargo to People's Republic of China / สุนีย์ เตชประสพชัย / 2549 /Full Text
Subject
ผู้ประกอบการ
การส่งออก
การขนส่งทางน้ำ -- จีน
1110 ปัจจัยสร้างแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานบริษัท กรุงเทพฯ-เพชรบุรี ทัวร์ จำกัด ในจังหวัดเพชรบุรี = Motivation factors of employees at Bangkok - Phetchaburi Tour Company Limited in Phetchaburi Province / ปกรณ์ ขอเจริญ / 2549 /Full Text
Subject
บริษัท กรุงเทพฯ-เพชรบุรี ทัวร์ -- พนักงาน
การจูงใจในการทำงาน -- เพชรบุรี
1111 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริการโรงภาพยนต์ระบบมัลติเพล็กซ์ของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี = Marketing mix factors affecting consumers decision on attending the multiplex theatres in Mueang district, Nonthabiri province / พรทิพา เหล่ากิจรุ่งโรจน์ / 2549 /Full Text
Subject
การตลาด
โรงภาพยนตร์ -- นนทบุรี
ผู้บริโภค -- นนทบุรี
1112 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริการสินเชื่อเพื่อการค้าของลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในภาคสินเชื่อนครหลวง 4 = Marketing mix factors affecting customers decision to use business credit services of The Bank of Ayudhya Public Company Limited, Metropolitan Branch Department, Area 4 / บุญเลิศ กิตติศักดิ์บุญสุข / 2549 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
การตลาด
สินเชื่อการค้า -- กรุงเทพฯ
1113 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางของผู้ชาย ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting men's cosmetics buying decision in Mueang District, Chiang Mai Province / ณัฐพล ยะจอม / 2549 /Full Text
Subject
การตลาด
เครื่องสำอาง
บุรุษ -- เชียงใหม่
1114 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อชุดนักเรียนของผู้ปกครองในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting parents'buying decision of school uniforms in Mueang District, Chiang Mai Province / ธำมรงค์ ตันตนะรัตน์ / 2549 /Full Text
Subject
การตลาด
ชุดนักเรียน
ผู้ปกครอง -- เชียงใหม่
1115 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อนมเปรี้ยวพร้อมดื่มของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting consumers' decision to purchase dringking Yogurt in Mueang district, Chiang Mai province / กิติพงษ์ ผู้มีคุณ / 2549 /Full Text
Subject
การตลาด
นมเปรี้ยว
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1116 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของนักศึกษามหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ = Marketing mix factors University students' decision on purchasing instant noodle in Chiang Mai province / ชนัญชิดา ดีณรงค์ / 2549 /Full Text
Subject
การตลาด
บะหมี่สำเร็จรูป
นักศึกษา -- เชียงใหม่
1117 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์นมของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน = Marketing mix factors affecting consumers decision to purchasc milk products in Mueang district, Lamphun province / บุษบา ไชยอุปละ / 2549 /Full Text
Subject
การตลาด
ผลิตภัณฑ์นม
ผู้บริโภค -- ลำพูน
1118 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สบู่และแชมพูสมุนไพรของผู้บริโภค ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The Marketing mix factors affecting the consumer buying decisions of herbal shampoo and soap product in Mueang District, Chiang Mai Province / นภดล สิทธิชัยธนะกิจ / 2549 /Full Text
Subject
การตลาด
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
สบู่
แชมพู
1119 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อพืชผักเมืองหนาวของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting consumers on purchasing temperate vegetable in Mueang district, Chiang Mai ;Marketing mix factors affecting consumers on purchasing temperate vegetable in Mueang district, Chiang Ma / ธนัท โชคชาญสิริ / 2549 /Full Text
Subject
การตลาด
ผัก
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1120 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คนเอนกประสงค์ ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร = Marketing mix factors affecting consumers in purchasing decisions of the multipurpose vehicles seating no more than seven passengers in Bangkok / ปรีชา ศิริโภค / 2549 /Full Text
Subject
การตลาด
รถยนต์ -- การจัดซื้อ -- กรุงเทพฯ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74