ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1473 รายการ จากคำว่า 2549

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1081 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการเลี้ยงปลานิลของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the Nile Tilapia production efficiency of famers in Chiang Mai province / อนุสรณ์ แสนอาษา / 2549 /Full Text
Subject
ปลานิล -- การเลี้ยง
เกษตรกร -- เชียงใหม่
1082 ปัจจัยที่มีผลต่อผลตอบแทนสุทธิของกองทุนรวมในประเทศไทย = Factors affecting the net return of mutual funds in Thailand / ชลธิชา มั่งคั่ง / 2549 /Full Text
Subject
กองทุนรวม
กองทุนรวม -- อัตราผลตอบแทน
อัตราผลตอบแทน
1083 ปัจจัยที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการประกันชีวิตของธุรกิจสถาบันธนาคารผ่านธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในจังหวัดแพร่ = Factors affecting customers' choice of bancassurance of a commercial bank in Phrae Province / ธนกฤต ภิญโญ / 2549 /Full Text
Subject
ธนาคารพาณิชย์ -- แพร่
ผู้บริโภค -- แพร่
ประกันชีวิต -- แพร่
1084 ปัจจัยที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกร้านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors influencing consumers in selecting the mobile phone shops in San Kamphaeng District, Chiang Mai Province / เอกพันธ์ จันทรา / 2549 /Full Text
Subject
ร้านโทรศัพท์เคลื่อนที่
ผู้บริโภค -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
โทรศัพท์เคลื่อนที่
1085 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลของลูกค้าธนาคารเอเชีย (มหาชน) ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting customers' behaviors toward using personal loan service of Bank of Asia Public Company Limited in Chiang Mai Province / วราภรณ์ ไทยธรรมยานนท์ / 2549 /Full Text
Subject
ธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน)
สินเชื่อ -- เชียงใหม่
1086 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลไม้สดของผู้บริโภคในตลาดสดแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Factors towards consumer's fruits purchasing behavior in Mae Rim market, Mae Rim District, Chiang Mai Province อดุลย์ ก๋องระบาง / อดุลย์ ก๋องระบาง / 2549 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- แม่ริม (เชียงใหม่)
ผลไม้
ตลาดสด
1087 ปัจจัยที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Factors affecting the stock prices of the food and beverage sector on the stock exchange of Thailang / อภิรักษ์ ชัยสุวรรณรักษ์ / 2549 /Full Text
Subject
หลักทรัพย์ -- ราคา
กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1088 ปัจจัยที่มีผลต่อเสถียรภาพของรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร (พ.ศ.2544-2547) = Factors affecting the stability of Thaksin's government (B.E. 2001-2004) / อภิรดา บัวทอง / 2549 /Full Text
Subject
ทักษิณ ชินวัตร, 2492- -- ผลงาน
รัฐบาล -- ไทย
1089 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าสู่การเมืองท้องถิ่นของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดเชียงใหม่ = Interesting local politics entry into the of Tambon administrative organization members in Chiang Mai Province / สันติ รอดไพฑูรย์ / 2549 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล
การปกครองท้องถิ่น -- เชียงใหม่
นักการเมือง -- เชียงใหม่
1090 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกศึกษาต่อในโรงเรียนระดับอาชีวศึกษาของเอกชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors influencing students' choice of private vocational schools in Mueang District, Chiang Mai province / ละเอียด ศรีหาเหง่า / 2549 /Full Text
Subject
การศึกษาทางอาชีพ -- การศึกษาต่อ
นักศึกษา -- เชียงใหม่
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน -- เชียงใหม่
1091 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าฝ้ายทอมือของหมู่บ้านอุตสาหกรรมเพื่อการท่องเที่ยว บ้านดอนหลวง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน = Factors affecting demand from cotton products of Ban Don Loung in Pasand District, Lumphun Province / วิกานดา ศรีกอก / 2549 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- ป่าซาง (ลำพูน)
ผ้าฝ้าย -- ป่าซาง (ลำพูน)
บ้านดอนหลวง (ลำพูน)
1092 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ของนักท่องเที่ยวไทย = Factors affecting the decision making to visit Chiang Mai Night Safari Zoo of Thai tourists / เอกลักษณ์ อริยวัจน์ / 2549 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
นักท่องเที่ยว -- ไทย
สวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
1093 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตระบบวงจรเช่าในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the consumer's choice of internet leased line services in Chiang Mai province / ชายชาญ ทรงชัยกุล / 2549 /Full Text
Subject
อินเตอร์เน็ต
การเช่า -- เชียงใหม่
1094 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการรักษาความปลอดภัยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the consumer's choice of electronic security system services in Mueang District, Chiang Mai Province / อดิศัย สำเนียง / 2549 /Full Text
Subject
การรักษาความปลอดภัย
หอพัก -- เชียงใหม่
ผู้บริโภค. เชียงใหม่
1095 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกทำประกันชีวิตของพนักงานธนาคารในจังหวัดชัยนาท = Factors affecting bank's employee choices of life insurance in Chainat Province / กาญจนา ศรีหมอก / 2549 /Full Text
Subject
ประกันชีวิต -- ชัยนาท
พนักงานธนาคาร -- ชัยนาท
1096 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสละสิทธิ์เข้าศึกษาจากการรับเข้าแบบโควต้าภาคเหนือ = Factors affecting applicants decline of the Northern Quota Admission / ณรงค์เดช วิโรจน์สกลกุล / 2549 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- การรับนักศึกษา
การศึกษา -- แง่เศรษฐกิจ
สถาบันอุดมศึกษา -- เชียงใหม่
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ไทย (ภาคเหนือ)
1097 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการใช้บริการบัตรเดบิตของธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the choice of using debit cards of Kasikornbank in Mueang District, Chiang Mai / ภูชิสส์ เมืองเปีย / 2549 /Full Text
Subject
บัตรเดบิต -- เชียงใหม่
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารพาณิชย์ -- เชียงใหม่
1098 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันองค์กรของพนักงานในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ = Factors affecting the organizational commitment of the electronic industrial employees in Northern Region Industrial Estate / สุรารักษ์ ศักดิ์ธรรมเจริญ / 2549 /Full Text
Subject
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
ความผูกพันต่อองค์การ -- ไทย (ภาคเหนือ)
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
1099 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านในเขตอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors influencing the efficiency of village and community fund management: A case study of village fund in Hang Dong District, Chiang Mai Province / วาสนา ปินตา / 2549 /Full Text
Subject
กองทุนหมู่บ้าน -- หางดง (เชียงใหม่)
ชุมชน
เมือง -- หางดง (เชียงใหม่)
1100 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าของผู้บริโภค ในจังหวัดเชียงใหม่ = Factor affecting the facial care product consumption of consumers in Chiang Mai Province / สุชาดา ธรรมสนธิ / 2549 /Full Text
Subject
การบริโภค
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
เครื่องสำอาง


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74