ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1473 รายการ จากคำว่า 2549

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
941 ทัศนคติ ความเชื่อที่เป็นมาตรฐานทางสังคมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนและแบบแผนการดื่มแอลกอฮลล์ในสตรีวัยรุ่น = Attutyde sicial normative beliefs self efficacy and alcohol dringking patterns among female adolescents / เกียรติพงษ์ อิตุพร / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
942 ทัศนคติของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในจังหวัดราชบุรีต่อการเปิดเสรีทางการค้าผลิตภัณฑ์นมกับประเทศออสเตรเลีย = Attitudes of dairy cattle owners in Ratchaburi province towards free trade agreement of dairy products with Australia / ราชันย์ อินทร์ปัญญา / 2549 /Full Text
Subject
การค้าเสรีและการคุ้มครอง -- ออสเตรเลีย
ผลิตภัณฑ์นม -- ราชบุรี
โคนม
เกษตรกร -- ราชบุรี
943 ทัศนคติของนักเรียนต่อนโยบายการจำหน่ายถุงยางอนามัยในสถานศึกษาในเขตเทศบาล อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง = Attitudes of students towards condom dispense policy in school, Lampang Municipality, Lampang Province / ยงยุทธ วงค์วิชัย / 2549 /Full Text
Subject
ถุงยางอนามัย
นักเรียน -- ลำปาง
Dissertations, Academic -- Nursing
944 ทัศนคติของบุคลากรบริษัท ชัยพัฒนาฟาร์ม จำกัด ต่อการนำหลักเกณฑ์วิธีปฎิบัติที่ดีในการผลิตมาใช้ในโรงงาน = Attitudes of personnel of Chaipattana Farm Co., Ltd. towards good manufacturing practice / พิมประไพ ผูกรักษ์ / 2549 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมเกษตร
การผลิต
โรงงาน
945 ทัศนคติของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อเทคโนโลยี 3G ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The Attitude of moblie phone subscribers towards 3G technology in Mueang District, Chiang Mai Province / อรณิชา ชัยชาญ / 2549 /Full Text
Subject
โทรศัพท์เคลื่อนที่ -- เชียงใหม่
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
946 ทัศนคติของผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อการใช้แก๊สโซฮอล์ = Attitude of car users in Bangkok Metropolitan towards Gasohol usage / ปณิธาน โสมประภัศร์ / 2549 /Full Text
Subject
รถยนต์ -- กรุงเทพฯ
การตลาด
แกสโซฮอล
947 ทัศนคติของผู้นำชุมชนต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์: กรณีศึกษาบ้านแพะเจริญ ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน = Attitudes of community leader towards people living with HIVAIDS: case study at Pae Jaroan village, Na Sai subdistrict, Li district, Lamphun province / เปมิตาร์ ทองส่งโสม / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
948 ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อร้านค้าปลีกในอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี = Consumers attitude towards retail stores in Photharam District, Ratchaburi Province / นุชน้อย กิติคุณานนท์ / 2549 /Full Text
Subject
ผู้บริโภค -- โพธาราม (ราชบุรี)
ร้านค้าปลีก -- โพธาราม (ราชบุรี)
949 ทัศนคติของผู้ประกอบการร้านยาในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพร้านยา = Attitudes of drugstore business entrepreneurs in Chiang Mai District towards the community pharmacy development and accreditation / ธีรวรรณ ปัญญาสว่างจิตร / 2549 /Full Text
Subject
ผู้ประกอบการ -- เชียงใหม่
ร้านขายยา -- เชียงใหม่
950 ทัศนคติของผู้ประกอบการห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในกรุงเทพมหานครต่อการใช้บริการตรวจสอบและรับรองบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากร = Attitudes of limited partnership entrepreneurs in Bangkok towards audit and assurance services of tax auditor / นวรัตน์ รัตนโยธิน / 2549 /Full Text
Subject
ภาษี
อากร
ผู้ประกอบการ -- กรุงเทพฯ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด -- กรุงเทพฯ
951 ทัศนคติของผู้ประกอบวิชาชีพการบัญชีในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่มีต่อสภาวิชาชีพบัญชี = Attitude of accounting professionals in Chiang Mai province toward the federation of accounting professions / สิริกานต์ ศรีรอด / 2549 /Full Text
Subject
นักบัญชี -- เชียงใหม่
การบัญชี -- เชียงใหม่
952 ทัศนคติของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เหมืองแม่เมาะ) ที่มีต่อระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2000 = Attitudes of employee of the electricity generating authority of Thailand (Mae Moh Mine) towards the quality management system, ISO 9001:2000 / นงนุช ขัดเรือนมูล / 2549 /Full Text
Subject
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย -- พนักงาน
ไอเอสโอ 9001-2000
การควบคุมคุณภาพ -- มาตรฐาน
953 ทัศนคติของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงรายที่มีต่อกิจกรรมคุณภาพ 5 ส = The Employee's attitude towards 5 Ss at provincial electricity authority of Chiang Rai Province / เบญจวรรณ ลิ้มตระกูล / 2549 /Full Text
Subject
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย
การควบคุมคุณภาพ -- เชียงราย
954 ทัศนคติของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาครที่มีต่อการนำเครื่องจักรอัตโนมัติมาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม = Attitude of employees in Samut Sakhon Industrial Estate Area towards automation machine for use in the factory / กอบกาญจน์ ธีระตระกูล / 2549 /Full Text
Subject
นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร
เครื่องจักรกลในอุตสาหกรรม -- สมุทรสาคร
955 ทัศนคติต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยหลังเกิดสึนามิใน 6 จังหวัดชายทะเลอันดามัน = Thai tourists attitude towards tourism after the Tsunami disaster in 6 Provinces along the Andaman coastline / ศักดิ์สกุล ศุภกฤตอนันต์ / 2549 /Full Text
Subject
สึนามิ -- ไทย (ภาคใต้)
นักท่องเที่ยว -- ไทย
ทะเลอันดามัน
956 ทัศนคติต่อการบริโภคปลากระป๋องในซอสมะเขือเทศ ของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน = Attitude towards consumption of canned fish in tomato sauce of employees in Northern Region Industrial Estate, Lamphun province / อรทัย ใจเอื้อ / 2549 /Full Text
Subject
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ -- พนักงาน
บริโภคกรรม
ปลากระป๋อง
พฤติกรรมผู้บริโภค -- ลำพูน
957 ทัศนคติต่อการออกแบบกราฟิกด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ย ในสถานการณ์ธุรกิจร่วมสมัยในประเทศไทย = Attitude towards fengshui laws graphic design in contemporary business in Thailand / จักรพงศ์ บุญโยม / 2549 /Full Text
Subject
การออกแบบกราฟิก
ฮวงจุ้ย
958 ทัศนคติที่มีต่อการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร = Attitudes towards electronic commerce of university students in Bangkok / วารี พุ่มไสว / 2549 /Full Text
Subject
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
นักศึกษา -- กรุงเทพฯ
959 ทัศนคติที่มีต่อการสื่อสารการตลาดบนสื่อโทรทัศน์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Consumer attitudes towards mobile marketing communication in Mueang district, Chiang Mai province / วิภาวดี ศรีชัย / 2549 /Full Text
Subject
การสื่อสารทางการตลาด -- เชียงใหม่
โทรทัศน์เคลื่อนที่ -- เชียงใหม่
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
960 ทัศนคติที่มีต่อฉลากโภชนาการของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Consumers attitudes towards nutrition lables in Mueang District, Chiang Mai Province / ชลีลักษณ์ สุทธภักติ / 2549 /Full Text
Subject
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ฉลาก


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74