ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1473 รายการ จากคำว่า 2549

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
921 ต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลของผู้ป่วยอายุรกรรมในหอผู้ป่วยพิเศษรวมโรงพยาบาลในเครือมูลนิธิสภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย ในจังหวัดเชียงราย = Cost of nursing activities of medical patient in private department in the foundation of christ of Thailand hospital in Chiang Rai Province / ทัศนีย์ สวิง / 2549 /Full Text
Subject
Dissertatios, Academic -- Nursing
922 ต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลของผู้ป่วยอายุรกรรมในหอผู้ป่วยหญิง โรงพยาบาลแม่จัน จังหวัดเชียงราย = Cost of nursing activities in female medical unit, Mae Chan Hospital, Chiang Rai Province / วราภรณ์ ภัทรมงคลเขตต์ / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
923 ต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลงานห้องคลอด โรงพยาบาลเชียงแสน จังหวัดเชียงราย = Cost of nursing activities in labour unit of Chiang Saen Hospital, Chiang Rai Province / เพ็ชรี มานะศักดิ์ / 2549 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเชียงแสน
การพยาบาล -- เชียงราย
ต้นทุนต่อหน่วย
Dissertations, Academic -- Nursing
924 ต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลในหน่วยอภิบาลทารกแรกเกิด โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Cost of nursing activities in neonatal intensive care unit Srisangwan Hospital, Mae Hong Son Province c / โสมรัศมิ์ จินะ / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
925 ต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลในหอผู้ป่วยจักษุ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Cost of nursing activities in eye ward, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / ศิริพร ไพศาลสุทธิชล / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
926 ต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลในหอผู้ป่วยพักฟื้นโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Cost of nursing activities in the recovery room, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / ลักษมี ศศิฉาย / 2549 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
การพยาบาล -- เชียงใหม่
Dissertations, Academic -- Nursing
ต้นทุนต่อหน่วย
927 ต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลในหอผู้ป่วยพิเศษโรงพยาบาลพะเยา = Cost of nursing activities in private unit, Phayao Hospital / วาสนา ธรรมโชติ / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
928 ต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลในหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง โรงพยาบาลแพร่ = Cost of nursing activities in the female surgical unit, Phrae Hospital / วาสนา สุขกันต์ / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
929 ต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลในหอผู้ป่วยสูติกรรมหลังคลอด โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ = Cost of nursing activities in postpartum unit, Uttaradit Hospital / พนิตนาฎ โชคดี / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
930 ต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลในหอผู้ป่วยโสต ศอ นาสิก 2 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่= Cost of nursing activities in Ear Throat Ward 2, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / จันทร์จิรา ศิริพรรณ / 2549 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
การพยาบาล -- เชียงใหม่
ต้นทุนต่อหน่วย
Dissertations, Academic -- Nursing
931 ต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลในหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ = Cost of nursing activities of medical intensive care unit, Uttaradit hospital / ทิพวัลย์ บุญญะศานต์ / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
932 ต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลผู้ป่วยด้วยโรคทางตา โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ = Cost of nursing activities in patients with eye diseases, Uttaradit Hospital / สุกัญญา เตชะสุวรรณา / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
933 ต้นทุนกิจกรรมการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ = Activity-based cost of hemodialysis, Uttaradit Hospital / ราตรี อุ้ยแก้ว / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
934 ต้นทุนกิจกรรมในหน่วยตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Cost of activities in the cardiac catheterization unit, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / เตือนใจ ใจชื้น / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
935 ต้นทุนและผลตอบแทนการเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลินาของบริษัท กรีนไดมอนด์ จำกัด = Costs and return of spirulina platensis by Green Diamond Company Limited / ระพีพรรณ ฉลาดธัญญกิจ / 2549 /Full Text
Subject
บริษัทกรีนไดมอนด์
ต้นทุนการผลิต
สาหร่ายเกลียวทอง
936 ต้นทุนและผลตอบแทนการลงทุนของธุรกิจสปาในจังหวัดเชียงใหม่ = Cost and returns on investment of spa business in Chiang Mai province / ปราณี พิละกันทา / 2549 /Full Text
Subject
การลงทุน -- เชียงใหม่
ต้นทุนการผลิต
ธุรกิจสปา
937 ต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกชาอูหลงในจังหวัดเชียงราย = Cost and returns of Oolong tea cultivation in Chiang Rai province / พัชราภรณ์ พงศ์อนันต์ปัญญา / 2549 /Full Text
Subject
ต้นทุนการผลิต
ชา -- เชียงราย
938 ต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตน้ำมันงา : กรณีศึกษากลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดสารเคมีบ้านปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Cost and returns on production of sesame oil : a case study of chemical free agricultural product processing group Ban Pangmu, Amphoe Mueang, Changat Mae Hong Son / มัสรัตน์ แสงแก้ว / 2549 /Full Text
Subject
ต้นทุนการผลิต
น้ำมันงา
ผลผลิตเกษตร -- แม่ฮ่องสอน
939 ตัวตนในทัศนะของกฤษณมูรติ = Krishnamurti's concept of the self / สุวรรณา เจริญธนากิต / 2549 /Full Text
Subject
กฤษณามูรติ, จิฑฑุ, ค.ศ. 1895-1986
ปรัชญาอินเดีย
ตัวตน (ปรัชญา)
940 ตัวแปรที่มีผลต่อตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น แต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Variables affecting reture on equity of each industry sector in the Stock Exchange of Thaialnd / สุพรรษา จิตต์มั่น / 2549 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผู้ถือหุ้น
กลุ่มอุตสาหกรรม


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74