ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1473 รายการ จากคำว่า 2549

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
841 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพการปรับตัวเพื่อสู่ความเป็นเลิศ ความพึงพอใจในงานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร = The Relationship between resilient personality, job satisfaction and organizational citizenship behavior / รดา อุดมอานุภาพสุข / 2549 /Full Text
Subject
บุคลิกภาพ
การปรับตัว -- กรุงเทพฯ
ความพอใจในการทำงาน -- กรุงเทพฯ
842 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพการปรับตัวเพื่อสู่ความเป็นเลิศความเหนื่อยหน่ายในงานกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์ = The Relationship between resilient personality burnout and occupational safety behavior of operational workers in an electronic industry / อาภาภรณ์ อินทนันท์ / 2549 /Full Text
Subject
บุคลิกภาพ
การปรับตัว -- เชียงใหม่
โรงงาน -- เชียงใหม่
ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม -- เชียงใหม่
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ -- เชียงใหม่
843 ความสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์กับนักการเมืองท้องถิ่นในระบบการเลือกตั้ง: กรณีศึกษาเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = The Relations between buddhist monks and loca-level politicians in election process: a case study of Chiang Mai municipality / นิพนธ์ ศรีตระกูล / 2549 /Full Text
Subject
สงฆ์ -- เชียงใหม่
นักการเมือง -- เชียงใหม่
การเลือกตั้ง -- เชียงใหม่
844 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูเด็กกับพฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย = Relationship between child rearing practices and assertive behavions of senior high school students / แขไข ใหม่เมธี / 2549 /Full Text
Subject
การให้คำปรึกษา -- เชียงใหม่
เด็ก -- การดูแล
การแสดงออก (จิตวิทยา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
845 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูและพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย = The relationship between child rearing practice styles and alcohol drinking behavior of high school students ;The relationship between child rearing practice styles and alcohol drinking behavior of high school students / ธัญญลักษณ์ บุญลือ / 2549 /Full Text
Subject
เด็ก -- การเลี้ยงดู
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
846 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบภาวะผู้นำกับผลการพัฒนาคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = The relationship between leadership and results of leeturers' development at Chiang Mai University / จามจุรี วงษายะ / 2549 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- อาจารย์
ผู้นำ
อาจารย์มหาวิทยาลัย -- เชียงใหม่
847 ความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชนในการจัดการการเทศน์มหาชาติของล้านนา = Relationship between temple and community in management of Desanamahajati in Lanna พระมหาพีระพงษ์ พยัคกาฬ / พีระพงษ์ พยัคกาฬ, พระมหา / 2549 /Full Text
Subject
วัดกับชุมชน -- เชียงใหม่
เทศน์มหาชาติ
848 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ยกับดัชนีราคาหลักทรัพย์หมวดอุตสาหกรรมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = The Relationship between interest rate and sectoral indices in the stock exchange of Thailand / รุจกร ผลเพิ่ม / 2549 /Full Text
Subject
ดอกเบี้ย
หลักทรัพย์
ดัชนีราคา
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
849 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริงและส่วนต่างของอัตราดอกเบื้ยที่แท้จริง = The relationship between the real exchange and reaL interest rate differentials / อลิสศรา บุญไชย / 2549 /Full Text
Subject
อัตราแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบื้ย
850 ความสามารถทางการคิดของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ที่ได้รับการสอนตามแนวคิดของสเติร์นเบอร์ก = Thinking ability of second level certificate students of Chiang Mai Vocational College taught through Sternberg approach / เพ็ชรมน แสงจักร / 2549 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน
การสอน
นักศึกษา -- เชียงใหม่
ความคิดและการคิด
851 ความสามารถในการแก้ปัญหาและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขั้นบูรณาการของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ที่ได้รับการสอนตามแนววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม = Problem solving ability and integrated science process skills of grade level 3 students taught through science-technology-society approach / สุภาวดี แก้วงาม / 2549 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
การแก้ปัญหา -- เชียงใหม่
852 ความสามารถในการแข่งขันของไก่สดแช่เย็นและแช่แข็งฮาลาลไทยในกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง = Competitiveness of Thai chilled and frozen Halal chicken in the Middle East / ธรรมศาสตร์ พิชยศาสตรพงศ์ / 2549 /Full Text
Subject
ไก่แช่แข็ง -- การส่งออก
ไก่ -- การส่งออก
อาหารฮาลาล
853 ความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรส่งออกของไทยไปยังประเทศจีน = The Competitiveness of exporting Thai agricultural products to China / ชาคริต ศิริรัตน์ / 2549 /Full Text
Subject
สินค้าเกษตร
สินค้าออก
ไทย -- การค้ากับต่างประเทศ -- จีน
854 ความสามารถในการดูแลตนเองแรงสนับสนุนทางสังคมและความเครียดของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาลแมคคอร์มิค จังหวัดเชียงใหม่ = Self-care agency, social support and stress of hypertensive patients in McCormick Hospital, Chiang Mai Province / ดุษฏี พงศ์อุดม / 2549 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลแมคคอร์มิค
ความดันเลือดสูง
ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
855 ความสามารถในการตัดสินใจและการแก้ปัญหาในวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 3 ที่เรียนโดยกลวิธีอภิปัญญา = Decision making and problem solving abilities in science of grade level 3 students learning through metacognitive strategy / ฤกษ์ฤดี เสนเรือง / 2549 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
856 ความสามารถในการพยากรณ์ของการอบรมเลี้ยงดูการสนับสนุนทางสังคมจากกลุ่มเพื่อนการรับรู้ทางเพศผ่านสื่อและการควบคุมตนที่มีต่อพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น = Predictability of child rearing practice, social support by peer group, sex information via media and self control on sexual behavior of adolescence / วรรณศิริ ปิ่นทอง / 2549 /Full Text
Subject
เพศศึกษาสำหรับวัยรุ่น
สื่อมวลชน
วัยรุ่น -- พฤติกรรมทางเพศ
857 ความสามารถในการพยากรณ์ความเครียดจากบุคลิกภาพ และรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นมัธยมปลายในจังหวัดสุโขทัย = Predictability of stress from personality and achievement motivation of high school students in Sukhothai Province / วิไลวรรณ อินจันทร์ / 2549 /Full Text
Subject
ความเครียด (จิตวิทยา)
บุคลิกภาพ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
นักเรียนมัธยมศึกษา -- สุโขทัย
858 ความสำคัญของความเชื่อในประเพณีท้องถิ่นต่อการบริหารและการพัฒนาของเทศบาลนครเชียงใหม่ = Significance of beliefs in local traditions on administration and development of Chiang Mai municipality / ฉัตรทิพย์ มะโนชมภู / 2549 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
ความเชื่อ
เชียงใหม่ -- ความเป็นอยู่และประเพณี
859 ความสำคัญของเวลาพ่นและประสิทธิภาพของสารฟีโนซาพรอป-พี-เอทิล กับ 2,4-ดี และช่วงเวลาการให้น้ำในนาหว่านน้ำตม = Relevancy of timing and effectiveness of fenoxaprop-p-ethyl and 2,4-D mixture and irrigation period in broadcast rice / วาสนา แจ่มกระจ่าง / 2549 /Full Text
Subject
ยากำจัดวัชพืช
ข้าว -- การควบคุมวัชพืช
ข้าว -- การปลูก
นา
860 ความสำเร็จของการทำ desensitization แบบช้าและเร็วในผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีประวัติแพ้ยาทางผิวหนังหรืออาการไข้จากยา Cotrimoxazole = Success rate of rapid desensitization versus slow desensitization in HIV infected patients with previous rash or fever adverse reaction to Cotrimoxazole / ปนัดดา งามสม / 2549 /Full Text
Subject
Desensitization
HIV infections -- Patients
Cotrimoxazole


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74