ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1473 รายการ จากคำว่า 2549

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
21 การแก้ไขหนี้สินภาคประชาชนในระบบของธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาเชียงใหม่ = Household debt alleviation of Government Housing Bank, Chiang Mai branch / ดำรงค์ ขลิบเงิน / 2549 /Full Text
Subject
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
หนี้ -- เชียงใหม่
22 การเข้าไปมีบทบาทในสังคม ธุรกิจและการเมืองของสตรีชั้นนำในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย = The Entering ot social, business, and political roles of leading ladies in Upper Northern Thailand / วัชรินทร์ ศานต์ตระกูล / 2549 /Full Text
Subject
สตรี -- ไทย (ภาคเหนือ)
สตรีกับการเมือง -- ไทย (ภาคเหนือ)
23 การเขียนข้อกำหนดวีเอชดีแอลจากไมโครคอนโทรลเลอร์ = VHDL specifying from microcontroller / นเรศ สุขร่องช้าง / 2549 /Full Text
Subject
วีเอชดีแอล (ภาษาคอมพิวเตอร์)
ไมโครคอนโทรลเลอร์
24 การเขียนข้อกำหนดส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ด้วยภาษาแซด = Use interface specification using Z language / วรวัฒน์ บุญนาค / 2549 /Full Text
Subject
คอมพิวเตอร์
25 การคงอยู่ของอาชีพการทำหมากในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Retaining of Betel Nut producing occupation in San Sai District, Chiang Mai Province / ปิยวัฒน์ ธินะ / 2549 /Full Text
Subject
อาชีพ -- สันทราย (เชียงใหม่)
หมาก
26 การครองชีวิตเพื่อการส่งเสริมสุขภาพของพระสงฆ์ในอำเภอเมืองอุบลราชธานี = Maintaining life for health promotion of Buddhist monks in Mueang Ubon Ratchathanee District / อภิรักษ์ คำเสนาะ / 2549 /Full Text
Subject
สงฆ์ -- สุขภาพและอนามัย
การส่งเสริมสุขภาพ
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
สงฆ์ -- อุบลราชธานี
27 การควบคุมน้ำหนักและภาวะโภชนาการของพนักงานบริษัท = Body weight control and nutritional status of company worker / ฉวีวรรณ ตั้งกิตติภัทรพร / 2549 /Full Text
Subject
โภชนาการ
การควบคุมน้ำหนัก
พนักงานบริษัท
28 การคัดเลือกบรรจุภัณฑ์เพื่อการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง = Selection of packaging materials for soybean seed storage / สุลีพร ชวนสินธุ์ / 2549 /Full Text
Subject
บรรจุภัณฑ์
ถั่วเหลือง -- เมล็ดพันธุ์
เมล็ดพันธุ์ -- การบรรจุหีบห่อ
29 การคัดเลือกแอคติโนมัยซีสเอนโดไฟท์จากพืชสมุนไพรเพื่อควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคของคะน้า = Selection of endophytic actinomycetes from medicinal plants for controlling Chinese Kale fungal pathogens / ปิยะธิดา พุกคล้าย / 2549 /Full Text
Subject
คะน้า -- โรค
เชื้อรา
สมุนไพร
30 การค้าชายแดนในอำเภอแม่สายและอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย = Border trade in Mae Sai and Chiang Saen districs, Chaing Rai province / ศุภธิดา อดิศรศุภพงษ์ / 2549 /Full Text
Subject
ไทย -- การค้ากับต่างประเทศ -- จีน
จีน -- การค้ากับต่างประเทศ -- ไทย
แม่สาย (เชียงราย) -- การค้า
เชียงแสน (เชียงราย) -- การค้า
อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
31 การคาดคะเนการทรุดตัวของคันทางบนดินเหนียวอ่อนกรุงเทพที่ปรับเสถียรภาพด้วยเสาดินซีเมนต์ = Settlement prediction of embankment on soft Bangkok / จรุณชัย อินทร์สิงห์ / 2549 /Full Text
Subject
ถนน -- คันทาง
คันทาง
ดินเหนียว
ถนน -- การทรุดตัว
32 การคำนวณหาวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตเครื่องประดับด้วยดอทเน็ตเทคโนโลยี = Raw materials calculation for gem production with. NET technology / มาลี โคมละออ / 2549 /Full Text
Subject
สินค้าคงคลัง -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เอเอสพีดอทเน็ต (คอมพิวเตอร์)
อุตสาหกรรมอัญมณี
33 การคำนวณเอนเวลอปทรานเซียนท์แบบเร็วของวงจรไม่เชิงเส้นโดยใช้เทคนิคการลดอันดับ = Fast envelope transient computation of nonlinear circuit using order reduction technique / ปฎล บุศย์น้ำเพชร / 2549 /Full Text
Subject
สัญญาณไฟกระโชก
กระแสไฟฟ้า
วงจรไฟฟ้า
34 การโคลนและการแสดงออกของยีน D7-related 1 และ D7-ralated 2 ของยุงก้นปล่องชนิด Anopheles cracens = Cloning and expression of D7-related 1 and D7-related 2 gencs of anopheles cracens / มนต์สุดา สุวรรณมาลี / 2549 /Full Text
Subject
ยุงก้นปล่อง
ยีน
35 การฆ่าตัวตายและบริการสุขภาพจิตในจังหวัดลำพูน พ.ศ. 2546-2548 = Suicide and mental health services in Lamphun Province 2003-2005 พัชรี วีรพันธุ์ / พัชรี วีรพันธุ์ / 2549 /Full Text
Subject
Suicide -- Lamphun -- Prevention
Crisis intervention (mental health services)
การฆ่าตัวตาย -- ลำพูน
สุขภาพจิต -- ลำพูน
36 การจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในภาคเหนือ = Management of fund-savings for production group in Northern Region / ประยุทธ สังขรัตน์ / 2549 /Full Text
Subject
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต -- ไทย (ภาคเหนือ)
37 การจัดการกับอาการเยื่อบุช่องปากอักเสบจากเคมีบำบัดในเด็กป่วยโรคมะเร็ง = Management of oral mucositis induced by Chemotherapy in Children with Cancer / วัชรินทร์ โปธาเมือง / 2549 /Full Text
Subject
มะเร็ง -- การพยาบาล
เคมีบำบัด
เยื่อบุช่องปากอักเสบ
Dissertations, Academic -- Nursing
38 การจัดการขยะในเขตเทศบาลตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ = Solid waste management in Tambon Bankad Municipality Area, Mae Wang District, Chiang Mai Province / ชูชีพ ศิริ / 2549 /Full Text
Subject
เทศบาลตำบลบ้านกาด
ขยะ -- แม่วาง (เชียงใหม่)
39 การจัดการความเครียดของผู้ต้องขังหญิงโทษสูง = Stress management of long sentence female inmates in Chiang Mai woman correctional institution / เยาวณา เชื้อเมืองพาน / 2549 /Full Text
Subject
ทัณฑสถานเชียงใหม่
ความเครียด
ผู้ต้องหา
นักโทษหญิง -- เชียงใหม่
40 การจัดการความรู้ของหมอพื้นบ้านในจังหวัดเชียงใหม่= Knowledge management of folk healers in Chiang Mai Province อารีวรรณ ทับทอง / อารีวรรณ ทับทอง / 2549 /Full Text
Subject
แพทย์แผนโบราณ -- เชียงใหม่
การบริหารองค์ความรู้


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74