ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1473 รายการ จากคำว่า 2549

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
361 การพัฒนาคู่มือการเรียนการสอน : กรณีศึกษาวิชาการจัดทำแผนธุรกิจ = Development of learning and teaching handbook : a case study of business planning procedure subject / นงลักษณ์ ชัยชะนะ / 2549 /Full Text
Subject
ธุรกิจ -- การศึกษาและการสอน
ธุรกิจ -- การวางแผน
362 การพัฒนาเครื่องปรุงรสจากผัก = Development of seasoning from vegetales / ปวีณา เพี้ยงจันทร์ / 2549 /Full Text
Subject
เครื่องชูรส
ผงชูรส
วัตถุเจือปนในอาหาร
363 การพัฒนาเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูลโดยอาศัยหลักการนอร์มัลไลเซชัน = A Development of database optimization tool using Normalization Principle / เรณู เอกกา / 2549 /Full Text
Subject
ฐานข้อมูล
364 การพัฒนาเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตฉบับภาษาไทยแบบรูปภาพด้วยคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์สำหรับผู้ป่วยเด็ก = The devalopment of Thai version quality of life pictorial instrument via computer software for juvenile patients / นงพรรณ มโนยศ / 2549 /Full Text
Subject
Pictorial course computer
Quality of life
365 การพัฒนาเครื่องสำอางรักษาสิวรูปแบบเจลจากสารสกัดกระบือเจ็ดตัว = Development of cosmetic gels for acne from the extract of excoecaria cochinchinensis lour วิภาวี อุบลศักดิ์ / วิภาวี อุบลศักดิ์ / 2549 /Full Text
Subject
Cosmetics
Acne -- Therapeutic use
Excoecaria cochinchinensis Lour
366 การพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อการจัดการร้านเช่าวีซีดี = Software development for VCD rental store management / วาทินี ถิรเสฎฐวุฒิ / 2549 /Full Text
Subject
ซอฟต์แวร์
ร้านเช่าวีซีดี
367 การพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับงานพัสดุของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จังหวัดเชียงใหม่ = A Sofeware development for asset works of information technology center of The Far Eastern University, Chiang Mai / ชัยรัตน์ ขันแก้ว / 2549 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ชอฟต์แวร์
368 การพัฒนาฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศดินเพื่อการใช้งานบนเว็บ = Development of a soil geodatabase for web-based application / ประภัสสร พันธ์สมพงษ์ / 2549 /Full Text
Subject
ดิน -- ฐานข้อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศ
369 การพัฒนาดัชนีชี้วัดการดำเนินงานของโรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมส่งออกโดยเชื่อมโยงรางวัลคุณภาพกับดัชนีดุลยภาพ = The Development of performance indices for export industries by using balanced scorecard and quality awards / ไพโรจน์ ยอดคำปา / 2549 /Full Text
Subject
โรงงาน
กลุ่มอุตสาหกรรมส่งออก
370 การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยการสร้างผังความคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 = Developing mathematical problem solving skills through mind mapping of Mathayom Suksa 2 students / กมลพร จินดาหลวง / 2549 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ลำพูน
371 การพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ผังมโนภาพ = Development of creative writing skill of Prathom Suksa 3 students through mind mapping / ปนางฐิติยา จองหมุ่ง / 2549 /Full Text
Subject
การเขียนเชิงสร้างสรรค์
นักเรียนประถมศึกษา -- แม่ฮ่องสอน
372 การพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเองด้านการแต่งกายสำหรับเด็กดาวน์ซินโดรม = Development of self care daily life skill in dressing for a Down's Syndrome Child / วีระเชษฐ์ ปัญจอริยะกุล / 2549 /Full Text
Subject
เทคนิคการช่วยเหลือตนเอง -- แพร่
เด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้ -- แพร่
การแต่งกาย
373 การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยวิธีการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา = Development of reading skill for main idea of Prathom Suksa 3 Students through concentrated language encounter approach / เกศริน จันทร์หอม / 2549 /Full Text
Subject
การอ่าน -- เชียงใหม่
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
374 การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้เทคนิค 9 คำถาม = Developing reading skill for main idea of prathom suksa 6 students through the 9-question technique / จิรัฐิติกาล ไชยธวัช / 2549 /Full Text
Subject
การอ่าน
นักเรียนประถมศึกษา -- น่าน
375 การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เรื่อง จำนวนนับ สำหรับเด็กบกพร่องทางสติปัญญาระดับฝึกได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ = Development of mathematics basic skill on counting number for trainable mentally retarded students in Prathom Suksa 2 by using computer lesson / ธานินทร์ รักสัตย์ / 2549 /Full Text
Subject
เด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
การนับ
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
376 การพัฒนาแนวปฎิบัติการวางแผนจำหน่ายสำหรับผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรงพยาบาลร้องกวาง จังหวัดแพร่ = Development of discharge planning guideline for chronic obstructive pulmonary disease patients, rongkwang hospital, Phrae province / จรีพันธุ์ เพชรหาญ / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
377 การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกในการดูแลผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตามในโรงพยาบาลสวนปรุง = Development of clinical nursing practice guideline on nursing care at risk of suicide patient in Suan Prung Psychiatric Hospital / วัลยา โสภากุล / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
378 การพัฒนาแนวปฏิบัติด้านการตรวจนับเครื่องมือ ของมีคม และผ้าซับโลหิตของบุคลากรห้องผ่าตัด โรงพยาบาลสอง จังหวัดแพร่ = Development of practice guideling for counting instruments sharps and sponges of personnel in operating room, Song Hospital Phrae Province / อนามัย สมร่าง / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
379 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก สำหรับการหย่าเครื่องช่วยหายใจในหอผู้ป่วยหนักโรงพยาบาลสุโขทัย = Development of clinical practice guidelines for weaning from mechanical ventilation in intensive care unit at Sukhothai hospital / ศิริพร วงศ์จันทรมณี / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
380 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกด้านการดูและผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลันในหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Development of a clinical practice guideline for acute stroke patients in sub intensive care unit, medical section, Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital กันยา อ้อยดี / กันยา อ้อยลี / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74