ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1473 รายการ จากคำว่า 2549

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
281 การประเมินมูลค่าสิ่งแวดล้อมในการดูแลรักษาแม่น้ำปิง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Environmental evaluation for the Ping River conservation, Mueang District, Chiang Mai Province / ขวัญหทัย สถาปนาศุภกุล / 2549 /Full Text
Subject
สิ่งแวดล้อม
แม่น้ำปิง
แม่น้ำ -- เชียงใหม่
การอนุรักษ์น้ำ -- เชียงใหม่
282 การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์โดยการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน กรณีศึกษาบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) = Securities valuation using fundamental analysis : A Case study of the Siam Cement (public) company / พัชราวดี วงศ์เกษม / 2549 /Full Text
Subject
บริษัทปูนซีเมนต์ไทย
หลักทรัพย์
283 การประเมินระบบการหาทิศทางภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Evaluation of wayfinding in Chiang Mai University / ประชาเกียรติ บุญยืน / 2549 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การเดินทาง
284 การประเมินลักษณะประชากรข้าวป่าสามัญจากแหล่งปลูกข้าวของประเทศไทย = Characterization of common wild rice populations from main rice growing regions of Thailand / อดิเรก ปัญญาลือ / 2549 /Full Text
Subject
ข้าว -- พันธุ์
ข้าวป่า -- พันธุศาสตร์
285 การประเมินและปรับปรุงกระบวนการผลิตชุดโครงผานไถ = Assessment and inprovement of discplow frame production / ฐิตินันท์ ภูนิคม / 2549 /Full Text
Subject
ไถและคราด
เครื่องมือการเกษตร
เครื่องจักรกลการเกษตร
286 การประเมินศักยภาพธุรกิจชุมชนในโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ : ของตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ = The Assessment of the community business capacities in One Tambon One Product Project : the case study of Makhunwan Sub-district, Sanpatong District, Changwat Chiang Mai / คชลธร แก้วฟอง / 2549 /Full Text
Subject
ธุรกิจชุมชน -- สันป่าตอง (เชียงใหม่) ตำบลมะขุนหวาน
โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ -- สันป่าตอง (เชียงใหม่) ตำบลมะขุนหวาน
287 การประเมินหลักสูตรคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ = Evaluation of mathematics curriculum for Mathayom Suksa 4 gifted students in mathematics at Montfort College, Chiangmai province / กรรณิการ์ ดวงจิรประภา / 2549 /Full Text
Subject
หลักสูตร
คณิตศาสตร์ -- หลักสูตร
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
288 การประเมินหลักสูตรทักษะชีวิตสำหรับพนักงานชายบริการในสถานประกอบการกลางคืนในจังหวัดเชียงใหม่ = Evaluation of life skill program for male sex workers in entertainment bars Chaing Mai province / พุฒิพงศ์ มากมาย / 2549 /Full Text
Subject
Men -- Sexual behavior
Life skills
Bars (Drinking establishments) -- Chiang Mai
289 การประเมินหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Evaluation of master's degree program in industrial engineering curriculum, Faculty of Engineering, Chiang Mai University / นพดล โป่งอ้าย / 2549 /Full Text
Subject
หลักสูตร
การประเมินผลทางการศึกษา
วิศวกรรมอุตสาหการ -- หลักสูตร
290 การประยุกต์การจับก้อนด้วยไฟฟ้าในการคัดแยกแอลคาลอยด์ = Application of electrocoagulation to the isolation of alkaloids / ณัฐพร พุทธวงศ์ / 2549 /Full Text
Subject
แอลคาลอยด์
ไฟฟ้า
291 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในกระบวนการผลิตข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง = Application of cleaner technology in canning of sweet corn kernel / นนท์ สำราญทรัพย์ / 2549 /Full Text
Subject
ข้าวโพดหวาน -- การบรรจุหีบห่อ
เทคโนโลยีสะอาด
292 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดเพื่อลดซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในการบ่มใบยาสูบของสถานีบ่มใบยาสูบสันกลาง บริษัท เทพวงศ์ จำกัด = The Application of clean technology for sulfurdioxide reduction of Tobacco Curing of Sanklang Tobacco Curing Station, Thapawong Company Limited / อลงกรณ์ ผาทอง / 2549 /Full Text
Subject
เทคโนโลยีสะอาด
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
ยาสูบ -- การบ่ม -- ไทย (ภาคเหนือ)
293 การประยุกต์ใช้ระบบต้นทุนกิจกรรมของบริษัท สมบัติบุญยะลาพริ้นติ้ง จำกัด = Applying of activity-based costing system in Sombat Boonyala Printing Company Limited / ฐิติพันธ์ รัตนศิริวิไล / 2549 /Full Text
Subject
บริษัทสมบัติบุญยะลาพริ้นติ้ง
ต้นทุนการผลิต
294 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารในศูนย์ปฏิบัติการห้องบัญชาการยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ = Application of geographic information systems for supporting decision-making of administrators in Chiang Mai war room operation center / ศราวุธ พงษ์ลี้รัตน์ / 2549 /Full Text
Subject
ศูนย์ปฏิบัติการห้องบัญชาการยุทธศาสตร์
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ -- เชียงใหม่
295 การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในการวางแผนและปรับปรุงคุณภาพของชุมสายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภาคเหนือระบบจีเอสเอ็ม = Application of information technology in planning and improving the work quality of the Northern GSM Exchange Telephone System / ณัฐพล อิศรางกูร ณ อยุธยา / 2549 /Full Text
Subject
ชุมสายโทรศัพท์อัตโนมัติ
ชุมสายโทรศัพท์
ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่
จีเอสเอ็ม (ระบบสื่อสารเคลื่อนที่)
296 การประยุกต์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจขนส่งสินค้า = Application of information technology system for cargo shipping business / มนตรี บุญงาม / 2549 /Full Text
Subject
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สินค้า -- การขนส่ง
297 การประยุกต์ส่วนประกอบมุขสำคัญในการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก = An Application of principal components in logistic regression analysis / อารุณี วงษ์ขาว / 2549 /Full Text
Subject
สถิติ
การวิเคราะห์การถดถอย
298 การปรับตัวของเกษตรกรต่อนโยบายการพัฒนาชนบทภายใต้โครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนเทินหินบูน: กรณีศึกษาบ้านสบยวง เมืองคำเกิด แขวงบอลิคำไข สปป. ลาว = Farmers' adaptation to rural development policy under Theun-Hinboun hydropower project: a case study of Sobngouang Village, Khamkeuth District, Bolikhamxay Province, Lao PDR / สายพิม จันทร์นวล / 2549 /Full Text
Subject
เกษตรกร -- ไทย (ภาคใต้)
การพัฒนาชนบท -- ไทย (ภาคใต้)
299 การปรับตัวของเด็กวัยรุ่นตอนปลายที่พยายามฆ่าตัวตาย ในจังหวัดนครสวรรค์ = Adjustment of suicidal attempted late adolescents in Nakhon Sawan province / ธัญญภรณ์ ใจมั่ง / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
300 การปรับตัวของเยาวชนปกาเกอะญอที่ทำงานในร้านซ่อมเครื่องยนต์ ในอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Self-adjustment of the Pga K'nyau Youths working in engine repairing-shopuin Khun Yuam Distric, Mae Hong Son Province / อภิวัฒน์ สายปัญญา / 2549 /Full Text
Subject
การปรับตัว -- ขุนยวม (แม่ฮ่องสอน)
กะเหรี่ยง
เครื่องยนต์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74