ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1473 รายการ จากคำว่า 2549

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
181 การเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลศูนย์ในการป้องกันและควบคุมโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง = Preparedness of regional hospitals for prevention and control of Severe Acute Respiratory Syndrome / กัณฑิมา ธรรมชาติ / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
182 การเตรียมความพร้อมในการนำ (ร่าง) พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมาบังคับใช้ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Readiness in enforcing the (draft) land property taxation act in Mae Sa Riang sub-district administrative organization, Mae Hong Son province / นิธิวรรธน์ โทวรรธนะ / 2549 /Full Text
Subject
ภาษีที่ดิน -- แม่สะเรียง (แม่ฮ่องสอน). ตำบลแม่สะเรียง
องค์การบริหารส่วนตำบล -- แม่สะเรียง (แม่ฮ่องสอน). ตำบลแม่สะเรียง
183 การเตรียมโครงสร้างนาโนซิงค์ออกไซด์โดยออกซิเดชันฟิล์มบางของสังกะสี = Zinc oxide nanostructure preparation by oxidation of zinc thin films / อรทัย ยะวงค์ / 2549 /Full Text
Subject
สังกะสีออกไซด์
ฟิล์มบาง
184 การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุผสมพอลิเมอร์สังยุค = Preparation and characterization of conjugated polymer composite / นิรมล ชินเมธากุล / 2549 /Full Text
Subject
โพลิเมอร์
185 การเตรียมเส้นลวดนาโนคอปเปอร์ออกไซด์โดยปฏิกิริยาออกซิเดชัน = Fabrication of CuO nanowires by oxidation reaction / ผไทเทพ รักษา / 2549 /Full Text
Subject
ออกซิเดชั่น
เส้นลวด
186 การถ่ายทอดความเชื่อเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลแบบพื้นบ้านในชุมชนชนบท = Belief transfer on traditional health care in rural community / สุภัคกิจ ปันมูล / 2549 /Full Text
Subject
ความเชื่อ
การพยาบาล -- เชียงใหม่
187 การถ่ายทอดความเชื่อเรื่องน้ำของชาวปกาเกอะญูอ = Transfer of beliief about water Among Pga K'nyau / ประเสริฐ สุขสวัสดิ์ / 2549 /Full Text
Subject
น้ำ
ปกาเกอะญอ
188 การถ่ายโอนสารพันธุกรรมเข้าสู่ยีสต์(Saccharomyces cerevisiae)โดยเทคนิคลำไอออนพลังงานต่ำ = Genetic transfer into yeast (Saccharomyces cerevisiae) by low energy ion beam technique / ศาสตรา ลาดปะละ / 2549 /Full Text
Subject
ยีสต์
การแปลงยีน
ไอออนบีม
189 การทดสอบความเป็นพิษของสาหร่าย Microcystis aeruginosa ต่อปลานิล Oreochromis niloticus = Toxicological test of microcystis aeruginosa on nile tilapia (Oreochromis niloticus) / ปรานต์นภัส ฟ้าประทานชัย / 2549 /Full Text
Subject
สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน
สาหร่าย -- พิษ
ปลานิล -- การทดลอง
190 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการลงทุนและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย = A test of the relationship between investment and economic growth of Thailand / สวราชย์ ธีรการุณวงศ์ / 2549 /Full Text
Subject
การลงทุน
การพัฒนาเศรษฐกิจ
ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ
191 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการออมของภาคครัวเรือนกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย = A Test of the relationship between household saving and economic growth of Thailand / ณรัชฎา ทิศแจ่ม / 2549 /Full Text
Subject
การประหยัดและการออม
การพัฒนาเศรษฐกิจ
ครัวเรือน
ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ
192 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างเงินเฟ้อของประเทศไทยกับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ = Test of relationship between inflation in Thailand and economic growth / สุนิสา คำแก้ว / 2549 /Full Text
Subject
เงินเฟ้อ -- ไทย
การพัฒนาเศรษฐกิจ
ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ
193 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ของภาครัฐบาลจากภาษีอากรกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย = Test of the relationship between tax revenue and the economic growth of Thailand มะกิเอะ อซาอิ / อซาอิ, มะกิเอะ / 2549 /Full Text
Subject
ภาษี
อากร
การพัฒนาเศรษฐกิจ
ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ
194 การทดสอบแนวคิดของร้านค้าปลีกเนื้อสุกรอนามัยที่ตั้งเป็นเอกเทศในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The Concept testing of a stand-alone hygienic pork retail shop in Mueang District, Chiang Mai Province / ชัยทัต ชนานนท์ธวัช / 2549 /Full Text
Subject
การขายปลีก -- เชียงใหม่
ร้านค้าปลีก -- เชียงใหม่
เนื้อสุกร -- เชียงใหม่
195 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรพยาบาล = A Systematic review on time spent in practice among nursing personnel / โสภา เจ็นจัด / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
196 การทวนสอบอย่างเป็นแบบแผนของข้อกำหนดที่เขียนด้วยตัวแบบการคำนวณของเหตุการณ์ไม่ต่อเนื่อง = Formal verification of specification written by discrete event calculus model / สุดารณี จันทรมานนท์ / 2549 /Full Text
Subject
ข้อกำหนด
การคำนวณ
197 การทำนายระดับน้ำท่วมของแม่น้ำปิงจากสถานี P.67 ถึงสะพานนวรัฐในจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้แบบจำลองอุทกพลศาสตร์ = Forecasting of flood levels of Ping River from Station P.67 to Nawarat Bridge in Chiangmai province by using Hydrody namic Model / อกนิษฐ์ อรุณพิทักษ์พันธ์ / 2549 /Full Text
Subject
แบบจำลองทางชลศาสตร์
ระดับน้ำ
น้ำท่วม
การป้องกันน้ำท่วม -- เชียงใหม่
198 การทำแห้งดอกกุหลาบด้วยระบบปั๊มความร้อนและสุญญากาศ = Drying of rose flower by heat pump and vacuum systems / จันทรา ดิษฐนา / 2549 /Full Text
Subject
การอบแห้ง
ดอกไม้ -- การอบแห้ง
ดอกไม้แห้ง
ปั๊มความร้อน
199 การนำนโยบายแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือไปปฏิบัติในเขตพื้นที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = The Implementation of unskilled freign labour policy in Fang District, Chiang Mai Province / ธีรดา พุ่มชะบา / 2549 /Full Text
Subject
แรงงานต่างด้าว -- ฝาง (เชียงใหม่)
200 การนำผลการวิจัยไปใช้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน โซน 2 จังหวัดเชียงราย = Research utilization among professional nurses of the 2nd zone community hospital, Chiang Rai Province / อ้อมใจ อุปคำ / 2549 /Full Text
Subject
พยาบาล -- เชียงราย
วิจัย
โรงพยาบาล -- เชียงราย
Dissertations, Academic -- Nursing


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74