ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1473 รายการ จากคำว่า 2549

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
141 การใช้สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่ประเภทพื้นท้องน้ำเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพน้ำทางชีวภาพของแม่น้ำปิง ปี 2547-2548 = Usage of benthic macroinvertebrates as water quality bioindicators of Ping River year 2004-2005. / รุ่งนภา ทากัน / 2549 /Full Text
Subject
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
คุณภาพน้ำ -- เชียงใหม่
แม่น้ำปิง
142 การใช้หลักพุทธธรรมในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Using Buddadhamma principles in the administration of scripture school administrators, general education, Mueang Chiang Mai District / อรรณพ โยนิจ / 2549 /Full Text
Subject
โรงเรียนพระปริยัติธรรม
พุทธธรรม
ผู้บริหารโรงเรียน -- เชียงใหม่
143 การใช้แหล่งการเรียนรู้เพื่อการเรียนเรื่อง ไฟฟ้า สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลลำพูน = Use of learning resources for learning on electricity for Prathom Suksa 6 students of in Anuban Lamphun School / ปนัดดา สุทธสิริ / 2549 /Full Text
Subject
ไฟฟ้า -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
นักเรียนประถมศึกษา -- แพร่
144 การใช้แหล่งความรู้ทางอินเทอร์เน็ต ในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง = Using internet resources in English instruction in certificate in vocational education students, Lampang Vocational College / ปิยรัตน์ คงปัญญา / 2549 /Full Text
Subject
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
เทคโนโลยีทางการศึกษา -- ลำปาง
อินเตอร์เน็ต
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน
145 การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการเรียนการสอนภาษาไทยของครูช่วงชั้นที่ 2 = Utilization of local resources for Thai language teachers' instructon in second grade level วราภรณ์ จันทสุตร / วราภรณ์ จันทสูตร / 2549 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ครูภาษาไทย -- เชียงใหม่
ชุมชน
146 การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเล่าเรื่อง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 = Use of community learning resources for developing story writing skill of Prathom Suksa 5 students / นันทิยา จินามา / 2549 /Full Text
Subject
การเขียน
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
การเล่าเรื่อง
147 การใช้อาหารหยาบผสมที่ทำจากหญ้ารูซี่แห้งเสริมใบมันสำปะหลังหมักหรือแห้งเลี้ยงโคนม = The Use of mixed roughages from Ruzi Hay supplemented with cassava leaf silage or hay for dairy cows / จิรวรรณ คำด้วง / 2549 /Full Text
Subject
โคนม -- การเลี้ยง
โคนม -- อาหาร
หญ้ารูซี่
ใบมันสำปะหลัง
148 การใช้อินเทอร์เน็ตที่นำไปสู่พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Using internet leading to sex risk behavior of teenagers in Mueang Chiang Mai district / อัครวุธ วุฒิสินธุ์ / 2549 /Full Text
Subject
พฤติกรรมทางเพศ -- เชียงใหม่
วัยรุ่น -- เชียงใหม่
อินเตอร์เน็ต
149 การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวชิรวิทย์ จังหวัดเชียงใหม่ = Use of internet for learning by prathom suksa 6 students at Wachiravit School, Chiang Mai Province / กมลรัตน์ อาบทิพย์วัฒนากุล / 2549 /Full Text
Subject
การเรียนรู้
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
อินเตอร์เน็ต
150 การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของนักเรียนระดับช่วงชั้นปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Use of internet for learning history of grade level 3 students of Chiang Mai University Demonstration School r / พัชราภรณ์ อนุกูล / 2549 /Full Text
Subject
ประวัติศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
อินเตอร์เน็ต
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
151 การใช้แอดวานซ์เอนคลิปชันสแตนดาร์ดสำหรับข้อความที่กำหนด = Implementation of advanced encryption standard for specified texts / กัสสปะ สุขเอี่ยม / มหาวิยาลัย 2549 /Full Text
Subject
การเข้ารหัสลับข้อมูล
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
152 การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Quality assurance operation at the faculty of Medicine, Chiang mai University / นันทกา ชัยบาล / 2549 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะแพทยศาสตร์ -- การบริหาร
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
153 การดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสิริมังคลานุสรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ = Internal quality assurance operation in Sirimangkalanusorn school, Chiang Mai Province / เรณู ชุ่มวารี / 2549 /Full Text
Subject
ประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรียน -- เชียงใหม่
154 การดำเนินงานเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประถมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 = Implementation of Prathom Suksa students caring system of schools attached to the office of Chiang Mai Education Area 1 / ประภาศรี ศรีวงค์พันธ์ / 2549 /Full Text
Subject
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
โรงเรียน -- เชียงใหม่
นักเรียนประถมศึกษา -- การดูแล -- เชียงใหม่
155 การดำเนินงานของร้านอินเทอร์เน็ต ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The Business operations of internet shops in Mueang District, Chiang Mai Province / ธีระ จรัสวุฒิยากร / 2549 /Full Text
Subject
ธุรกิจขนาดย่อม -- เชียงใหม่
อินเตอร์เน็ต
156 การดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานในจังหวัดเชียงใหม่ = The Operation of community enterprises in the wicker product sector in Chiang Mai Province / ธนาคาร เรืองศิลป์สุวิทย์ / 2549 /Full Text
Subject
การจัดการธุรกิจ
วิสาหกิจชุมชน
เครื่องจักสาน -- เชียงใหม่
กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสาน
157 การดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้าในจังหวัดเชียงใหม่ = The Operations of community enterprises in the Fabric Products Sector in Chiang Mai Province / มนเทียร โรหิตเสถียร / 2549 /Full Text
Subject
วิสาหกิจชุมชน -- เชียงใหม่
กลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้า
ผ้า
158 การดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารในจังหวัดเชียงใหม่ = The Operations of small and micro community enterprises in the Food Product Sector in Chiang Mai Province / สุธีรา ไชยเทพ / 2549 /Full Text
Subject
วิสาหกิจชุมชน -- เชียงใหม่
กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร
159 การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครลำปาง = Internal education quality assurance operation in educational institutions attached to Nakhon Lampang Municipality / สราวุธ สมอินสอน / 2549 /Full Text
Subject
ประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรียน -- ลำปาง
160 การดำเนินงานประกันคุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = Educational quality assurance performance of basic education institutions, MaeChaem District, Chiang Mai Province / นัทธพงศ์ วงศ์ประสิทธิ์ / 2549 /Full Text
Subject
ประกันคุณภาพการศึกษา -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
โรงเรียน -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74