ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1473 รายการ จากคำว่า 2549

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1461 อุปนิสัย 7 ประการของวัยรุ่นที่เป็นเลิศ ระหว่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีระดับปัญหาแตกต่างกัน ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = The Seven habits of highly effective teens among mathayomsuksa 4 students with different levels of problems in Chiang Mai Municipality / อุมาภรณ์ เพชรหลิม / 2549 /Full Text
Subject
ความสำเร็จ -- แง่จิตวิทยา
วัยรุ่น
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
1462 อุปสรรคของผู้ดูแลในการปฏิบัติตามโปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีพัฒนาการช้าในสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ = Caregivers barriers of practicing the child developmental promotion program among delayed development children at Rajanagarindra Institute of Child Development, Chiang Mai Provice / นพวรรณ บัวทอง / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1463 อุปสรรคต่อการปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Barriers to evidence-based nursing practice as perceived by professional nures in outpatients department at Maharaj Nakorn Chiangmai Hospital / กติรัชช์ มะหะสุ / 2549 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
การพยาบาล -- เชียงใหม่
Dissertations, Academic -- Nursing
1464 อุปสรรคต่อการปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ ในหน่วยงานผู้ป่วยวิกฤต โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ = Bariers to evidence-based nursing practice as perceived by professional nurses in critical care units, Uttaradit Hospital / จารุวรรณ วงศ์วิเศษ / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1465 อุปสรรคต่อการปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ ในหอผู้ป่วยศัลยกรรมโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ = Bariers to evidence-based nursing practice as perceived by professional nurses in surgical units, Uttaradit Hospital / ดุสิตรา ทองศรีจันทร์ / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1466 อุปสรรคต่อการปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ ในหอผู้ป่วยอายุรกรรมโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ = Bariers to evidence-based nursing practice as perceived by professional nurses in medical units, Uttaradit Hospital / วิลาวัณย์ กาไหล่ทอง / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1467 อุปสรรคต่อการปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยศัลยกรรมโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ = Barriers to evidence-based nursing practice as perceived by professional nurses in surgical units, Chiang Rai regional hospital / อุไร ไชยวังผา / 2549 /Full Text
Subject
พยาบาลวิชาชีพ -- เชียงราย
การพยาบาล -- เชียงราย
Dissertations, Academic -- Nursing
1468 อุปสรรคต่อการปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ตามการรับรู้ของพยาบาลอาชีพ ในหน่วยงานผู้ป่วยวิกฤตโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ = Barriers to evidence-Based nursing practice as perceived by professional nurses in critical care units, Chiang Rai Regional Hospital / แสงจันทร์ กลิ่นชิด / 2549 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
การพยาบาล -- เชียงราย
Dissertations, Academic -- Nursing
1469 อุปสรรคในการดูแลตนเองของผู้ป่วยภาวะความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้ในโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ = Barriers to self-care of uncontrolled patiens in Chiang Mai Municipality Hospital / วันทนา ทีฆพุฒิ / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1470 อุปสรรคในการดูแลผู้ป่วยภาวะใกล้ตายของพยาบาลงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Barriers to care for dying patients among nurses in Medical Nusing seetion, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / ตุลา วงศ์ปาลี / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1471 เอกสิทธิ์วิชาชีพการพยาบาลของพยาบาลประจำการหน่วยงานวิกฤต โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ = Professional nursing autonomy among staff nurses in critical care units in Chiang Rai Regional Hospital / ปิยธิดา ทิพสูตร / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1472 เอกสิทธิ์วิชาชีพการพยาบาลของพยาบาลประจำโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเชียงราย = Professional nursing autonomy among staff nurses in community hospitals, Chiang Rai Province / ปรางวลี อนุภาพวิเศษกุล / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1473 เอกสิทธิ์วิชาชีพการพยาบาลประจำการหอผู้ป่วยสามัญ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ = Professional nursing authonomy among staff nurses in general wards of Chiang Rai Regional Hospital / พิกุล สุนทรประดิษฐ์ / 2549 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
การพยาบาล -- เชียงราย
Dissertations, Academic -- Nursing


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74