ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1473 รายการ จากคำว่า 2549

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1441 สัมฤทธิ์ผลของการนำวิธีการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทแรงงานมาใช้ในศาลแรงงานภาค 5 = The Achievement of implementation of mediation procedure in the Labour Court, Regions 5 / สุมิตรา สุวรรณรงค์ / 2549 /Full Text
Subject
ศาลแรงงาน
การไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทแรงงาน
1442 สารสนเทศทางการบัญชีสำหรับการวางแผนกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้าง ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Accounting information systems in planning marketing strategies in construction supply business in Mueang District, Chiang Mai Province / จุมภฏ สนิทธางกูร / 2549 /Full Text
Subject
การบัญชี
การตลาด
วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง -- เชียงใหม่
1443 สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ทางคลินิกในการพัฒนาวิชาชีพของพยาบาลประจำการโรงพยาบาลมหราชนครเชียงใหม่ = Clinical learning environment for professional development among staff nurses, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / สุดาพร บรรณจักร์ / 2549 /Full Text
Subject
พยาบาล -- เชียงใหม่
สิ่งแวดล้อม
ทักษะทางคลินิก -- เชียงใหม่
Dissertations, Academic -- Nursing
1444 สีของตัวอักษรที่เหมาะสมที่ส่งผลต่อความคงทนในการจำพยัญชนะไทยของเด็กดาวน์ซินโดรม = Effect of proper letter's color on memory retention of Thai consonants of children with Down's Syndrome / กฤษฎา พรหมอินทร์ / 2549 /Full Text
Subject
สี
ตัวอักษร
ภาษาไทย -- ตัวอักษร
การจำ
เด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้ -- พิษณุโลก
1445 สื่อมวลชนท้องถิ่นกับภาพลักษณ์ของนักการเมือง ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Local mass media and the images of Chiang Mai municipality proliticians / ชาตรี เชื้อมโนชาญ / 2549 /Full Text
Subject
นักการเมือง -- เชียงใหม่
สื่อมวลชน
เทศบาลนครเชียงใหม่
1446 สุขภาวะของผู้ที่เป็นโรคจิตเภทที่มารับบริการที่โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย = Well-Being of person with schizophrenia receiving services at Wiang Pa Pao Hospital, Chiang Rai Province / อัปสร เหมนาไลย / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1447 เส้นลวดนาโนซิงค์ออกไซด์โดยการออกซิเดชันของผงสังกะสีเพื่อใช้เป็นเซนเซอร์เอทานอล = Zinc oxide nanowires by oxidation of zinc powder for ethanol sensor / ชาญชัย วิริยะวรสกุล / 2549 /Full Text
Subject
เส้นลวด
สังกะสีออกไซด์
1448 หลักสิทธิมนุษยชนในอิสลาม : การศึกษาแนวคิดอะฮ์ลุซซุนนะฮ์วัลญามาอะฮ์ = The principle of human rights in Islam : the study of the Ahlussunnah wal Yamaah concept / ดิเรก เหมนคร / 2549 /Full Text
Subject
สิทธิมนุษยชน
ศาสนาอิสลาม
1449 หัวตรวจวัดไอเอทานอลที่ประดิษฐ์จากท่อนาโนคาร์บอน = Ethanol vapor sensor fabricated from carbon nanotubes / วีรานุช สายจันทร์ / 2549 /Full Text
Subject
สารกึ่งตัวนำ
ไอเอทานอล
ท่อนาโนคาร์บอน
1450 อัตราผลตอบแทนของสังคม และส่วนบุคคลของการลงทุนทางการศึกษา ณ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว = Rate of return on social and personal education investment at Faculty of Economics and Business Management, the National University of Laos / วีระชัย พรแก้ว / 2549 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว. คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
การลงทุน -- ลาว
การศึกษา -- ลาว
1451 อัตราผลตอบแทนส่วนบุคคลของการลงทุนทางการศึกษา : กรณีศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = The Private rate of returns in education : a case study of accounting, Faculty of Business Administration, Chiang Mai University / นิจพร บานนิกุล / 2549 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบัญชี -- หลักสูตร
การลงทุนทางการศึกษา -- เชียงใหม่
1452 อัลกอริทึมการเรียงลำดับที่มีข้อจำกัดโดยใช้การสุ่ม = Sorting algorithm with constraints using randomization / เสาวลักษณ์ รัตนอุดมสวัสดิ์ / 2549 /Full Text
Subject
คอมพิวเตอร์อัลกอริทึม
1453 อัลกอริทึมดับเบิลอีลีพส์ : อัลกอริทึมที่ใช้ลดความเสื่อมจากช่องสัญญาณและหาค่าเฟสแบบบอด = Double-Ellipse algorithm : Algorithm for blind equalization and carrier phase recovery / สมิทธ ชาญมานนท์ / 2549 /Full Text
Subject
คอมพิวเตอร์อัลกอริทึม
อัลกอริทึม
1454 อาการอ่อนเปลี้ยในเด็กป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัดและการจัดการโดยผู้ปกครอง = Fatigue in children with cancer receiving chemotherapy and management by Parents / สายฤดี ลีลาวิริยะกุล / 2549 /Full Text
Subject
มะเร็ง -- การพยาบาล
ผู้ป่วย
เคมีบำบัด
Dissertations, Academic -- Nursing
1455 อาชีพการทำเครื่องถมในอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช = Nielloware making occupation in Mueang District, Nakhon Si Thammarat Province / วิไลศรี ชำนาญกิจ / 2549 /Full Text
Subject
อาชีพ -- นครศรีธรรมราช
เคารื่องถม -- นครศรีธรรมราช
1456 อาหารที่ใช้ในการฟ้อนผีเม็ง = Food used in fon-peemeng / สุทธิพงค์ พัฒนวิบูลย์ / 2549 /Full Text
Subject
อาหารไทย (ภาคเหนือ)
การรำ -- ไทย (ภาคเหนือ)
1457 อิทธิพลของกลุ่มผลประโยชน์ในเขตเทศบาลตำบลแม่โจ้ต่อการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล = The Influence of interest groups in Maejoe municipality on the election of mayor and municipla councilors / สุดเขต สกุลทอง / 2549 /Full Text
Subject
กลุ่มอิทธิพล -- สันทราย (เชียงใหม่)
เทศบาลตำบลแม่โจ้
1458 อิทธิพลของส่วนประสมการตลาดบริการที่มีต่อนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ ในการเลือกใช้บริการโรงแรมเครือข่ายในจังหวัดเชียงใหม่ = Influences of services marketing mix on British tourists in choosing Chain Hotels in Chiang Mai province / ไตรภพ โคตรวงษา / 2549 /Full Text
Subject
นักท่องเที่ยวต่างชาติ -- เชียงใหม่
โรงแรม -- เชียงใหม่
การตลาด
1459 อิทธิพลจากการ์ตูนญี่ปุ่นที่ส่งผลต่อจินตนาการและความฝันเฟื่อง = Influence of Japanses comics on imagination and fantasy / เอกพล ไชยพรหม / 2549 /Full Text
Subject
ภาพพิมพ์
การ์ตูน
จินตนาการ
1460 อุปนิสัย 7 ประการของผู้มีประสิทธิผลสูง ของอาจารย์แนะแนวผู้ให้คำปรึกษา ที่มีความสำเร็จในงานแตกต่างกัน = The Seven habits among highly effective people of guidance counselors with different levels of job success / ฉันทวรางค์ ประหยัดผล / 2549 /Full Text
Subject
ความสำเร็จ -- แง่จิตวิทยา
อาจารย์ที่ปรึกษา -- ไทย (ภาคเหนือ)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74