ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1473 รายการ จากคำว่า 2549

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1401 วิกฤตจากการลดลงของพระภิกษุและสามเณรในจังหวัดเชียงใหม่ = Crisis of decreasing number of monks and novices in Chiang Mai / พัชรินทร์ ปินตา / 2549 /Full Text
Subject
สงฆ์ -- เชียงใหม่
สามเณร -- เชียงใหม่
1402 วิเคราะห์การออกแบบเพื่อการประชาสัมพันธ์ : กรณีศึกษาบริษัทไทยซิลค์ วิลเลจ = Analysis of design for public relations : a case study of Thai Silk Village Company / อัจฉรา ขนทอง / 2549 /Full Text
Subject
การประชาสัมพันธ์ -- การออกแบบ
1403 วิถีชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพของชายขายบริการทางเพศในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Life styles and health behaviors of male sex workers in Mueang Chiang Mai District / สิทธิพงษ์ ทิปัญญา / 2549 /Full Text
Subject
สุขภาพ
ผู้ชายขายตัว -- เชียงใหม่
1404 วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ = Visible Spectrophotometer processed by computer / อภิชาต เหล็กงาม / 2549 /Full Text
Subject
คอมพิวเตอร์
วิสิเลิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร์
1405 เว็บเซอร์วิสพจนานุกรมภาษาอังกฤษ = English dictionary web service / ดวงฤทัย เขื่อนใจ / 2549 /Full Text
Subject
เว็บไซต์ -- การออกแบบ
การพัฒนาเว็บไซต์
ภาษาอังกฤษ -- การแปล
1406 เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานของบุคคลากรพยาบาลหอผู้ป่วยสมเด็จย่าศัลยกรรมในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ = Time spent on tasks performance among nursing personnel of somdetya surgery ward, Chiang Rai Regional Hospital / ศศิธร ชำนาญยา / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1407 เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรพยาบาล หอผู้ป่วยในโรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร จังหวัดเชียงราย = Time spent on tasks performance among nursing personnel of inpatient ward, Somdetprayannasangworn Hospital, Chiang Rai Province / ถนอมจิตร คำเป๊ก / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1408 เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรพยาบาลในหน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ = Time spent on tasks performance among nursing personnel in an accident and emergency unit, Chiang Rai Regional Hospital / สายสม รุจิพรรณ / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1409 เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรพยาบาลหน่วยงานวิสัญญี โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ = Time spent on tasks performance among nursing personnel of anesthesia unit, Chiang Rai Regional Hospital / ยุพิน บุญปถัมภ์ / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1410 เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรพยาบาลหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 1 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ = Time spent on tasks performance among nursing personel of pediatric ward 1, Chiang Rai Regional Hospital / สุนิศา บุตรขุนทอง / 2549 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
การพยาบาล -- เชียงราย
เวลา
Dissertations, Academic -- Nursing
1411 เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรพยาบาลหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิงโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ = Time spent on tasks performance among nursing personnel of female surgery ward, Chiang Rai Regional Hospital / ภัทราพร แก้วประทุม / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1412 ศักยภาพของการผลิตและการใช้สมุนไพรที่ยั่งยืนในชุมชนล้านนา / พาณี ศิริสะอาด / 2549 /Full Text
Subject
Herbs -- Therapeutic use
Medicinal plants -- Thailand, Northern
1413 ศักยภาพของผู้ประกอบการในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในการเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม = The Competency of entrepreneurship in Mueang Chiang Mai Province of SMEs / พิชญาภรณ์ พุ่มไพศาลชัย / มหาวิทาลัย 2549 /Full Text
Subject
ผู้ประกอบการ -- เชียงใหม่
ธุรกิจขนาดกลาง
ธุรกิจขนาดย่อม
1414 ศักยภาพในการพัฒนากองทุนหมู่บ้านให้เป็นธนาคารหมู่บ้านของหมู่บ้านบ้านป่าไผ่กลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Potentials of developing community village fund to a community village Bank of Bann Pa Pai Klang, San Kamphaeng District, Chiang Mai Province / ราเชนทร์ บุญวงค์ / 2549 /Full Text
Subject
กองทุนหมู่บ้าน
ธนาคารชุมชน -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
บ้านป่าไผ่กลาง (เชียงใหม่)
1415 สตรีชนบทภาคเหนือกับกระบวนการประชาสังคมในชุมชน = Northern rural women and civil society process in community / สมรักษ์ อริยะ / 2549 /Full Text
Subject
สตรีชนบท -- ไทย (ภาคเหนือ)
ประชาสังคม -- ไทย (ภาคเหนือ)
ชุมชน
1416 สถานการณ์เกี่ยวกับเด็กที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาโรคเอดส์ในชุมชน = Conditions concerning HIV affected children in communities / ทัศน์วรรณ พรมภิชัย / 2549 /Full Text
Subject
ชุมชน
โรคเอดส์ -- เชียงใหม่
เด็ก -- ผลกระทบจากการศึกษา
1417 สภาพการใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษาของโรงเรียนประถมศึกษาในอำเภอออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ = Conditions of sound laboratory utilization of primary schools in Omkoi District, Chiang Mai Province / อัญชุลี กันชาติ / 2549 /Full Text
Subject
ห้องปฏิบัติการภาษา
ภาษา
โรงเรียนประถมศึกษา -- อมก๋อย (เชียงใหม่)
1418 สภาพการปฏิบัติงานของคณาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = The State of faculty member's performance, Faculty of Medicine, Chiang Mai University / จารุลักษณ์ กลั่นกลิ่น / 2549 /Full Text
Subject
อาจารย์มหาวิทยาลัย -- เชียงใหม่
1419 สภาพการวิจัยในชั้นเรียนของครูประถมศึกษาในอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ = Conditions of primary school teachers' classroom research in Chai prakan District, Chiang Mai Province / รัตนาภรณ์ วรรณ์คำ / 2549 /Full Text
Subject
ครู -- ไชยปราการ (เชียงใหม่)
วิจัยชั้นเรียน
1420 สภาพปัจจุบันการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 = Current state of school - based management in basic education institution attached to the office of Ubon Ratchathani Educational Service Area 2 / อดิศักดิ์ จันทะนาม / 2549 /Full Text
Subject
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียน -- อุบลราชธานี


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74