ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1473 รายการ จากคำว่า 2549

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1381 ระยะเวลาในการเก็บรักษาและระดับความชื้นของตู้ฟักที่เหมาะสมต่ออัตราการฟักออก รวมทั้งสมรรถภาพการผลิตของลูกนกกระจอกเทศ = Optimum stroage time and humidity of incubator on hatchability as well as performance of ostrich chicks / โชติวิทย์ ธัมโรฒ / 2549 /Full Text
Subject
นกกระจอกเทศ -- ไข่ -- การฟัก
เครื่องฟักไข่
ไข่ -- การฟัก -- เครื่องจักรกล
นกกระจอกเทศ -- การเลี้ยง
1382 รายได้ของประชาชนที่มีผลต่อการเลือกตั้งท้องถิ่น : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ = People's income affecting the local elections : a case study of Ban Klang Municipality, San Pa Tong District, Chiang Mai Province / วีรพล แก้วสุภา / 2549 /Full Text
Subject
การเลือกตั้ง -- สันป่าตอง (เชียงใหม่). ตำบลบ้านกลาง
รายได้ -- สันป่าตอง (เชียงใหม่). ตำบลบ้านกลาง
เทศบาลตำบล
1383 รูปทรงของพื้นที่ว่าง = Form of space / เฉลิมชนม์ จิตจินดา / 2549 /Full Text
Subject
ภาพพิมพ์
รูปทรง
พื้นที่ว่าง
1384 รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพจักสาน ตำบลหนองแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Education management model for wickerworking career development at Nong Kaew Subdistrict, Hang Dong District, Chiang Mai Province / อมรรัตน์ ท่วมแก้ว / 2549 /Full Text
Subject
อาชีพ
การพัฒนาอาชีพ
เครื่องจักสาน -- หางดง (เชียงใหม่)
1385 รูปแบบการเดินทางและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินตามเส้นทางการให้บริการรถไฟฟ้ากรุงเทพมหานคร = Travel pattern and land use change along the route of the Bangkok mass transportation electrical train system / อาทิตย์ คงสมศักดิ์ศิริ / 2549 /Full Text
Subject
การใช้ที่ดิน -- กรุงเทพฯ
การเดินทาง
การสำรวจเส้นทาง -- กรุงเทพฯ
เส้นทางรถไฟฟ้า
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ (บีทีเอส)
1386 รูปแบบของการปรับตัวทางสังคมของนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง = Pattern of social adjustment of students with high learning achievement / สุรางค์ อุสาหะ / 2549 /Full Text
Subject
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน -- เชียงราย
การปรับตัวทางสังคม
1387 รูปวิธานจัดจำแนกถึงระดับวงศ์ของแมงมุมในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ = Identification key to families of spiders of Doi Suthep-Pui National Park, Chiang Mai province / ธนภูมิ จามิกรานนท์ / 2549 /Full Text
Subject
แมงมุม -- การจำแนก
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
1388 แรงจูงใจในการทำงานของพนักงานธนาคารระดับปฏิบัติการของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร = Motivation factors of operation employees at Krung Thai Bank Public Company Limited, Head Office, in Bangkok Metropolitan / อุกฤษฏ์ เกตุกัณหา / 2549 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) -- พนักงาน
การจูงใจในการทำงาน -- กรุงเทพฯ
1389 แรงจูงใจในการให้บริการประชาชนของพนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ = Motivation for providing public service of Chiang Mai Municipality personnel / ดารเนตร สิทธิหาญ / 2549 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่ -- พนักงาน
แรงจูงใจ (จิตวิทยา)
บริการสาธารณะ -- เชียงใหม่
1390 แรงผลักดันในตนและอุปสรรคในการเข้าร่วมการศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน เขตภาคเหนือ = Motivationa orientation and barriers to participate in continuing nursing education among nurses in community Hospitals, Northern Region / เอกจิตรา จินดาทอง / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Nursing
1391 แรงสนับสนุนทางสังคมที่ผู้สูงอายุได้รับในชุมชนบ้านนาแก ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ = Social support received by the elderly in Nakae Community Huay-Or Subdistrict, Long District, Phare Province / ลักขณา ลี้ประเสริฐ / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1392 ลักษณะการอบรมเลี้ยงดูกับการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง = Child-rearing practices and self-esteem of mathayom suksa 4 students at Assumption College Lampang / นพวรรณ์ เฉลิมสุข / 2549 /Full Text
Subject
ความนับถือตนเอง -- ลำปาง
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ลำปาง
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- ลำปาง
1393 ลักษณะกาเรียนรู้และกลวิธีการเรียนรู้ของชาวต่างประเทศที่เรียนภาษาไทย ในฐานะภาษาต่างประเทศ = Learning styles and learning strategies of foreigners studying Thai as a foreign language / วรพงศ์ ไชยฤกษ์ / 2549 /Full Text
Subject
ภาษาไทย
ชาวต่างประเทศ -- เชียงใหม่
1394 ลักษณะของสนามกอล์ฟที่นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเลือกใช้ในจังหวัดเชียงใหม่ = The Attributes of golf courses in Chiang Mai chosen by the Japanese tourists / ภัทริณี วรวัลย์ / 2549 /Full Text
Subject
สนามกอล์ฟ -- เชียงใหม่
นักท่องเที่ยวต่างชาติ -- ญี่ปุ่น
1395 ลักษณะเฉพาะของเชื้อแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนในเนื้อเยื่อกล้วยไม้สกุลหวายที่ปลูกโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ = Characteristics of inoculated endophytic N2-fixing bacteria in dendrobium sp. plantlets tissue culture / วรยุวัน ชวนไชยสิทธิ์ / 2549 /Full Text
Subject
แบคทีเรีย
การตรึงไนโตรเจน
กล้วยไม้ -- การเลี้ยง
1396 ลักษณะทางพุทธศาสนากับภาวะสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ ในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวีเอดส์ = Characteristics of Buddhism and mental health status of elderly persons in HIVAIDS affected families / กฤษณา ชมภูมิ่ง / 2549 /Full Text
Subject
สุขภาพจิต
ผู้สูงอายุ -- เชียงใหม่
โรคเอดส์
ครอบครัว
1397 ลักษณะมุ่งอนาคตของนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 3 ที่เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จันทบุรี = Future orientation of grade level 3 students social studies, religion and culture at Suksasongkroh Chantaburi School / พรรณี สมศักดิ์ / 2549 /Full Text
Subject
สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ศาสนา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
วัฒนธรรม -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- จันทบุรี
1398 ลักษณะสมบัติของการวัดการไหลด้วยเครื่องวัดแบบข้องอ สำหรับน้ำยิปซัมในระบบกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ หน่วยที่ 8-11 = Characteristics of flow measurement using elbow meter for gypsum slurry in flow gas desulfurization system at Mae Moh power plant unit 8-11 / เฉลิมเกียรติ สวรรค์วงศ์ / 2549 /Full Text
Subject
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
ยิปซัม
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ -- การบำบัด
1399 ลักษณะสมบัติทางความร้อนของครีบแบบบานเกล็ดที่การไหลเลขเรย์โนลดส์ต่ำ = Thermal characteristics of louvered fins at low Reynolds number flow / วันวิวา หลักหนองบุ / 2549 /Full Text
Subject
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน -- การออกแบบและการสร้าง
ความร้อน -- การถ่ายเท
การไหลของอากาศ
1400 วัฒนธรรมทางการเมืองในชุมชนกะเหรี่ยงตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Political cultre of Karen community in Mae Ngao Sub-district, khun Yuam district, Mae Hong Son province ภิชนุ แก้วยอด / ภิชณุ แก้วยอด / 2549 /Full Text
Subject
วัฒนธรรมทางการเมือง -- ขุนยวม (แม่ฮ่องสอน). ตำบลแม่เงา
กะเหรี่ยง


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74