ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1473 รายการ จากคำว่า 2549

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
121 การใช้เทคนิคเอไอซีในการแก้ปัญหานักเรียนติดเกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ในโรงเรียนปล้องวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย = Using A-I-C Technique for treating students addicted to online computer games in Plong Wittayakom School, Thoeng District, Chiang Rai Province / สุภัทร ชูประดิษฐ์ / 2549 /Full Text
Subject
เกมคอมพิวเตอร์
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เทิง (เชียงราย)
122 การใช้นิทานเพื่อพัฒนาคุณลักษณะความมีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 = Use of storytelling to develop discipline and responsibility characteristics of kindergarten 1 students / นิลุบล สินธุปัน / 2549 /Full Text
Subject
นิทาน
วินัย
ความรับผิดชอบ
นักเรียนอนุบาล
การศึกษาขั้นอนุบาล -- ลำพูน
123 การใช้นิทานเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการควบคุมอารมณ์ตนเองของนักเรียนชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ช่วงชั้นที่ 1 = Using tables to enhance emotional controlling behavior of Karen Grade Level 1 students / ปียานันต์ บุญธิมา / 2549 /Full Text
Subject
นิทาน
ความฉลาดทางอารมณ์
กะเหรี่ยง
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
124 การใช้เนื้อเลาะกระดูกไก่ด้วยเครื่องจักรและสารทดแทนไขมันเพื่อผลิตไส้กรอกที่มีคอเลสเตอรอลต่ำ = Incorporating of mechanically deboned chicken meat and fat-replacer to produce low cholesterol sausages / หทัยรัตน์ ปันคำมูล / 2549 /Full Text
Subject
ไส้กรอก
ไส้กรอกไก่
เนื้อไก่
โคเลสเตอรอล
125 การใช้บทเพลงประกอบการสอนของครูภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 2 ในอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย = Using songs teaching by Thai teachers in Second Grade Level, Wiangpapao District, Chiang Rai Province / กฤษฎากร วิชัยสืบ / 2549 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
เพลง
นักเรียนประถมศึกษา -- เวียงป่าเป้า (เชียงราย)
126 การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อพัฒนาความสามารถด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนบกพร่องทางการเห็น = Use of computer - assisted instruction lessen to develop English grammar competency for students with visual impairment / นิตยา ปุ๊ดปา / 2549 /Full Text
Subject
การศึกษาพิเศษ -- เชียงใหม่
เด็กที่มีความบกพร่องทางสายตา
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
ภาษาอังกฤษ -- ไวยากรณ์
127 การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาความรู้ คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับต้นที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ = Using of computer-assisted instruction to develop English vocabulary knowledge for beginner level students with physical impairment / บัวเรียม พรมจีน / 2549 /Full Text
Subject
การศึกษาพิเศษ -- เชียงใหม่
เด็กพิการ
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
ภาษาอังกฤษ -- คำศัพท์
128 การใช้แบบฝึกการเขียน เพื่อส่งเสริมการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ = Use of creative writing exercised to enhance creative writing skill of physically impaired students สุชานาถ ยอดอินทร์พรหม / สุชานาถ ยอดอินทร์พรหม / 2549 /Full Text
Subject
การศึกษาพิเศษ -- เชียงใหม่
เด็กพิเศษ -- เชียงใหม่
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ -- เชียงใหม่
129 การใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราแม่กด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ อำเภอเมืองลำพูน = Using writing skill exercises of words with non-corresponding final consonants to Mae-Kod category for Prathom Suksa 4 students of Pratu Lee Municipality School, Mueang Lamphun District / ณัฐณี ศรีคำ / 2549 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ภาษาไทย -- คำ
นักเรียนประถมศึกษา -- ลำพูน
130 การใช้ประโยชน์ของมันเฮย์เป็นอาหารโค = Utilization of cassava hay as cattle feed / ขนิษฐา ติคำ / 2549 /Full Text
Subject
โค -- อาหาร
มันเฮย์
มันสำปะหลัง
131 การใช้ประโยชน์ได้จากกากข้าวมอลต์สดเป็นอาหารโคนม = Utilization of wetmalt residue as dairy cattle feed ;Utilization of wetmalt residue as dairy cattle feed / วิจิตรา ทองแก้ว / 2549 /Full Text
Subject
กากข้าวมอลต์
มอลต์
โคนม -- อาหาร
โคนม -- การเลี้ยง
132 การใช้ประโยชน์และการจัดการทรัพยากรที่ดินของบ้านงาแมงและขุนสาบ ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ = Utilization and management of Land Resource at NgaMang and Khun Saab Villages, Mae Saab Sub-district, Samoeng District, Chiang Mai Province / จรวยพร ซาวขัด / 2549 /Full Text
Subject
การใช้ที่ดิน -- สะเมิง (เชียงใหม่). ตำบลแม่สาบ
การใช้ที่ดินในชนบท -- สะเมิง (เชียงใหม่). ตำบลแม่สาบ
ที่ดินเพื่อการเกษตร
การจัดการดิน
133 การใช้โปรแกรมไมโครเวิลด์โปรเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 = Using Micro Worlds Pro Program to develop creative thinking of Prathom Suksa 4 students / ศิขรินทร์ธาร รินเชื้อ / 2549 /Full Text
Subject
ความคิดสร้างสรรค์ -- เชียงใหม่
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
โลโก (ภาษาคอมพิวเตอร์)
134 การใช้แผนการสอนเพื่อเพิ่มความสามารถการใช้มือสำหรับเด็กสมองพิการ = Use of lesson plans to improve hand functions of a student with cerebral palsy / สุพัตรา นามวงค์ / 2549 /Full Text
Subject
แผนการสอน
เด็กพิการ -- ลำปาง
ปัญญาอ่อน
135 การใช้เพลงประกอบการเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง จำนวนนับสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ = Ues of songs to supplement mathematics learning on counting numbers for prathom suksa 1 student with visual impairment, Sunthijintana School for the blind, Phare Province นภาพร ยอดเวียงไชย / นภาพร ยอดเวียงไชย / 2549 /Full Text
Subject
เพลง
การนับ
นักเรียนประถมศึกษา -- แพร่
136 การใช้แพทย์ทางเลือกเสริมการแพทย์แผนปัจจุบันในการดูแลตนเองของผู่ป่วยมะเร็ง = Using alternative medical care to supplement modern medical treatment for self-health care of cancer patients / พัชรี บิดา / 2549 /Full Text
Subject
มะเร็ง
การแพทย์ทางเลือก
137 การใช้ภาพการ์ตูนเพื่อสร้างเสริมการเขียนสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = Use of cartoons to enhance creative writing for Prathom Suksa 6 student / จิรภรณ์ เดชนาเกร็ด / 2549 /Full Text
Subject
การเขียน -- เชียงใหม่
การ์ตูน
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
138 การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้เรื่อง ของเล่นพื้นบ้าน = Use of local wisdom for learning provision on the topic of folk toys / สายสุนีย์ หมอดู / 2549 /Full Text
Subject
การเรียนรู้
ภูมิปัญญาชาวบ้าน -- เชียงใหม่
ของเล่น -- เชียงใหม่
139 การใช้ระบบแลกเปลี่ยนภาพเพื่อการสื่อสารในการพัฒนาการสื่อสารของเด็กออทิสติก ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี = Use of the picture exchange communication system (PECS)to Develop Communication of the Autistic Child at Special Education Center, Chantaburi Province / ทิพวรรณ ปิโยปกรณ์ / 2549 /Full Text
Subject
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
เด็กออทิสติก -- การศึกษา
การศึกษาพิเศษ
การสื่อสาร
การสื่อทางภาษา
140 การใช้สมุดภาพเสริมทักษะการสื่อสารเรื่อง เวลา ในเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายและสุขภาพที่มีปัญหาทางด้านการพูดและการเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 = Using pictorial books to enhance communication skill on time for physically impaired children with speaking and writing problems at Prathom Suksa 1 / กวีกานต์ ศิริลา / 2549 /Full Text
Subject
เด็กพิเศษ -- เชียงใหม่
เวลา


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74