ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1473 รายการ จากคำว่า 2549

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1201 ผลของการใช้อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ในการสื่อสารต่อความพึงพอใจของผู้ป่วยเด็กที่ใส่ท่อทางเดินหายใจและของพยาบาล = Effects of electronic communication device utilization on the satisfaction of intubated pediatric patients and nurses / สุกัลยา อินต๊ะบุญมา / 2549 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้ป่วย
อิเล็กทรอนิกส์
การสื่อสาร
Dissertations, Academic -- Nursing
1202 ผลของการเตรียมเพื่อการคลอดด้วยตนเองต่อความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตัวในระยะคลอดของสตรีครรภ์แรก = Effect active of birth preparation on knowledge, attitude and practice during labor among primigravidas / ทัศนีย์ กลั่นเขตรกิจ / 2549 /Full Text
Subject
สตรีมีครรภ์
การคลอด
Dissertations, Academic -- Nursing
1203 ผลของการเตรียมร่างกายแบบอบอุ่นร่างกายแบบทั่วไปและตามด้วยการยึดเหยียดกล้ามเนื้อกับการเตรียมร่างกายแบบการยืดเหยียดกล้ามเนื้อและตามด้วยการอบอุ่นร่างกายแบบทั่วไปที่มีต่อความสามารถในการทำงานแบบไม่ใช้ออกซิเจนสูงสุด = Effects of body preparing by General Warming Followed by Muscle Stretching and the Preparing by Muscle Stretching Followed by General Warming on Maximum Anaerobic Working Ability / พัฒนา นันทขว้าง / 2549 /Full Text
Subject
ร่างกาย
กล้ามเนื้อ
ออกซิเจน
1204 ผลของการประกันการว่างงานต่อนายจ้างและผู้ประกันตน ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Effects of unemployment insurance on employer and the insured persons in Mueang District, Chiang Mai Province / กนกกานต์ เขตหิรัญกนก / 2549 /Full Text
Subject
การว่างงาน -- เชียงใหม่
แรงงาน -- เชียงใหม่
นายจ้าง
1205 ผลของการผสานศิลปะกับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มต่อความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองต่ำและภาวะซึมเศร้าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น = Effects to integrating arts with group counseling on low self - esteem and depression of junior high school students / พิลาสินี วงษ์นุช / 2549 /Full Text
Subject
การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม
ความนับถือตนเอง
ความซึมเศร้า -- เชียงใหม่
1206 ผลของการฝึกด้วยน้ำหนักที่มีประสิทธิภาพในการเสิร์ฟเทนนิส = Effects of efficient weight training on tennis services / พลเทพ สุขศิริ / 2549 /Full Text
Subject
เทนนิส
น้ำหนัก
1207 ผลของการฝึกทักษะการดูแลตนเองในด้านการทำความสะอาดเสื้อผ้าด้วยมือ โดยใช้เทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรม สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโรงเรียนกาวิละอนุกูล = Results of self care practice regarding manual clothes washing using behavioral teaching techniques for children with Mental Retardation, Kawila Anukul School / พิสมัย วิสัย / 2549 /Full Text
Subject
ปัญญาอ่อน
การศึกษาพิเศา -- เชียงใหม่
ความสะอาด
1208 ผลของการฝึกพลัยโอเมตริกของกล้ามเนื้อหัวไหล่ที่มีผลต่อความแรงในการเสิร์ฟของนักกีฬาเทนนิสเยาวชนตัวแทนเขตการศึกษา 8 = Effect of deltoid muscle plyometric training on the serving power of the youth tennis players representing he education region 8 / วรางคณา สารศิลป์ / 2549 /Full Text
Subject
นักเทนนิส -- ไทย (ภาคเหนือ)
การฝึกกำลังกล้ามเนื้อ
1209 ผลของการฟื้นฟูสภาพที่บ้านต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง = Effect of home rehabilitation on quality of life among stroke patients / บรรณฑวรรณ หิรัญเคราะห์ / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1210 ผลของการเรียนแบบร่วมมือที่มีต่อความสามารถในการนำความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวันและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น = Effects of cooperative learning on science knowledge application in daily life and learning achievement of lower secondary school students / วีนัสนีย์ มณีทิพย์ / 2549 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน -- ลำปาง
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ลำปาง
1211 ผลของการส่งเสริมการดูแลของครอบครัวต่อการป้องกันการเกิดแผลกดทับและข้อยึดติดในผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะ = Effects of promoting familty caregiving on prevention of pressure sore and joint contracture in traumatic brain injured patients / จุฬาวรี ถิ่นทิพย์ / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1212 ผลของการส่งเสริมสุขภาพโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อควบคุมระดับไขมันในเลือดของชุมชนพัฒนาวัดกู่เต้า อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Effects of health promotion through applying learning organization theory on controlling blood lipid level of Wat Ku Tao Developing Community, Mueang Chiang Mai District / คณัสนันท์ ภู่ระหงษ์ / 2549 /Full Text
Subject
วัดกู่เต้า (เชียงใหม่)
การส่งเสริมสุขภาพ -- เชียงใหม่
โคเลสเตอรอล
1213 ผลของการเสริมสร้างความหวังต่อการคิดอยากฆ่าตัวตายในผู้ที่เป็นโรคเอดส์ = Effect of enhancing on suicidal ideation among persons with AIDS / สุมาลี ชัยศรีสวัสดิ์ / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1214 ผลของการเสริมสร้างแรงจูงใจบำบัดรายกลุ่มต่อพฤติกรรมการดื่มสุราของผู้ติดสุราในคลินิกสารเสพติด โรงพยาบาลสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ = Effect of motivational enhancement therapy group on drinking behavior among persons with alcohol dependence at addiction Clinic, Sanpatong Hospital, Chiang Mai Province / ดอกรัก พิทาคำ / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1215 ผลของการให้การปรึกษาแบบผสมผสานต่อความเครียดของญาติผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง = The Effects of eclectic counseling approach on stress of cerebrovascular disease patients' family members / วาสนา ไชยวงค์ / 2549 /Full Text
Subject
ความเครียด (จิตวิทยา)
การให้คำปรึกษา
หลอดเลือดสมอง -- โรค -- ผู้ป่วย
ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
1216 ผลของการให้บริบาลเภสัชกรรมในผู้ป่วยเอดส์รายใหม่ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านรีโทรไวรัสโรงพยาบาลชลบุรี = Pharmaceutical care in naive AIDS patients treated with antiretroviral drug regimen at Chonburi Hospital / ศุลักษณ์ สุนทรส / 2549 /Full Text
Subject
Pharmaceutical care
AIDS (Diseases) -- Patients
Antiretroviruses
1217 ผลของการให้แสงต่อการพัฒนาสีผิวของผลมะม่วงพันธุ์มหาชนกหลังการเก็บเกี่ยว = Effect of illumination on skin color develpoment of harvested mango ruit cv. Mahajanaka / นิรมล ทีอุทิศ / 2549 /Full Text
Subject
มะม่วง -- พันธุ์มหาชนก
มะม่วง -- ผลกระทบจากแสง
เปลือกมะม่วง
1218 ผลของการออกกำลังกายแบบ ไท่ จี๋ ชี่กง ต่อสมรรถภาพปอดและอาการหายใจลำบากในผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง = Effects of Tai Chi Qigong exercise on pulmonary function and dyspnea among the elderly with chronic obstructive pulmonary disease / สมทรง มั่งถึก / 2549 /Full Text
Subject
ผู้สูงอายุ
โรคปอด
การออกกำลังกาย
Dissertations, Academic -- Nursing
1219 ผลของการออกกำลังกายแบบไท่ จี๋ ชี่กง ต่อความรุนแรงของโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ = Effect of Tai Chi Qigong on severity of knee osteoarthritis among the elderly / นภัส ทับกล่ำ / 2549 /Full Text
Subject
ผู้สูงอายุ
ข้อเข่า -- ผู้ป่วย
การออกกำลังกาย
Dissertations, Academic -- Nursing
1220 ผลของการโอบห่อทารกด้วยมือต่อการตอบสนองความเครียดของทารกเกิดก่อนกำหนดขณะได้รับการดูดเสมหะ = Effects of facilitated tucking on stress responses during suctioning in pretern infants / เนตรดาว พรมนิเทศ / 2549 /Full Text
Subject
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
ความเครียด (จิตวิทยา)
ทารกคลอดก่อนกำหนด
Dissertations, Academic -- Nursing


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74