ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1473 รายการ จากคำว่า 2549

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
101 การใช้กิจกรรมนันทนาการเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา = Use of recreation activities to develop social skills of students with Mental Retardation / ดาวประกาย แก้วนพรัตน์ / 2549 /Full Text
Subject
นันทนาการ
เด็กพิเศษ -- เชียงใหม่
ปัญญาอ่อน
การพัฒนาสังคม
102 การใช้กิจกรรมนันทนาการเพื่อลดพฤติกรรมการกระตุ้นตนเองของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ = Using recreation activities to decrease blindism of the child with visual impairment, Northern school for the blind under the patronage of the queen สายฝน หลานปัน / สายฝน หลานปัน / 2549 /Full Text
Subject
โรงเรียนสอนคนตาบอด
นันทนาการ
เด็กที่มีความบกพร่องทางสายตา -- เชียงใหม่
103 การใช้กิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเอง ของนักเรียนชาวเขาที่มีอยู่ในหอพัก โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา = Using guidance activities to develop self-confidence of hill tribes students staying in the dormitory of Mae Sariang Boripat Suksa School / เยาวรักษ์ ปวงคำคง / 2549 /Full Text
Subject
โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา
การแนะแนวการศึกษา -- แม่สะเรียง (แม่ฮ่องสอน)
ความเชื่อมั่นในตนเอง -- แม่สะเรียง (แม่ฮ่องสอน)
ชาวเขา
หอพัก -- แม่สะเรียง (แม่ฮ่องสอน)
104 การใช้กิจกรรมภาพเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 = Using pictorial activities to develop creative thinking of Prathom Suksa 2 students / อนงค์รัตน์ รินแสงปิน / 2549 /Full Text
Subject
ความคิดสร้างสรรค์ -- เชียงใหม่
ภาพ
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
105 การใช้กิจกรรมวาดภาพแบบอิสระ เพื่อถอดรหัสความคิดรวบยอดเกี่ยวกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 = Use of Free drawing activities to decode concept about Satit School, Chiang Mai University of the Third grade level students / สุพจน์ จิตรทอง / 2549 /Full Text
Subject
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักเรียน
การวาดเขียน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
ความคิดรวบยอด
106 การใช้กิจกรรมส่งเสริมการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ เอช ไอ วี ของหญิงขายบริการทางเทศ จังหวัดเชียงใหม่ = Using activities to promote self-prevention of HIV infection female sex workers, Chiang Mai Province / เกรียงไกร ยอดเรือน / 2549 /Full Text
Subject
โรคเอดส์
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี -- เชียงใหม่
โสเภณี -- เชียงใหม่
107 การใช้เกมฝึกสมองเพื่อสร้างความเข้าใจเชิงมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ = Using brain-training games to enhance conceptual understanding in mathematics / ณัฐกานต์ จอมขันเงิน / 2549 /Full Text
Subject
ความคิดรวบยอด
สมอง
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
108 การใช้ข่าวและเหตุการณ์เพื่อการเรียนรู้เรื่อง หลักธรรมเบญจศีล สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = Use of news and events for learning on the buddhist five precepts for prathom suksa 6 students / เกษกาญจน์ จินะกานนท์ / 2549 /Full Text
Subject
การเรียนรู้
ข่าว
เหตุการณ์ปัจจุบัน
ศีล
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
109 การใช้คลื่นเสียงตรวจสอบการพัฒนาการ การเข้าทำลายและพฤติกรรมของด้วงถั่วเขียว (Callosobruchus maculatus (Fabricius) = Acoustic detection for the development, infestation and behavior of cowpeaWeevil, Callosobruchus maculatus (Fabricius) / บุญตา แจ่มกระจ่าง / 2549 /Full Text
Subject
ด้วงถั่วเขียว
คลื่นเสียง
110 การใช้คอมพิวเตอร์ในการสอนของครูภาษาไทยโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 2 = Using computers for teaching of thai language teachers in secondary schools, Lampang educational service area 2 / สุปราณี กาศเกษม / 2549 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ครูภาษาไทย -- ลำปาง
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- ลำปาง
111 การใช้คาราโอเกะเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาไทยของเด็กไทยใหญ่ระดับปฐมวัย = Using Karaoke to develop Thai speaking skill of Tai Yai preschool children / เสาร์วัน อินวงค์ / 2549 /Full Text
Subject
การพูด
ภาษาไทย -- สัทศาสตร์
ไทใหญ่
คาราโอเกะ -- แม่ฮ่องสอน
112 การใช้โครงสร้างระดับยอดและกลวิธีการเสริมต่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านและความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ = Implementation of top-level structure and scaffolding strategies to promote English reading comprehension and writing ability / ศุภธิดา ศรีวิชัย / 2549 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การเขียน
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน
113 การใช้ฉลากโภชนาการของนักศึกษาระดับวิทยาลัย = The Use of nutrition label among students at college lavel / ปนัดดา พึ่งศิลป์ / 2549 /Full Text
Subject
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา -- นักศึกษา
ฉลาก
โภชนาการ
114 การใช้ชุดการเรียนการสอนแบบศูนย์การเรียนเรื่อง การวัดสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 = Use of learning center instruction package on measurement for Prathom Suksa 4 students / ทศพร ณ เชียงใหม่ / 2549 /Full Text
Subject
การสอนด้วยอุปกรณ์
การวัด
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
115 การใช้ชุดกิจกรรมฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาความรู้สึกเชิงจำนวน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 = Using hands-on activities packages for developing number sense of Prathom Suksa 3 Students / จาริณี ศิริอุดม / 2549 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
จำนวนเลข
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
116 การใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการประสานสัมพันธ์ระหว่างตาและมือของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา = Using activity packages for developing eye-hand coordinations of students with mental retardation / อิสสริยภรณ์ วานิชพิพัฒน์ / 2549 /Full Text
Subject
ตา
มือ
นักเรียนอนุบาล
การศึกษาขั้นอนุบาล -- เชียงใหม่
117 การใช้ชุดเตรียมก่อนเรียนอักษรเบรล์เพื่อฝึกทักษะการอ่านอักษรเบรลล์ ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น = Use of Pre-Braillc'program modele to practice Braille reading skill of the students with visual impairment / มณิสรา ปาลวัฒน์ / 2549 /Full Text
Subject
เด็กที่มีความบกพร่องทางสายตา -- ลำปาง
อักษรเบรลล์
118 การใช้ชุดสื่อการสอนเพื่อพัฒนาความพร้อมด้านคณิตศาสตร์สำหรับเด็กดาวน์ซินโดมระดับปฐมวัย = Using instruction package to develop Mathematical readiness of Preschool Down's Syndrome student / สุรัชดา สาจักร / 2549 /Full Text
Subject
การศึกษาพิเศษ -- แพร่
คณิตศาสตร์
119 การใช้ตัวแบบในการพัฒนาทักษะการวาดภาพของนักเรียนสายตาเลือนรางพิการซ้อน โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง = Using model to develop painting skills of the student with multiple disabilities, Lampang school for the blind / ชุดาพิชญ์ พรหมลา / 2549 /Full Text
Subject
โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง
จิตรกรรม -- ลำปาง
120 การใช้เทคนิค ความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวเพื่อพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น และพิการซ้อน = Using orientation and mobility techniques to develop living skills of student with visual impairments and multiple disabilities / นงนุช กรคำ / 2549 /Full Text
Subject
การศึกษาพิเศษ -- เชียงใหม่
เด็กที่มีความบกพร่องทางสายตา -- เชียงใหม่
เด็กพิการ -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74