ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1473 รายการ จากคำว่า 2549

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1141 ปัญหาการดำเนินการริบทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดลำปาง = Implementation problem of property disposition under B.E. 2534 narcotics act measures: a case study of Lampang Province / ประโลม ทองเป้า / 2549 /Full Text
Subject
ยาเสพติด
การริบทรัพย์ -- ลำปาง
1142 ปัญหาการถ่ายโอนงานกรมทางหลวงมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ = Problems concerning the transfer of the highway department's tasks to the local administrative organization in Chiang Mai province / สุรีย์ สมศิริ / 2549 /Full Text
Subject
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมทางหลวง
การปกครองท้องถิ่น -- เชียงใหม่
1143 ปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้อำนวยการเลือกตั้งของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดเชียงใหม่ = Problems of the performance of secretary of Tambon Administration Organizations as an election director: A case study of Tambon administration Organizations in Chiang Mai province / สักการ ณิยกูล / 2549 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล -- เชียงใหม่
ปลัดองค์การบรหารส่วนตำบล -- การเลือกตั้ง
1144 ปัญหาการปรับตัวและพฤติกรรมเผชิญปัญหาของนักศึกษาไทยในนครโอคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ = Adjustment problems and coping behavior of Thai students in Auckland Metrop Metropolitan, New Zealand / ปิยะธิดา สารีโนศักดิ์ / 2549 /Full Text
Subject
การปรับตัว (จิตวิทยา)
การแก้ปัญหา -- นิวซีแลนด์
นักศึกษา -- ไทย
1145 ปัญหาการออกโฉนดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม : กรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมา = Problems of land certificate issuing in the land reform area for agriculture : a case study of Nakhon Ratchasima Province / อรุณ ซิงห์ / 2549 /Full Text
Subject
โฉนด -- นครราชสีมา
เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
การปฏิรูปที่ดิน -- นครราชสีมา
1146 ปัญหาของผู้ทำบัญชีในจังหวัดเชียงใหม่ ในด้านภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม = Problems of accountants in Chaing Mai province about corporate income tax and value added tax / จินจิรา สันติชัยรัตน์ / 2549 /Full Text
Subject
การบัญชีภาษีอากร
ภาษีเงินได้นิติบุคคล -- การบัญชี
ภาษีมูลค่าเพิ่ม -- การบัญชี
1147 ปัญหาความทับซ้อนระหว่างการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดเชียงใหม่ = Problems of overlapping administration between the Provincial Administrative Organization and Tambon Administrative Organizations in Chiang Mai Province / อุดม สุวิทย์ศักดานนท์ / 2549 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล -- เชียงใหม่
องค์การบริหารส่วนจังหวัด -- เชียงใหม่
1148 ปัญหาที่พบจากการกำกับดูแลผู้เสียภาษีประเภทธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในเขตสำนักงานสรรพากรภาค 8 = Problems found in regulating the construction business tax fayers by the regional revenue office 8 / มณีรัตน์ ลำนวล / 2549 /Full Text
Subject
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง -- ภาษี
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
การจัดเก็บภาษี
สำนักงานสรรพากรภาค 8
1149 ปัญหาในการบริหารงบประมาณของโรงเรียน สังกัดมูลนิธิสภาคริสตจักรในประเทศไทย = Budget administration problems of schools within the church of christ foundation in Thailand / เกศิณี ตรีอินทอง / 2549 /Full Text
Subject
มูลนิธิสภาคริสตจักรในประเทศไทย
งบประมาณการศึกษา
งบประมาณ
โรงเรียน
1150 ปัญหาภาษีอากรเกี่ยวกับธุรกิจของผู้ประกอบการค้าน้ำมันประเภทสถานีให้บิการจำหน่ายน้ำมันในเขตพื้นที่ จังหวัดเชียงราย = The Tax problems for petrol business gas station type in Chiang Rai province / จตุพร สิริอรุณรุ่งโรจน์ / 2549 /Full Text
Subject
ภาษี -- เชียงราย
ผู้ประกอบการ -- เชียงราย
น้ำมัน
1151 ปัญหาและความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนสาระดนตรีในช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จังหวัดเชียงใหม่ = Problems and needs of students and parents concerning music instruction organization at second grade level in Montfort College Primary Section, Chiang Mai Province / บุษบา ศุกระศร / 2549 /Full Text
Subject
ดนตรี -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
นักเรียน -- เชียงใหม่
1152 ปัญหาและความต้องการบริการแนะแนวและให้คำปรึกษาของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง = Problems and needs concerning guidance and counseling services of people in area under Nikompattana Tambon Administrative Organization, Mueang Lampang District / ธนู ธิแก้ว / 2549 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล
การแนะแนว -- ลำปาง
การให้คำปรึกษา -- ลำปาง
1153 ปัญหาและทางออกของผู้สูงอายุตามหลักพระพุทธศาสนา = Problems and solutions of old people according to Buddhist Principles พระบุญทรง หมีดำ (ปุญญธโร) / บุญทรง หมีดำ (ปุญญธโร), ภิกขุ / 2549 /Full Text
Subject
พุทธศาสนา
พุทธศาสนากับผู้สูงอายุ -- เชียงใหม่
ผู้สูงอายุ -- เชียงใหม่
1154 ปัญหาและแนวทางแก้ไขภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด = Nutritional status problems of children at school for the blind and guideline to solve the problems / สุภาพรรณ์ วงศ์ปินใจ / 2549 /Full Text
Subject
โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด
โภชนาการ
นักเรียน
1155 ปัญหาและวิธีการปรับตัวเชิงกลยุทธ์ของผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิมในอำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี = Problems and strategic adjustments of traditional retailers in Meuang District, Nonthaburi Province / อิทธิวัตร์ กฤษณะวณิช / 2549 /Full Text
Subject
ร้านค้าปลีก
การขายปลีก
ผู้ประกอบการ -- นนทบุรี
1156 ปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครู โรงเรียนบ้านปงสนุก จังหวัดลำปาง = Problems and obstacles related to knowledge understanding and capacity in operating students help system experienced by teachers in Pongsanuk School, Lampang Province / พึงใจ รังคะวงษ์ / 2549 /Full Text
Subject
นักเรียนประถมศึกษา -- ลำปาง
นักเรียน -- การดูแล
ความช่วยเหลือทางการศึกษา -- ลำปาง
1157 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการหนี้สาธารณะของเทศบาลตำบลในจังหวัดเชียงใหม่ = Problems and obstracles of public debt management of municipal sub-districs in Chiang Mai province / สุรพล แสงโสม / 2549 /Full Text
Subject
หนี้สาธารณะ -- เชียงใหม่
เทศบาลตำบล
1158 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บภาษีที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองของเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Problems and obstacles of local levied tax collection of Nongtongpatthana Tambon Municipality, Hang Dong District, Chiang Mai Province / มนัชญา ดำรงค์รักษ์ / 2549 /Full Text
Subject
เทศบาลตำบลหนองตอง
ภาษีบำรุงท้องที่ -- หางดง (เชียงใหม่)
1159 ปัญหาและอุปสรรค์ในการดำเนินโครงการบ้านเอื้ออาทรของการเคหะแห่งชาติ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Problems and obstacles of Eua-a-thon housing project by National Housing Authority, Amphoe Mueang Chiang Mai, Changwat Chiang Mai / กฤษดา สมบูรณ์ / 2549 /Full Text
Subject
การเคหะแห่งชาติ
โครงการบ้านเอื้ออาทร
ที่อยู่อาศัย -- เชียงใหม่
1160 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล = Problems and obstacles in enforcing the Tambon council and Tambon administrative organization act B.E 2537 by the administrative council ิพัฒน์ วรสิทธิดำรง / พิพัฒน์ วรสิทธิดำรง / 2549 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
สภาตำบล


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74