ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1473 รายการ จากคำว่า 2549

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1121 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อลูกชิ้นปลาของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร = Marketing mix factors affecting fishballs purchasing decision of consumers in Bangkok Metropolitan / เอกชัย สกาวรัตนากุล / 2549 /Full Text
Subject
การตลาด
ลูกชิ้นปลา
ผู้บริโภค -- กรุงเทพฯ
1122 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อไส้กรอกของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting consumers decision to purchase sausages in Mueang district, Chiang Mai province / ปุณยวีร์ เรืองพิพัฒน์ / 2549 /Full Text
Subject
การตลาด
ไส้กรอก
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1123 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารกล่องแช่แข็งของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting consumers' decision to purchase frozen food box in Mueang district, Chiang Mai province / สนิษฐา ขวัญศรีสุทธิ์ / 2549 /Full Text
Subject
การตลาด
อาหารแช่แข็ง
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1124 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารสุนัขของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร = Marketing mixed factors affecting consumers purchasing decision of dog food in Bangkok metropolitan / รสสุคนธ์ ชมพันธุ์ / 2549 /Full Text
Subject
การตลาด
สุนัข -- อาหาร
ผู้บริโภค -- กรุงเทพฯ
1125 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูปของผู้เลี้ยงสุนัขในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting customers buying decision for processed dog food in Mueang district, Chiang Mai province / พรรษยาพร ทวีกุล / 2549 /Full Text
Subject
การตลาด
สุนัข -- อาหาร -- เชียงใหม่
1126 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี = Marketing mix factors affecting consumers purchasing decision of drinking milk in Ratchaburi Municipality / ศิริรัตน์ ตรีรัตน์ / 2549 /Full Text
Subject
การตลาด
นมพาสเจอร์ไรส์
ผู้บริโภค -- ราชบุรี
1127 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อกาแฟพร้อมดื่มบรรจุกระป๋องของผู้บริโภคในอำเภอเมืองนครปฐม = Marketing mix factors affecting consumers in selection of ready to drink canned coffee in Amphoe Mueang Nakhon Pathom / สุภชัย เจริญกิจ / 2549 /Full Text
Subject
การตลาด
กาแฟกระป๋อง
ผู้บริโภค -- นครปฐม
1128 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อข้าวสารบรรจุถุงของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting consumers' decision to purchase packed rice in Mueang district, Chiang Mai province / ศุภวัชร์ ยาวิสิทธิ์ / 2549 /Full Text
Subject
การตลาด
ข้าวสาร
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1129 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อเครื่องกรองน้ำของผู้บริโภคในเทศบาลเมือง จังหวัดพะเยา = Marketing mix factors affecting consumers' buying selection of water filter in Phayao Municipality, Phayao Province / วิจิตรา ศรีแก้วขัน / 2549 /Full Text
Subject
การตลาด
เครื่องกรองน้ำ -- การจัดซื้อ
ผู้บริโภค -- พะเยา
1130 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารมื้อเย็นนอกบ้านของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Service marketing mix factors affecting consumers' decision in selecting dining-out in Mueang district, Chiang Mai province / พิมพ์ใจ เรืองธนากร / 2549 /Full Text
Subject
การตลาด
อาหารเย็น
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1131 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกโรงเรียนอนุบาลเอกชนของผู้ปกครอง ในอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร = Service marketing mix factors affecting parents'selection of private kindergartens in Mueang District, Samut Sakhon Province / อังคณา บัณฑิตอาภรณ์ / 2549 /Full Text
Subject
การตลาด
โรงเรียนอนุบาลเอกชน -- สมุทรสาคร
1132 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการที่ปรึกษาทางธุรกิจของผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ = Services marketing mix factors influencing the select on of business consultant services of entrepreneurs in Chiang Mai Province / บัณฑิต แสงพยัคฆ์ / 2549 /Full Text
Subject
การตลาด
ผู้ประกอบการ -- เชียงใหม่
การให้คำปรึกษา
1133 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อตัวแทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าในการเลือกบริษัทประกันภัยรถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร = Services marketing mix factors influencing Toyota dealers selection of motor insurance companies in Bangkok ;Services marketing mix factors influencing Toyota dealers selection of motor insurance companies in Bangkok / ชญานิศ ทิพย์พรประเสริฐ์ / 2549 /Full Text
Subject
การตลาด
รถยนต์
ประกันรถยนต์
1134 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Services marketing mix factors affecting consumer decision in selecting Japanese Language Institutes in Mueang District, Chiang Mai Province / ชนิดา สมวานิช / 2549 /Full Text
Subject
การตลาด
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
โรงเรียนสอนภาษา -- เชียงใหม่
ภาษาญี่ปุ่น -- การศึกษาและการสอน
1135 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกร้านอาหารในจังหวัดสมุทรสาคร = Services marketing mix factors affecting customers'decision in selecting restaurants in Samut Sakhon Province / กรกนก เพ็ชรตระกูล / 2549 /Full Text
Subject
การตลาด
ผู้บริโภค -- สมุทรสาคร
ร้านอาหาร -- สมุทรสาคร
1136 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกโรงเรียนสอนทำเบเกอรี่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting consumers in selecting bakery school in Mueang District, Chiang Mai Province / โยธิน อนุชิตานุกูล / 2549 /Full Text
Subject
การตลาด
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
เบเกอรี
1137 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารประเภทเซรามิคส์ของ ผู้ประกอบการร้านอาหารใน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting restaurant owners'purchasing decision of ceramics tableware in Mueang District, Chiang Mai Province / ณัฐนันท์ ผลเจริญ / 2549 /Full Text
Subject
การตลาด
เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร -- เชียงใหม่
ร้านอาหาร -- เชียงใหม่
1138 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อบ้านจัดสรรของลูกค้าในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = The Marketing mix factors affecting customer's purchasing house of real estate in San Sai District, Chiang Mai Province / ณัฐพิมล ชื่นดวง / 2549 /Full Text
Subject
การตลาด
บ้านจัดสรร -- สันทราย (เชียงใหม่)
1139 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการซื้อสินค้าที่ระลึกประเภทหัตถกรรมของผู้บริโภคชาวต่างชาติ จากศูนย์หัตถกรรมบ้านถวาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting handicraft souvenir buying of foreigner consumers at Baan Taawai, Amphoe Hang Dong, Chiang Mai Province / ปฐมรัตน์ ชิวปรีชา / 2549 /Full Text
Subject
การตลาด
หัตถกรรม -- หางดง (เชียงใหม่)
ชาวต่างประเทศ -- หางดง (เชียงใหม่)
1140 ปัจจัยเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่นเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Risk factors leading to unwanted teenager pregnancy in the Muang district Chiang Mai province / พัชราลักษณ์ สุวรรณ / 2549 /Full Text
Subject
ครรภ์ -- เชียงใหม่
วัยรุ่น -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74