ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1473 รายการ จากคำว่า 2549

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1061 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มาสด้าของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร = Factors affecting consumers decision in purchasing a Mazda brand vehicle in Bangkok Metropolitan Area / อัษฎา สุวรรณรูป / 2549 /Full Text
Subject
ผู้บริโภค -- กรุงเทพฯ
รถยนต์ -- กรุงเทพฯ
1062 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในพันธบัตรสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) = Factors affecting decision on investing in bonds issued by the energy fund administration institute (Public organization) / ไพลิน ฟุ้งเกียรติ / 2549 /Full Text
Subject
สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)
การลงทุน
พันธบัตร
1063 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย บริเวณชายหาดชะอำ จังหวัดเพชรบุรี = Factors affecting domestic tourists decision in services selection of hotel on Cha-am Beach, Phetchaburi Province / เสาวลักษณ์ เครืออารีย์ / 2549 /Full Text
Subject
โรงแรม -- เพชรบุรี
นักท่องเที่ยว -- เพชรบุรี
ชายหาดชะอำ
1064 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลของลูกค้าจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the customers' choice of speedy cash personal loan from a commercial bank in Mueang District, Chiang Mai Province / พรพัฒน์ โสตถิเสาวรภย์ / 2549 /Full Text
Subject
ธนาคารพาณิชย์ -- เชียงใหม่
สินเชื่อ -- เชียงใหม่
1065 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สายการบินต้นทุนต่ำของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร = Factors affecting consumer decision on selection of low cost airline in Bangkok Metropolitan / กัญญา หมื่นโฮ้ง / 2549 /Full Text
Subject
ผู้บริโภค -- กรุงเทพฯ
สายการบิน
1066 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริษัทหลักทรัพย์กิมเอ็งสาขาเชียงใหม่ 2 ของนักลงทุนรายย่อย = Factors affecting the individual investor's broker-choice decision in Kimeng Seccurities Company Chiang Mai Branch 2 / วัชรพงษ์ มะลิแก้ว / 2549 /Full Text
Subject
บริษัทหลักทรัพย์กิมเอ็งสาขาเชียงใหม่ 2
หลักทรัพย์
1067 ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพถ่านหินนำเข้าที่กองสต็อก = Factors affecting changes of imported coal qualities at stockpile ;Factors affecting changes of imported coal qualities at stockpile / พิพัฒน์ ชื่นใจ / 2549 /Full Text
Subject
ถ่านหิน -- คุณภาพ
ถ่านหิน
1068 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการจัดการชลประทานโครงการชลประทานแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting farmers' participation on irrigation management in Mae Taeng Irrigation Project, Chiang mai Province / รัชนก วิริยะอารีธรรม / 2549 /Full Text
Subject
โครงการชลประทานแม่แตง
ชลประทาน -- การมีส่วนร่วมของเกษตรกร
เกษตรกร -- เชียงใหม่
1069 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Factors affecting people's participation in community development in Chiang Mai Municipal / วิชัย พิริยะอานันท์ / 2549 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
การพัฒนาชุมชน
การมีส่วนร่วมของประชาชน
เทศบาล -- เชียงใหม่
1070 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้ก๊าซชีวภาพของผู้เลี้ยงสุกรในจังหวัดลำพูน = Factors affecting adoption of swine farmers on Biogas Utilization in Lamphun province / สมนึก แก้วเกาะสะบ้า / 2549 /Full Text
Subject
ก๊าซชีวภาพ
ก๊าซมูลสัตว์
สุกร -- การเลี้ยง
เกษตรกร -- ลำพูน
1071 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดหวานแบบมีสัญญาผูกพันในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the adoption of sweet corn production technology under contract farming, Chiang Mai Province / ฉันทนา กระจ่างพันธ์ / 2549 /Full Text
Subject
ข้าวโพดหวาน -- การผลิต
ข้าวโพดหวาน -- การปลูก
เทคโนโลยีการเกษตร
1072 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับระบบเกษตรดีที่เหมาะสมของผู้ปลูกส้มเขียวหวาน ในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting adoption on good agricultural practice of Tangerine growers in Fang District, Chiang Mai Province / กรรณิกา ศรีลัย / 2549 /Full Text
Subject
ส้มเขียวหวาน -- การปลูก
เกษตรกรรม -- ฝาง (เชียงใหม่)
1073 ปัจจัยที่มีผลต่อการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย ด้วยสื่อบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ : กรณีศึกษาสำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 = Factors affecting the use of computerized recording media in submitting the personal withholding income tax form : a case study of Chiang Mai Revenue Office, Area 2 / วราพร ยอดกันธา / 2549 /Full Text
Subject
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา -- เชียงใหม่
1074 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลิกกิจการของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดเชียงราย = Factors affecting the close down of manufacturing factories in Chiang Rai province / จิรัสย์ ทองกิ้ม / 2549 /Full Text
Subject
โรงงาน -- เชียงราย
อุตสาหกรรม -- เชียงราย
1075 ปัจจัยที่มีผลต่อการออมของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร = Factors affecting the saving of the employees of the Kasikornthai Bank Public Company Limited in Bangkok Metropolitan / วราภรณ์ กิตติวรบุตร / 2549 /Full Text
Subject
ธนาคารกสิกรไทย -- พนักงาน
การประหยัดและการออม -- กรุงเทพฯ
1076 ปัจจัยที่มีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรระดับรองผู้กำกับการในสังกัดตำรวจภูธรภาค 5 = Factors affecting the career achieverment of commissioned police officers in Provincial Police Region 5 / จรัญ สุวรรณเวช / 2549 /Full Text
Subject
ตำรวจ -- เชียงใหม่
การพัฒนาอาชีพ -- เชียงใหม่
1077 ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการซื้อบ้านจัดสรรในจังหวัดนนทบุร = Factors affecting the demand for housing estates in Nonthaburi Province / ผกาแก้ว จิตรักษ์ / 2549 /Full Text
Subject
บ้านจัดสรร -- นนทบุรี
ที่อยู่อาศัย -- นนทบุรี
1078 ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้เสียภาษีในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting taxpayers' satisfaction in submitting personal income tax through Sansai area revenue office branch, Chiang Mai Province / จันทร์เพ็ญ ชมพาน / 2549 /Full Text
Subject
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา -- สันทราย (เชียงใหม่)
ผู้เสียภาษี -- สันทราย (เชียงใหม่)
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- สันทราย (เชียงใหม่)
1079 ปัจจัยที่มีผลต่อชาวต่างประเทศในการเลือกสถาบันสอนภาษาไทย ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting foreigner's selection of Thai language institutes in Mueang District, Chiang Mai Province / ธนพงศ์ สังข์แก้ว / 2549 /Full Text
Subject
โรงเรียนสอนภาษา -- เชียงใหม่
ชาวต่างประเทศ -- เชียงใหม่
1080 ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติเกี่ยวกับการใช้เชื้อเพลิงแกโซฮอลของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Foctors affecting the attitude toward use of gasohol fuel of people in Mueang district, Chiang Mai province / สุรชัย สิงห์โทราช / 2549 /Full Text
Subject
แกสโซฮอล
เชื้อเพลิง -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74