ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1473 รายการ จากคำว่า 2549

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1041 ปัจจัยที่ทำให้เกิดความสำเร็จในการจัดการป่าชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the success of community forest management in Chiang Mai province / วรากร ฟองกระจาย / 2549 /Full Text
Subject
การจัดการป่าไม้ -- เชียงใหม่
ป่าชุมชน -- เชียงใหม่
การอนุรักษ์ป่าไม้ -- เชียงใหม่
1042 ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการลาออกของพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Factors affecting the turnover rate of employees of Chiang Mai University / อัญชลี ปริญญาขจร / 2549 /Full Text
Subject
การลาออก -- เชียงใหม่
พนักงานมหาวิทยาลัย -- เชียงใหม่
1043 ปัจจัยที่เป็นเหตุจูงใจในการไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งสมาชิสภาผู้แทนราษฎรของประชาชนในเขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ = Factors motivating the people in voting for members of parliament in constituency 1, Chiang Mai Province / นภาพร ยามศิริ / 2549 /Full Text
Subject
การเลือกตั้ง -- เชียงใหม่
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร -- เชียงใหม่
การจูงใจ (จิตวิทยา)
1044 ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการซักปากคำเด็กในฐานะผู้กล่าวหาพยาน และผู้ต้องหา: กรณีศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors obstructing the process of child interrogation in the status of accusers, witnesses and alleged offenders: case studies in Chiang Mai province / ดรณภพ ศิริชัย / 2549 /Full Text
Subject
การสืบสวน
เด็ก -- เชียงใหม่
1045 ปัจจัยที่พยากรณ์การสมัครงานทางอินเตอร์เน็ตของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Factors predicting job application of Chiang Mai University Graduates via the internet / ปริยานุช วุฒิ / 2549 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- บัณฑิต
การสมัครงาน
อินเตอร์เน็ต
บัณฑิต -- เชียงใหม่
1046 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความฉลาดทางจริยธรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง = Factors related to moral quotients of upper secondary school students at Assumption College Lampang / ธิดารัตน์ ราชสีห์ / 2549 /Full Text
Subject
จริยธรรม
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ลำปาง
โรงเรียน -- ลำปาง
1047 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคอุจจาระร่วงในอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ = Factors associated with the occurrence of diarrhea in Wang Chin district, Phrae province / อุทัย อินต๊ะสุข / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1048 ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ด้านบริการลูกค้านครหลวง = Key factors in organizational commitment of employees of metropolitan customer services section, TOT Public Company Limited / พิชญา ทรัพย์เกิดอนันต์ / 2549 /Full Text
Subject
บริษัทีโอที -- พนักงาน
ความผูกพันต่อองค์การ
1049 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the revenue collection of Tambon Administrative Organizations: a case study of Huai Sai Tambon Administrative Organization, Mae Rim District, Chiang Mai Province / ณัฐชนัน ก้อนจำปา / 2549 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
องค์การบริหารส่วนตำบล -- รายได้
รายได้ -- แม่ริม (เชียงใหม่). ตำบลห้วยทราย
1050 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางในพื้นที่ความรับผิดชอบของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting customers' choice in using business loan service in controllable areas of one commercial bank in Chiang Mai province / นครินทร์ เมฆรา / 2549 /Full Text
Subject
สินเชื่อ -- เชียงใหม่
ธนาคารพาณิชย์ -- เชียงใหม่
ธุรกิจขนาดกลาง -- เชียงใหม่
1051 ปัจจัยที่มีผลการตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงระบบ ADSL ของร้านอินเทอร์เน็ต ในอำเภอเมือง จังหวัด = Factors affecting internet shop selection of broad band network high speed internet ADSL system providers in Mueang District, Chiang Mai Province / ธนา ลักษณาภิรักษ์ / 2549 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
อินเตอร์เน็ต
1052 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการสินเชื่อกรุงไทยธนวัฎของข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting civil servants and state enterprise employees' choice of Krung Thai tanawat loan In Mueang District, Chiang Mai Province / จตุรงค์ บุนนาค / 2549 /Full Text
Subject
สินเชื่อ -- เชียงใหม่
ข้าราชการ -- เชียงใหม่
พนักงานรัฐวิสาหกิจ -- เชียงใหม่
1053 ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting operation of rice seed producer group for extension and community rice seed multiplication Center Project, Chiang Mai Province / สิริพร นาคแก้ว / 2549 /Full Text
Subject
ข้าว -- เมล็ดพันธุ์
ข้าว -- การผลิต
เกษตรกร -- เชียงใหม่
1054 ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ในจังหวัดลำพูน = Factors affecting the operation of tambon agricultural technology transfer center committees in Lamphun Province / ตะวัน วิจารณ์เจริญ / 2549 /Full Text
Subject
คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
เทคโนโลยีการเกษตร -- ลำพูน
1055 ปัจจัยที่มีผลต่อการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน = Factors affecting self-care of patients with diabetes mellitus, wiang young subdistrict, Mueang district, Lamphun province / จรรยา ธัญน้อม / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1056 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือกโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา ในอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร = Factors affecting parents selection of private primary schools in Mueang District, Samut Sakhon Province / วงจันทร์ อรุณเจริญพรชัย / 2549 /Full Text
Subject
โรงเรียนเอกชน -- สมุทรสาคร
โรงเรียนประถมศึกษา -- สมุทรสาคร
1057 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจขายข้าวของเกษตรกรในกิ่งอำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา = Factors affecting farmers' decision on paddy rice selling in Phu Kamyao District, Phayao Province / อนุลักษณ์ ก้อนคำ / 2549 /Full Text
Subject
ข้าว -- ภูกามยาว (พะเยา)
เกษตรกร -- ภูกามยาว (พะเยา)
1058 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงของผู้บริหารในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจังหวัดลำพูน = Factors affecting the decision to use financial instrument for hedging of the executives in Northern Region Industrial Estate, Lamphun Province / ทักษยา ภู่แดง / 2549 /Full Text
Subject
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
การเงิน
ความเสี่ยง
ผู้บริหาร -- ลำพูน
1059 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวอินทรีย์ของโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงราย= Factors affecting hospitals' purchasing decision of organic rice in Chiang Rai province / อรทัย ยศอินต๊ะ / 2549 /Full Text
Subject
โรงพยาบาล -- เชียงราย
ข้าวอินทรีย์
1060 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอลของผู้ประกอบการโรงพิมพ์ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting selecting decision of digital duplicators by publishing entrepreneeurs in Mueang District, Chiang Mai Province / กิ่งดาว มันจีน / 2549 /Full Text
Subject
ผู้ประกอบการ -- เชียงใหม่
โรงพิมพ์ -- เชียงใหม่
เครื่องพิมพ์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74