ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1473 รายการ จากคำว่า 2549

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1021 ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจเกสท์เฮาส์ ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Critical success factors of guesthouse business in Mueang District Chiang Mai Province / วงศ์ปิติ พิทักษากูลเกษม / 2549 /Full Text
Subject
ความสำเร็จทางธุรกิจ -- เชียงใหม่
ที่อยู่อาศัย -- เชียงใหม่
1022 ปัจจัยความสำเร็จของสินค้าประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในจังหวัดพะเยา = Critical success factors of fabric and garment categories of One Tambon One Product Project in Phayao Province / ไพฑูรย์ ภิระบัน / 2549 /Full Text
Subject
วิสาหกิจชุมชน -- พะเยา
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ผ้า
เครื่องแต่งกาย
1023 ปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของร้านจำหน่ายเครื่องประดับอัญมณี ในศูนย์การค้า ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Key success factors of retail jewelry shops in shopping centers in Mueang District, Chiang Mai Province / จันทนา ฝั้นพรม / 2549 /Full Text
Subject
ธุรกิจ
อัญมณี
ร้านค้าเครื่องประดับ -- เชียงใหม่
1024 ปัจจัยค้ำจุนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนวชิรวิทย์ จังหวัดเชียงใหม่ = Hygiene factors related to the job performance of Wachirawit School personnels, Chiang Mai Province / สุทธิลักษณ์ คำก๋อง / 2549 /Full Text
Subject
โรงเรียนวชิรวิทย์
โรงเรียน -- เชียงใหม่
บุคลากรทางการศึกษา -- เชียงใหม่
1025 ปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อการทำงานของพนักงานในส่วนสำนักงานของบริษัทญี่ปุ่นในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ = Motivation factors of administrative staff in Japanese Organization in Northern Region Industrial Estate / วันทนา ทาตาล / 2549 /Full Text
Subject
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
การจูงใจในการทำงาน -- ไทย (ภาคเหนือ)
บริษัทญี่ปุ่น -- ไทย (ภาคเหนือ)
1026 ปัจจัยจูงใจในการตัดสินใจปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษของเกษตรกรในอำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร = Factors motivating farmers' decision on growing pesticide residue free vegetable in Pho Prathap Chang District, Phichit Province / ปาริฉัตร ทับทอง / 2549 /Full Text
Subject
ผักไร้สารพิษ
ผัก -- การปลูก
เกษตรกร -- โพธิ์ประทับช้าง (พิจิตร)
1027 ปัจจัยจูงใจในการทำงานของผู้บริหารตัวแทนประกันชีวิต (ขั้นสมบูรณ์) บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด กรุงเทพมหานคร = Motivation factors in working of life insurance agency, Bangkok Life Assurance Co., Ltd., Bangkok / คมชลัฐ สมบูรณ์ / 2549 /Full Text
Subject
ประกันชีวิต
ความพอใจในการทำงาน -- กรุงเทพฯ
การจูงใจ (จิตวิทยา)
1028 ปัจจัยจูงใจในการทำงานของพนักงาน บริษัท ลีโอ ฟู้ดส์ จำกัด = Motivating factors in working of the employees of Leo Foods Co., Ltd. / บุษบงค์ ภู่กำจัด / 2549 /Full Text
Subject
บริษัท ลีโอ ฟู้ดส์
การจูงใจในการทำงาน
1029 ปัจจัยจูงใจในการทำงานของพนักงานในธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน = Motivational factors of agro-business industry employees in Northern Region Industrial estate in Lamphun province / ณัฐจรี เพชรปาณีวงศ์ / 2549 /Full Text
Subject
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
การจูงใจในการทำงาน -- ลำพูน
อุตสาหกรรมเกษตร
1030 ปัจจัยจูงใจในการทำงานของพนักงานบริษัท นิ่มซี่เส็งลิสซิ่ง จำกัด = Working motivation factors of employees in Nim See Seng Leasing Co.,Ltd. / ปิยะฉัตร สุวิทย์ศักดานนท์ / 2549 /Full Text
Subject
บริษัทนิ่มซี่เส็งลิสซิ่ง -- พนักงาน
การจูงใจในการทำงาน -- ไทย (ภาคเหนือ)
1031 ปัจจัยด้านการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จากโรงงานบุญญะศานต์ของผู้ซื้อในอำเภอเมือง จังหวัดอุตรอิตถ์ = Marketing factors affecting buyers decision to purchase products from Boonyasarn Factory in Mueang district, Uttaradit province / พุทธชาติ คำมูล / 2549 /Full Text
Subject
การตลาด
โรงงาน -- อุตรดิตถ์
สินค้า -- อุตรดิตถ์
1032 ปัจจัยด้านการยศาสตร์และอัตราความชุกของกลุ่มอาการผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อในพนักงานโรงงานเฟอร์นิเจอร์ = Ergonomic factor and prevalence rate of musculoskeletal disorders among workers in furniture industry / พัชริน พรมอนันต์ / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1033 ปัจจัยด้านการยศาสตร์และอัตราความชุกของอาการปวดทางโครงร่างและกล้ามเนื้อในคนงานโรงงานผลิตชิ้นส่วนสารกึ่งตัวนำในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ = Ergonomic factors and prevalence rate of musculoskeletal pain among workers in semiconductor industry in the Northern Region Industrial Estate / วิลาวัลย์ ชัยแก่น / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1034 ปัจจัยด้านแบบการคิดและความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารญาณที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = Factors of cognitive styles and critical thinking ability affecting learning achievement of Prathoom Suksa 6 Students / ดารารัตน์ คำสวัสดิ์ / 2549 /Full Text
Subject
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน -- แม่ฮ่องสอน
ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ
นักเรียนประถมศึกษา -- แม่ฮ่องสอน
1035 ปัจจัยทำนายความคิดอัตโนมัติทางลบในเด็กวัยรุ่นตอนปลาย = Predictive factors of automatic negative thought among late adolescents / ศรินรัตน์ จันทพิมพ์ / 2549 /Full Text
Subject
ความคิดทางลบ
วันรุ่น -- อุบลราชธานี
Dissertations, Academic -- Nursing
1036 ปัจจัยทำนายความตั้งใจของมารดาในการให้นมมารดาแก่ทารกเกิดก่อนกำหนด = Predictors of breastfeeding intention among mothers of preterm infants / ขวัญหทัย กัณทะโรจน์ / 2549 /Full Text
Subject
ทารกคลอดก่อนกำหนด
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
Dissertations, Academic -- Nursing
1037 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น = Predicting factors of alcohol drinking behavior in adolescents / สมพร สิทธิสงคราม / 2549 /Full Text
Subject
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
วัยรุ่น -- ไทย (ภาคเหนือ)
Dissertations, Academic -- Nursing
1038 ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าของเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์ = Pediciting factors of depression among youth in reginal juvenile vocational training center (6) Nakhonsawan / คอย ละอองอ่อน / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1039 ปัจจัยที่กำหนดอุปสงค์และความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสถานบริการบ้านพักเยาวชนในประเทศไทย = Demand determinants and customer satisfaction of youth hostels in Thailand / กัลยารัตน์ คงพิบูลย์กิจ / 2549 /Full Text
Subject
อุปสงค์
ความพอใจของผู้บริโภค -- ไทย
บ้านพักเยาวชน -- ไทย
1040 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวทุ่งดอกบัวตอง ในตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Factors relating to farmers' participation in Tung Dok Buatong tourism site management in Mae U Kor Sub - district, Khun Yuam District, Mae Hong Son province / ชนิตา วัฒนมาลา / 2549 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยว -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เกษตรกร -- ขุนยวม (แม่ฮ่องสอน)
ขุนยวม (แม่ฮ่องสอน) -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74